คอร์ดเพลง คนบ่เป็นก้าว – บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนบ่เป็นก้าว บุ๊ค ศุภกาญจน์

คอร์ดเพลง คนบ่เป็นก้าว - บุ๊ค ศุภกาญจน์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม บักทอง : คนบ่เป็นก้าว


Tune to Eb

F#m 
  คือจั่ง
E 
ผีบ่สมข้าวสาร
D 
  ปานคำห
E 
มากบ่สมใบพลู
F#m 
  ปานควาย
E 
ตู้มันบ่สมก
D 
ล้า
E 
  พ้อข้าวใหม่..
 

F#m 
  ปานว่าแห
E 
ลวตื่นงูสิงห์
D 
  ปานว่า
E 
ลิงมันบ่สมช้าง
F#m 
  ปานทอง
E 
คำบ่สมขี้
D 
กั่ว
E 
  อันนี้ก็ว่าสอย..

INSTRU | F#m E | D E |

F#m 
  ความฮักอ้
E 
ายมันแสนเศร้า
D 
  คือกับเ
E 
จ้ามาอานอ่วย
F#m 
  ปานว่าค
E 
วายมันเห็นก
D 
ล้า
E 
  แลนนำข้าวใหม่

F#m 
  เปรียบกับเ
E 
จ้าเป็นทองคำ
D 
  เปรียบส่ำอ้
E 
าย 
 
มันขี้กั่ว
F#m 
  บุญบ่
E 
ทั่ว 
 
พรรษาบ่
D 
พอ 
 
 
E 
 
  จ๊อดบ่เ
F#m 
ถิ่งกัน..
E 
 
บ่
D 
สมกัน 
 
 
E 
 
  อันนี้กะ
F#m 
ว่าสอย..
E 
 
D 
อย.. 
 
 
E 

 
อ้ายบ่มีปั
F#m 
ญญา 
 
ไปซื้อเสื้
D 
อผ้า
 
กระเป๋าแบรนด์เ
A 
นม 
 
ให้เจ้าได้
E 
ใช้
 
อ้ายบ่มีปั
F#m 
ญญา 
 
พาเจ้าไปห
D 
ย่าง
 
อยู่เถิ่งห้าง
A 
หรู 
 
กินจั่งเฟร้นฟ
E 
าย
 
อายมันทุกข์มัน
F#m 
ยาก.. 
 
อี
D 
หลี 
 
กะเผาถ่
A 
านเลี้ยงไก่พอว
E 
าดหนึ่ง
 
บ่มีอน
F#m 
าคต.. 
 
อี
D 
หลี.. 
 
กะแค่ขอ
A 
งขี้ธูต 
 
พอวาดห
E 
นึ่ง
 
แค่คนบ่เป็น
F#m 
ก้าว..
D 
 
สั่นดอ
A 
กว่า 
 
 
E 
 
กะยัง
F#m 
ว่าสอย 
 
 
D 
 
A 
 
E 
โอ..

INSTRU | F#m D | A E | ( 4 Times ) | E |

F#m 
  ความฮักอ้
E 
ายมันแสนเศร้า
D 
  คือกับเ
E 
จ้ามาอานอ่วย
F#m 
  ปานว่าค
E 
วายมันเห็นก
D 
ล้า
E 
  แลนนำข้าวใหม่

F#m 
  เปรียบกับเ
E 
จ้าเป็นทองคำ
D 
  เปรียบส่ำอ้
E 
าย 
 
มันขี้กั่ว
F#m 
  บุญบ่
E 
ทั่ว 
 
พรรษาบ่
D 
พอ 
 
 
E 
 
  จ๊อดบ่เ
F#m 
ถิ่งกัน..
E 
 
บ่
D 
สมกัน 
 
 
E 
 
  อันนี้กะ
F#m 
ว่าสอย..
E 
 
D 
อย.. 
 
 
E 

 
อ้ายบ่มีปั
F#m 
ญญา 
 
ไปซื้อเสื้
D 
อผ้า
 
กระเป๋าแบรนด์เ
A 
นม 
 
ให้เจ้าได้
E 
ใช้
 
อ้ายบ่มีปั
F#m 
ญญา 
 
พาเจ้าไปห
D 
ย่าง
 
อยู่เถิ่งห้าง
A 
หรู 
 
กินจั่งเฟร้นฟ
E 
าย
 
อายมันทุกข์มัน
F#m 
ยาก.. 
 
อี
D 
หลี 
 
กะเผาถ่
A 
านเลี้ยงไก่พอว
E 
าดหนึ่ง
 
บ่มีอน
F#m 
าคต.. 
 
อี
D 
หลี.. 
 
กะแค่ขอ
A 
งขี้ธูต 
 
พอวาดห
E 
นึ่ง
 
แค่คนบ่เป็น
F#m 
ก้าว..
D 
 
สั่นดอ
A 
กว่า 
 
 
E 
 
กะยัง
F#m 
ว่าสอย 
 
 
D 
 
A 
 
E 
โอ..

INSTRU | F#m D | A E | ( 4 Times ) | E |

 
อ้ายบ่มีปั
F#m 
ญญา 
 
ไปซื้อเสื้
D 
อผ้า
 
กระเป๋าแบรนด์เ
A 
นม 
 
ให้เจ้าได้
E 
ใช้
 
อ้ายบ่มีปั
F#m 
ญญา 
 
พาเจ้าไปห
D 
ย่าง
 
อยู่เถิ่งห้าง
A 
หรู 
 
กินจั่งเฟร้นฟ
E 
าย
 
อายมันทุกข์มัน
F#m 
ยาก.. 
 
อี
D 
หลี 
 
กะเผาถ่
A 
านเลี้ยงไก่พอว
E 
าดหนึ่ง
 
บ่มีอน
F#m 
าคต.. 
 
อี
D 
หลี.. 
 
กะแค่ขอ
A 
งขี้ธูต 
 
พอวาดห
E 
นึ่ง
 
แค่คนบ่เป็น
F#m 
ก้าว..
D 
 
สั่นดอ
A 
กว่า 
 
 
E 
 
กะยัง
F#m 
ว่าสอย 
 
 
D 
 
A 
 
E 
โอ..


คือจั่งผีบ่สมข้าวสาร
ปานคำหมากบ่สมใบพลู
ปานควายตู้มันบ่สมกล้า
พ้อข้าวใหม่..

ปานว่าแหลวตื่นงูสิงห์
ปานว่าลิงมันบ่สมช้าง
ปานทองคำบ่สมขี้กั่ว
อันนี้ก็ว่าสอย..

( ดนตรี )

ความฮักอ้ายมันแสนเศร้า
คือกับเจ้ามาอานอ่วย
ปานว่าควายมันเห็นกล้า
แลนนำข้าวใหม่

เปรียบกับเจ้าเป็นทองคำ
เปรียบส่ำอ้าย มันขี้กั่ว
บุญบ่ทั่ว พรรษาบ่พอ
จ๊อดบ่เถิ่งกัน… บ่สมกัน
อันนี้กะว่าสอย.. โอย..

อ้ายบ่มีปัญญา ไปซื้อเสื้อผ้า
กระเป๋าแบรนด์เนม ให้เจ้าได้ใช้
อ้ายบ่มีปัญญา พาเจ้าไปหย่าง
อยู่เถิ่งห้างหรู กินจั่งเฟร้นฟาย
อายมันทุกข์มันยาก.. อีหลี 
กะเผาถ่านเลี้ยงไก่พอวาดหนึ่ง
บ่มีอนาคต.. อีหลี.. 
กะแค่ของขี้ธูต พอวาดหนึ่ง
แค่คนบ่เป็นก้าว… สั่นดอกว่า
กะยังว่าสอย โอ..

( ดนตรี )

ความฮักอ้ายมันแสนเศร้า
คือกับเจ้ามาอานอ่วย
ปานว่าควายมันเห็นกล้า
แลนนำข้าวใหม่

เปรียบกับเจ้าเป็นทองคำ
เปรียบส่ำอ้าย มันขี้กั่ว
บุญบ่ทั่ว พรรษาบ่พอ
จ๊อดบ่เถิ่งกัน… บ่สมกัน
อันนี้กะว่าสอย.. โอย..

อ้ายบ่มีปัญญา ไปซื้อเสื้อผ้า
กระเป๋าแบรนด์เนม ให้เจ้าได้ใช้
อ้ายบ่มีปัญญา พาเจ้าไปหย่าง
อยู่เถิ่งห้างหรู กินจั่งเฟร้นฟาย
อายมันทุกข์มันยาก.. อีหลี 
กะเผาถ่านเลี้ยงไก่พอวาดหนึ่ง
บ่มีอนาคต.. อีหลี.. 
กะแค่ของขี้ธูต พอวาดหนึ่ง
แค่คนบ่เป็นก้าว… สั่นดอกว่า
กะยังว่าสอย โอ..

( ดนตรี )

อ้ายบ่มีปัญญา ไปซื้อเสื้อผ้า
กระเป๋าแบรนด์เนม ให้เจ้าได้ใช้
อ้ายบ่มีปัญญา พาเจ้าไปหย่าง
อยู่เถิ่งห้างหรู กินจั่งเฟร้นฟาย
อายมันทุกข์มันยาก.. อีหลี 
กะเผาถ่านเลี้ยงไก่พอวาดหนึ่ง
บ่มีอนาคต.. อีหลี.. 
กะแค่ของขี้ธูต พอวาดหนึ่ง
แค่คนบ่เป็นก้าว… สั่นดอกว่า
กะยังว่าสอย โอ..

มิวสิควิดีโอ คนบ่เป็นก้าว บุ๊ค ศุภกาญจน์
เพลง คนบ่เป็นก้าว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์ / บุ๊ค ศุภกาญจน์
จักรกฤษ บุญสิทธิ์ (แซมมี่)
ติดต่องาน โทร. : 082 126 1623
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend