หน้าแรก » เมฆา » คอร์ดเพลง ยกเค้า – เมฆา

คอร์ดเพลง ยกเค้า – เมฆา

คอร์ดเพลง : ยกเค้า เมฆา

คอร์ดเพลง ยกเค้า - เมฆา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เมฆา : ยกเค้า


INTRO | G Bm | C D | G Bm | C D |

คิดว่าหมดรัก 
 
มัน
Bm 
คงจะหมดแล้ว
 
ต้องเ
ดินกันไปคนละท
าง
 
แต่
ฉันยังคิดถึงไม่ใช่
Bm 
ภาพของความหลัง
 
คิดถึง
วันต่อไปจะทำยัง
ไง

 
ก็เ
ราต้องเดินคนเดียวตามลำ
พัง
 
หัน
Bm 
หลังชนกับชาย
Em 
ฝา
 
ไม่ก
ล้าเจอท่าหน้าเลยกับใ
คร
 
ก็
Bm 
ใจมันยังรู้สึกอา
Em 
ยคน
 
เธอ
ทำกับฉันมากี่
หน
 
แต่
Bm 
ใจยังไม่เจ็บเหมือนครั้
Em 
งนี้
 
ที่เธอทำ
ไว้ 
 
เธอทิ้งฉัน
ไป

 
วันแรกที่เธอ
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
มด

 
อยากให้เธอกลับ
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
อา 
 
ไปกับเธอ

INSTRU | G Bm | C D | G Bm | C D |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Bm Em |

 
ก็เ
ราต้องเดินคนเดียวตามลำ
พัง
 
หัน
Bm 
หลังชนกับชาย
Em 
ฝา
 
ไม่ก
ล้าเจอท่าหน้าเลยกับใ
คร
 
ก็
Bm 
ใจมันยังรู้สึกอา
Em 
ยคน
 
เธอ
ทำกับฉันมากี่
หน
 
แต่
Bm 
มันยังไม่เจ็บเหมือนครั้
Em 
งนี้
 
ที่เธอทำ
ไว้ 
 
เธอทิ้งฉัน
ไป

 
วันแรกที่เธอ
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
มด

 
อยากให้เธอกลับ
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
อา

 
วันแรกที่เธอ
มาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
 
แล้วทำไมวั
Bm 
นนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
 
ข้าวข
องเครื่องใช้รถ
Bm 
นาฬิกา
 
แม้แต่
Am 
หม้อท่อมก็เอาไปห
มด

 
อยากให้เธอกลับ
มาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
 
เพราะว่าเธอจาก
Bm 
ไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
 
เธอมา
ยกเค้าหมด
Bm 
เลยทั้งบ้าน
 
เหลือแต่
Am 
ใจของฉัน 
 
ที่เธอไม่เ
อา
 
ไปกับเ
ธอ…


คิดว่าหมดรัก มันคงจะหมดแล้ว
ต้องเดินกันไปคนละทาง
แต่ฉันยังคิดถึงไม่ใช่ภาพของความหลัง
คิดถึงวันต่อไปจะทำยังไง

ก็เราต้องเดินคนเดียวตามลำพัง
หันหลังชนกับชายฝา
ไม่กล้าเจอท่าหน้าเลยกับใคร
ก็ใจมันยังรู้สึกอายคน
เธอทำกับฉันมากี่หน
แต่ใจยังไม่เจ็บเหมือนครั้งนี้
ที่เธอทำไว้ เธอทิ้งฉันไป

วันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
แล้วทำไมวันนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
ข้าวของเครื่องใช้รถนาฬิกา
แม้แต่หม้อท่อมก็เอาไปหมด

อยากให้เธอกลับมาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
เพราะว่าเธอจากไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
เธอมายกเค้าหมดเลยทั้งบ้าน
เหลือแต่ใจของฉัน ที่เธอไม่เอา ไปกับเธอ

( ดนตรี )

ก็เราต้องเดินคนเดียวตามลำพัง
หันหลังชนกับชายฝา
ไม่กล้าเจอท่าหน้าเลยกับใคร
ก็ใจมันยังรู้สึกอายคน
เธอทำกับฉันมากี่หน
แต่มันยังไม่เจ็บเหมือนครั้งนี้
ที่เธอทำไว้ เธอทิ้งฉันไป

วันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
แล้วทำไมวันนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
ข้าวของเครื่องใช้รถนาฬิกา
แม้แต่หม้อท่อมก็เอาไปหมด

อยากให้เธอกลับมาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
เพราะว่าเธอจากไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
เธอมายกเค้าหมดเลยทั้งบ้าน
เหลือแต่ใจของฉัน ที่เธอไม่เอา

วันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
แล้วทำไมวันนี้เธอดันเอาไปหมดทุกอย่าง
ข้าวของเครื่องใช้รถนาฬิกา
แม้แต่หม้อท่อมก็เอาไปหมด

อยากให้เธอกลับมาไม่ใช่ทำใจไม่ได้
เพราะว่าเธอจากไปเธอนั้นเอาไปหมดทุกอย่าง
เธอมายกเค้าหมดเลยทั้งบ้าน
เหลือแต่ใจของฉัน ที่เธอไม่เอา
ไปกับเธอ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยกเค้า (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง นายอ๊อต สามัญชนคนเขียนเพลง
เรียบเรียง อาจารย์ บู
ติดต่องานแสดง 086-600-7721
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search
 โฆษณา