คอร์ดเพลง แผ่นดินไหวในใจอ้าย – ต้าร์ ตจว.

  
Text   

คอร์ดเพลง แผ่นดินไหวในใจอ้าย
ศิลปิน ต้าร์ ตจว.
เพลงอีสาน

คีย์คอร์ดเพลง แผ่นดินไหวในใจอ้าย คอร์ดตามต้นฉบับ สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G#m F# | E | ( 2 Times ) | C#m | F# |

 
แทบยืนบ่ไ
G#m 
หว 
 
เมื่ออ้
F# 
ายได้ฟังคำ
E 
ลา
 
คนที่อ้าย
F# 
ฮักส่ำ
G#m 
ฟ้า 
 
มื้อ
F# 
นี้สิถิ่มอ้า
E 
ยไป
 
หากเ
F# 
จ้าเบิ
G#m 
ดฮัก 
 
อ้ายบ่อ
F# 
ยากสิฝืนหัว
E 
ใจ
 
ฮักจ
F# 
น ๆ จา
G#m 
กอ้าย 
 
บ่อาจดึง
F# 
ใจให้เจ้าร่
E 
วมทาง
F# 

 
* ขอนั่งจั
C#m 
กคราว 
 
อย่าฟ้าวไล่อ้ายเด้
G#m 
อหล่า
 
อ้ายยัง
C#m 
ผวา 
 
กับคำบอกลาจา
B 
กนาง
 
มืดดับลง
C#m 
แล้ว 
 
เส้นทางฮักที่เฮาฮ่ว
G#m 
มสร้าง
 
ชีวิตลำ
E 
พัง 
 
ขาด
F# 
นางอ้ายย่
G#m 
างบ่ไหว
E 
 
F# 

 
ปานแผ่นดินไ
E 
หว 
 
หัว
F# 
ใจของอ้ายไห
B 
วสั่น
 
ใจแยกจา
C#m 
กกัน 
 
ตอนเจ้าบ
F# 
อกเลิกกันส
G#m 
าอ้าย
 
บ่ลิโตนอ้าย
E 
บ่น้อ
F# 
งหล่า 
 
ฮู้บ่
B 
ว่า 
 
อ้าย
D#m/Bb 
ปวด 
 
หั
G#m 
วใจ
 
E 
จ็บจนเกือบ
G#m 
ตาย
C#m 
 
F# 
แค่เจ้าเอ่ย
G#m 
คำลา
F# 

 
คนที่บอ
G#m 
กลา 
 
บ่ฮู้ด
F# 
อกว่าเจ็บ
E 
ส่ำใด๋
 
คนถืกหั
G#m 
กใจ 
 
เกือบต
F# 
ายฮู้บ่น้องห
E 
ล่า
 
แต่อ้ายอยา
G#m 
กขอ 
 
หากความ
F# 
ฮักของอ้ายมี
E 
ค่า
 
เก็บเอาไว้เด้
G#m 
อหล่า 
 
ให้ฮู้
E 
ว่า 
 
ยังมีอ้ายค
F# 
นนี้

( * )

INSTRU | E F# | B | C#m F# | G#m |
INSTRU | E F# | B D#m/Bb G#m | E F# | G#m |

 
ปานแผ่นดินไ
E 
หว 
 
หั
F# 
วใจของอ้ายไห
B 
วสั่น
 
ใจแยกจา
C#m 
กกัน 
 
ตอนเจ้าบ
F# 
อกเลิกกันส
G#m 
าอ้าย
 
บ่ลิโตนอ้าย
E 
บ่น้องห
F# 
ล่า 
 
ฮู้บ่
B 
ว่า 
 
อ้าย
D#m/Bb 
ปวด 
 
หั
G#m 
วใจ
 
E 
จ็บจนเกือบต
F# 
าย 
 
แค่เจ้าเอ่ย
G#m 
คำลา
F# 
แค่เจ้าเอ่ยคำลา

OUTRO | G#m F# | E | ( 2 Times ) | G#m |

เนื้อเพลง
แทบยืนบ่ไหว เมื่ออ้ายได้ฟังคำลา
คนที่อ้ายฮักส่ำฟ้า มื้อนี้สิถิ่มอ้ายไป
หากเจ้าเบิดฮัก อ้ายบ่อยากสิฝืนหัวใจ
ฮักจน ๆ จากอ้าย บ่อาจดึงใจให้เจ้าร่วมทาง

* ขอนั่งจักคราว อย่าฟ้าวไล่อ้ายเด้อหล่า
อ้ายยังผวา กับคำบอกลาจากนาง
มืดดับลงแล้ว เส้นทางฮักที่เฮาฮ่วมสร้าง
ชีวิตลำพัง ขาดนางอ้ายย่างบ่ไหว

ปานแผ่นดินไหว หัวใจของอ้ายไหวสั่น
ใจแยกจากกัน ตอนเจ้าบอกเลิกกันสาอ้าย
บ่ลิโตนอ้ายบ่น้องหล่า ฮู้บ่ว่าอ้ายปวดหัวใจ
เจ็บจนเกือบตาย แค่เจ้าเอ่ยคำลา

คนที่บอกลา บ่ฮู้ดอกว่าเจ็บส่ำใด๋
คนถืกหักใจ เกือบตายฮู้บ่น้องหล่า
แต่อ้ายอยากขอ หากความฮักของอ้ายมีค่า
เก็บเอาไว้เด้อหล่า ให้ฮู้ว่า ยังมีอ้ายคนนี้

( * )

( ดนตรี )

ปานแผ่นดินไหว หัวใจของอ้ายไหวสั่น
ใจแยกจากกัน ตอนเจ้าบอกเลิกกันสาอ้าย
บ่ลิโตนอ้ายบ่น้องหล่า ฮู้บ่ว่าอ้ายปวดหัวใจ
เจ็บจนเกือบตาย แค่เจ้าเอ่ยคำลา
แค่เจ้าเอ่ยคำลา
เพลง : แผ่นดินไหวในใจอ้าย
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
คำร้อง/ทำนอง : Indy
เรียบเรียง : ไมเคิล เชงเม้ง
ค่ายเพลง : TJ INDY RECORD
ต้าร์ ตจว.
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend