คอร์ดเพลง กะฮักคือเก่า – บิ๊กไบค์ สายลำ

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง กะฮักคือเก่า – บิ๊กไบค์ สายลำ

INTRO | Am | Em | F G | Am |

 
อยากสิ
Am 
ถามว่าอ้ายคนนี้..
 
มีความสำ
Em 
คัญกับน้องบ่หนอ
 
อ้
F 
ายมันคนบ่ห
G 
ล่อ 
 
สิเฮ็ดจังไ
C 
ด๋
 
หน้า
Em 
ตาอ้ายมันบ่ดี 
 
แต่หัว
Am 
ใจอ้ายมักน้องหลาย
 
สิเ
F 
ฮ็ดจังได๋..ให้น้
G 
องมักอ้ายคื
Am 
อเขา

 
มันคง
Am 
เป็นแค่วาสนา 
 
ให้สองเฮา
Em 
มาบ่ได้คู่กัน
 
เกิด
F 
มาได้แค่ฮัก
G 
กัน..กะบุญแ
C 
ล่วหล่า
 
อ้ายสิ
Em 
ยอมรับกรรมต่อไป
 
แม้
Am 
อ้ายบ่มีปัญญา 
 
ชาติ
Dm 
นี้มีกรรมนัก
Em 
หนา
 
กะคึดเสีย
G 
ว่าเฮ
Am 
าบ่สมกัน

 
* สิยอมเจ็บปวดรวดร้
C 
าว
 
สิยอมให้เขาได้เจ้าเคียง
Am 
คู่
 
อ้ายก
Em 
ะฮู้โตดี..ว่าอ้ายบ่มีปั
Am 
ญญา
 
ยอมรับว่าอ้ายมัน
C 
จน
 
อ้ายกะเป็นคนคือน้อง
Dm 
นั่นหล่ะ
 
ถึงสิเ
Em 
บิดปัญญา..แต่อ้ายกะฮัก
Am 
คือเก่า

 
เรื่องดี
Am 
ๆ 
 
ขอให้เกิดกับน้อง
 
ระหว่างเฮา
Em 
สองคงต้องจบกัน
 
อ้ายบ่อ
F 
ยากให้เขาคน
G 
นั้น..มา
C 
คึดหยังหลาย
 
อ้ายบ่
Em 
เคยฮักน้องบ่จริง 
 
ถ้าเขา
Am 
ถิ่มกะคืนมากะได้
 
สิเ
F 
ป็นสิตาย 
 
โตอ้
G 
ายกะฮัก
Am 
คือเก่า

INSTRU | F G | Am | F G | Am | F G | Am |
INSTRU | F G | E | E |

( * )

 
ถึงสิ
Em 
เบิดปัญญา 
 
แต่อ้าย..กะฮั
Am 
กคือเก่า

OUTRO | F G | Am | F G | Am | Am |

เนื้อเพลง
อยากสิถามว่าอ้ายคนนี้..
มีความสำคัญกับน้องบ่หนอ
อ้ายมันคนบ่หล่อ สิเฮ็ดจังได๋
หน้าตาอ้ายมันบ่ดี
แต่หัวใจอ้ายมักน้องหลาย
สิเฮ็ดจังได๋..ให้น้องมักอ้ายคือเขา

มันคงเป็นแค่วาสนา
ให้สองเฮามาบ่ได้คู่กัน
เกิดมาได้แค่ฮักกัน..กะบุญแล่วหล่า
อ้ายสิยอมรับกรรมต่อไป
แม้อ้ายบ่มีปัญญา
ชาตินี้มีกรรมนักหนา
กะคึดเสียว่าเฮาบ่สมกัน

* สิยอมเจ็บปวดรวดร้าว
สิยอมให้เขาได้เจ้าเคียงคู่
อ้ายกะฮู้โตดี..ว่าอ้ายบ่มีปัญญา
ยอมรับว่าอ้ายมันจน
อ้ายกะเป็นคนคือน้องนั่นหล่ะ
ถึงสิเบิดปัญญา..แต่อ้ายกะฮักคือเก่า

เรื่องดี ๆ ขอให้เกิดกับน้อง
ระหว่างเฮาสองคงต้องจบกัน
อ้ายบ่อยากให้เขาคนนั้น..มาคึดหยังหลาย
อ้ายบ่เคยฮักน้องบ่จริง
ถ้าเขาถิ่มกะคืนมากะได้
สิเป็นสิตาย โตอ้ายกะฮักคือเก่า

ดนตรี

( * )

ถึงสิเบิดปัญญา..แต่อ้าย..กะฮักคือเก่า
เพลง กะฮักคือเก่า
ผู้แต่ง/เนื้อหา มาสใหญ่ หัวใจศิลปะ
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย 《เฮ็ดดีสตูดิโอ》
บันทึกเสียง. อ.นิด เหมวรานันท์
ขับร้อง (อาร์ม) บิ็กไบค์ สายลำ
บิ๊กไบค์ สายลำ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend