หน้าแรก » ปู่จ๋าน ลองไมค์ » คอร์ดเพลง ตราบธุลีดิน – ปู่จ๋าน ลองไมค์

คอร์ดเพลง ตราบธุลีดิน – ปู่จ๋าน ลองไมค์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ตราบธุลีดิน – ปู่จ๋าน ลองไมค์

INTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

  มีให้แค่เท่า
นี้ 
 
มีเพียงแค่เท่
Am 
านี้
 
ไม่มีมากม
ายดังใครเขา
มี
 
มีให้เพียงนิดน้
อย 
 
แต่ให้ไปเกิน
Am 
ร้อย
 
ไม่มีเงินต
รามงกุฏชฎาแม่เนื้อก
ลอย
 
ไม่มีรถเ
ก๋ง 
 
แอร์เย็นอย่างใคร
Am 
เขา
 
มีไมตี้เ
อ็กซ์ท่อดังและคันเ
ก่า
 
พี่ไร้หน้า
ตาในสังคมไฮ
Am 
โซ
 
และจะเจอพี่ไ
ด้ก็แค่วงไฮโล

 
*  
อยู่กับฉันได้ไ
หม 
 
ให้แก่เฒ่าเป็นตา
Am 
ยาย
 
ในบั้นปลายสุดท้
ายของดวงชีวัน
อยู่เคียงคู่กันแบบ
นี้ 
 
ให้ร่วงโรยเป็นธุ
Am 
ลี
 
กลับสู่ธร
ณี 
 
ฝังร่างนี้ไปพร้อม
กัน
 
ฝังร่างไปพร้อม
กัน 
 
ฝังร่างไปพร้อ
Am 
มกัน

** 
 
มีเธออยู่กับ
ฉัน 
 
สู้งานในทุก
Am 
วัน

…ถึงไร้ยศถาศักดินาใ
ด 
 
ถึงชนชั้นล่างแค่ประชา
Am 
ไท
 
คนเรารักกันอยู่ที่ใ
จ 
 
เงินทองหาได้มันก็สูญไ
 
เราจะรักกันจนแก่เ
ฒ่า 
 
ไม่ใช่รักกันไว้แค่
Am 
เด้า
 
บางคู่รักกันไว้แค่
เอา 
 
บางคนรักกันหวังอั่งเ
ปา

 
บางทีรักกันเพราะว่าหล่อส
วย
 
บางคู่รักกันเพราะว่าตี๋ห
Am 
มวย
 
ผู้หญิงบางคนรักผัวร
วย 
 
กระเทยรักผู้ชายเพราะหัว..

 
อบคุณเธอที่
รัก 
 
ถึงแม้ไม่มีอะ
Am 
ไร
 
ถึงมีแต่ตัวกับหัว
ใจ 
 
จะอยู่ไปจนวันตาย

( *, ** )

 
เริ่มจ
ากเราสองเรามันเริ่มจากคนสองคน
 
มีกามเ
ทพสองตนละแผลงศรอยู่สองคม
 
ชะ
Am 
ตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้วะนะคนเรา
 
อยู่กะ
ฉันและร่วมฝันละให้ชนะความจน
 
อด
ทนอีกนิดรับพินิจไปติดจ๋าน
 
ปู่จ๋
านคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการ
 
ถึง
Am 
พี่จะจน 
 
แต่พี่ก็ทนไม่เคยอาย
 
จะ
รักแม่ยอดหญิง 
 
ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย

( * )

ฝังร่างไปพร้อม
กัน 
 
ฝังร่างไปพร้อ
Am 
มกัน

OUTRO | C | G | Am | F | Fade out

เนื้อเพลง
มีให้แค่เท่านี้ มีเพียงแค่เท่านี้
ไม่มีมากมายดังใครเขามี
มีให้เพียงนิดน้อย แต่ให้ไปเกินร้อย
ไม่มีเงินตรามงกุฏชฎาแม่เนื้อกลอย
ไม่มีรถเก๋ง แอร์เย็นอย่างใครเขา
มีไมตี้เอ็กซ์ท่อดังและคันเก่า
พี่ไร้หน้าตาในสังคมไฮโซ
และจะเจอพี่ได้ก็แค่วงไฮโล

* อยู่กับฉันได้ไหม ให้แก่เฒ่าเป็นตายาย
ในบั้นปลายสุดท้ายของดวงชีวัน
อยู่เคียงคู่กันแบบนี้ ให้ร่วงโรยเป็นธุรี
กลับสู่ธรณีฝังร่างนี้ไปพร้อมกัน
ฝังร่างไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน

**มีเธออยู่กับฉัน สู้งานในทุกวัน

ถึงไร้ยศถาศักดินาใด ถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไท
คนเรารักกันอยู่ที่ใจ เงินทองหาได้มันก็สูญไป
เราจะรักกันจนแก่เฒ่า ไม่ใช่รักกันไว้แค่เด้า
บางคู่รักกันไว้แค่เอา บางคนรักกันหวังอั่งเปา

บางทีรักกันเพราะว่าหล่อสวย
บางคู่รักกันเพราะว่าตี๋หมวย
ผู้หญิงบางคนรักผัวรวย กระเทยรักผู้ชายเพราะหัว..?

ขอบคุณเธอที่รัก ถึงแม้ไม่มีอะไร
ถึงมีแต่ตัวกับหัวใจ จะอยู่ไปจนวันตาย

* เริ่มจากเราสองเรามันเริ่มจากคนสองคน
มีกามเทพสองตนละแผลงศรอยู่สองคม
ชะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้วะนะคนเรา
อยู่กะฉันและร่วมฝันละให้ชนะความจน
อดทนอีกนิดรับพินิจไปติดจ๋าน
ปู่จ๋านคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการ
ถึงพี่จะจน แต่พี่ก็ทนไม่เคยอาย
จะรักแม่ยอดหญิง ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย

( * )

ฝังร่างไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน
 โฆษณา