หน้าแรก » บิ๊กไบค์ สายลำ » คอร์ดเพลง กะฮักคือเก่า – บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง กะฮักคือเก่า – บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง กะฮักคือเก่า – บิ๊กไบค์ สายลำ

INTRO | Am | Em | F G | Am |

 
อยากสิ
Am 
ถามว่าอ้ายคนนี้..
 
มีความสำ
Em 
คัญกับน้องบ่หนอ
 
อ้
ายมันคนบ่ห
ล่อ 
 
สิเฮ็ดจังไ
ด๋
 
หน้า
Em 
ตาอ้ายมันบ่ดี 
 
แต่หัว
Am 
ใจอ้ายมักน้องหลาย
 
สิเ
ฮ็ดจังได๋..ให้น้
องมักอ้ายคื
Am 
อเขา

 
มันคง
Am 
เป็นแค่วาสนา 
 
ให้สองเฮา
Em 
มาบ่ได้คู่กัน
 
เกิด
มาได้แค่ฮัก
กัน..กะบุญแ
ล่วหล่า
 
อ้ายสิ
Em 
ยอมรับกรรมต่อไป
 
แม้
Am 
อ้ายบ่มีปัญญา 
 
ชาติ
Dm 
นี้มีกรรมนัก
Em 
หนา
 
กะคึดเสีย
ว่าเฮ
Am 
าบ่สมกัน

 
* สิยอมเจ็บปวดรวดร้
าว
 
สิยอมให้เขาได้เจ้าเคียง
Am 
คู่
 
อ้ายก
Em 
ะฮู้โตดี..ว่าอ้ายบ่มีปั
Am 
ญญา
 
ยอมรับว่าอ้ายมัน
จน
 
อ้ายกะเป็นคนคือน้อง
Dm 
นั่นหล่ะ
 
ถึงสิเ
Em 
บิดปัญญา..แต่อ้ายกะฮัก
Am 
คือเก่า

 
เรื่องดี
Am 
ๆ 
 
ขอให้เกิดกับน้อง
 
ระหว่างเฮา
Em 
สองคงต้องจบกัน
 
อ้ายบ่อ
ยากให้เขาคน
นั้น..มา
คึดหยังหลาย
 
อ้ายบ่
Em 
เคยฮักน้องบ่จริง 
 
ถ้าเขา
Am 
ถิ่มกะคืนมากะได้
 
สิเ
ป็นสิตาย 
 
โตอ้
ายกะฮัก
Am 
คือเก่า

INSTRU | F G | Am | F G | Am | F G | Am |
INSTRU | F G | E | E |

( * )

 
ถึงสิ
Em 
เบิดปัญญา 
 
แต่อ้าย..กะฮั
Am 
กคือเก่า

OUTRO | F G | Am | F G | Am | Am |

เนื้อเพลง
อยากสิถามว่าอ้ายคนนี้..
มีความสำคัญกับน้องบ่หนอ
อ้ายมันคนบ่หล่อ สิเฮ็ดจังได๋
หน้าตาอ้ายมันบ่ดี
แต่หัวใจอ้ายมักน้องหลาย
สิเฮ็ดจังได๋..ให้น้องมักอ้ายคือเขา

มันคงเป็นแค่วาสนา
ให้สองเฮามาบ่ได้คู่กัน
เกิดมาได้แค่ฮักกัน..กะบุญแล่วหล่า
อ้ายสิยอมรับกรรมต่อไป
แม้อ้ายบ่มีปัญญา
ชาตินี้มีกรรมนักหนา
กะคึดเสียว่าเฮาบ่สมกัน

* สิยอมเจ็บปวดรวดร้าว
สิยอมให้เขาได้เจ้าเคียงคู่
อ้ายกะฮู้โตดี..ว่าอ้ายบ่มีปัญญา
ยอมรับว่าอ้ายมันจน
อ้ายกะเป็นคนคือน้องนั่นหล่ะ
ถึงสิเบิดปัญญา..แต่อ้ายกะฮักคือเก่า

เรื่องดี ๆ ขอให้เกิดกับน้อง
ระหว่างเฮาสองคงต้องจบกัน
อ้ายบ่อยากให้เขาคนนั้น..มาคึดหยังหลาย
อ้ายบ่เคยฮักน้องบ่จริง
ถ้าเขาถิ่มกะคืนมากะได้
สิเป็นสิตาย โตอ้ายกะฮักคือเก่า

ดนตรี

( * )

ถึงสิเบิดปัญญา..แต่อ้าย..กะฮักคือเก่า
เพลง กะฮักคือเก่า
ผู้แต่ง/เนื้อหา มาสใหญ่ หัวใจศิลปะ
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย 《เฮ็ดดีสตูดิโอ》
บันทึกเสียง. อ.นิด เหมวรานันท์
ขับร้อง (อาร์ม) บิ็กไบค์ สายลำ
บิ๊กไบค์ สายลำ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา