หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง คนอะไรไม่รู้ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คนอะไรไม่รู้ – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | D | D | A | A | D | D |

 
อยากได้รถสัก
Bm 
คัน
 
อยากได้บ้านสักห
ลัง 
 
อยากได้เมีย
ที่ดี
 
ชีวิตก็เป็นอย่า
งนี้ 
 
เท่านั้นละ
Bm 
หรือ
 
หรือว่าเป็นอย่าง
ไร 
 
ใครช่วยตอบฉันที

INSTRU | D | D | A | A | D | D |

 
เช้า งกๆ ทำ
Bm 
งาน
 
รถราติดมโหฬ
าร 
 
รู้สึกทรมาน
 
เห็นแต่ตึกระ
ฟ้า 
 
เหมือนสวรรค์รำ
Bm 
ไร
 
สวรรค์นี้ของใ
คร 
 
คงไม่ใช่ของเรา

INSTRU | D | D | A | A | D | D |

 
ฉันเงียบสุดแ
ล้ว.
..  
 
ฉันทนสุดแ
ล้ว
 
ไม่อยากเอ่ยปาก
Bm 
เลย อยู่เงียบๆ เ
ฉยๆ
 
แต่อดคิดไม่
ได้ 
 
เก็บเอาไว้ไม่
Bm 
ไหว
 
มันไหลมาเป็นเพ
ลง 
 
เพลงเหมือนไม่ใช่เพ
ลง

INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | G | G | D | D | A | A | D | D |

 
อยากให้ใครสั
Bm 
กคน 
 
ช่วยให้เราหลุด
พ้น
 
จากห้วงเหวอ
บาย 
 
อบายมุขอย่างห
นา

 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
ทน 
 
คนอะไรไ
ม่รู้
 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
ทน 
 
คนอะไรไ
ม่รู้
 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
ทน 
 
คนอะไรไ
ม่รู้

INSTRU | Bm | A | D | D |
INSTRU | Bm | A | D | D |

 
หนาตราไดโน
Bm 
เสาร์
 
เผาเท่าไรก็
ทน 
 
คนอะไรไ
ม่รู้.. 
 
 
Dmaj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


อยากได้รถสักคัน
อยากได้บ้านสักหลัง อยากได้เมียที่ดี
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ เท่านั้นละหรือ
หรือว่าเป็นอย่างไร ใครช่วยตอบฉันที

( ดนตรี )

เช้า งกๆ ทำงาน
รถราติดมโหฬาร รู้สึกทรมาน
เห็นแต่ตึกระฟ้า เหมือนสวรรค์รำไร
สวรรค์นี้ของใคร คงไม่ใช่ของเรา

( ดนตรี )

ฉันเงียบสุดแล้ว… ฉันทนสุดแล้ว
ไม่อยากเอ่ยปากเลย อยู่เงียบๆ เฉยๆ
แต่อดคิดไม่ได้ เก็บเอาไว้ไม่ไหว
มันไหลมาเป็นเพลง เพลงเหมือนไม่ใช่เพลง

( ดนตรี )

อยากให้ใครสักคน ช่วยให้เราหลุดพ้น
จากห้วงเหวอบาย อบายมุขอย่างหนา

หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้
หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้
หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้

( ดนตรี )

หนาตราไดโนเสาร์
เผาเท่าไรก็ทน คนอะไรไม่รู้..

มิวสิควิดีโอ คนอะไรไม่รู้ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เพลง คนอะไรไม่รู้ (คอร์ด)

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :