หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง : อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น - ก้อง ห้วยไร่

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่ : อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น


INTRO | G D/F# | Em | ( 2 Times )
INTRO | G D/F# | Em | C | D |

 
บ่ต้องถ
ามว่าโตของ
D/F# 
อ้ายมันเจ็บซำ
Em 
ได๋
 
เฮ็ดจั่ง
ได๋จั่งกล้าถามหัวใจของคนเสี
ยแฟน
 
ที่บ่เ
ห็นน้ำตากะ
D/F# 
ย่อนอ้ายโชว์ความ
Em 
แมน
 
แม้ว่า
ใจสิเจ็บเหลือแสน 
 
อ้ายสิอ
ดเอา

 
อยู่กับ
คำว่าคนอก
D/F# 
หักมาดนแล้ว
Em 
สาว
 
ยังบ่
ลืมเรื่องราวที่เฮาได้เคยเว้
ากัน
 
ขั่นสิ
ไปกะไปให้ไกลเด้อ
D/F# 
คำบ่อยากฟังคำ
Em 
นั้น
 
บ่จำเ
ป็นต้องมาปลอบกันในวันจา
กลา

 
น้องบ
อกว่าอกหั
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
ายแท้หนอเนื้อเ
ย็นวันเจ้าสิ
หนี 
 
 
 
ถ้าห
ากว่าคนอกหั
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
ฮู้ 
 
ว่าคำคำ
นี้ 
 
น้องสิเว้
าบ่ 
 
 

 
เจ้าบ่เ
คยเป็นคนถืก
ถิ่มเลยบ่ฮู้อิ
Em 
หยัง
 
แต่โตอ้
ายกะหวังว่าน้องสิไปไ
ด้ดี
 
อยู่ตรง
นั้นบ่ต้องหัว
D/F# 
ซาอ้ายดอกค
Em 
นดี
 
ลูกผู้ช
ายคนนี้ 
 
ยังหายใ
จอยู่

 
น้องบ
อกว่าอกหั
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
ายแท้หนอเนื้อเ
ย็นวันเจ้าสิ
หนี 
 
 
 
ถ้าห
ากว่าคนอกหั
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
ฮู้อีหลี 
 
คำ
นี้ 
 
น้องสิเว้
าบ่ 
 
 

INSTRU | G D | Em D | C Bm | C D |
INSTRU | G Em | C D | G Em | C D | G |

 
น้องบ
อกว่าอกหั
กดีกว่าฮัก
Em 
บ่เป็น
 
เว้าง่
ายแท้หนอเนื้อเ
ย็นวันเจ้าสิ
หนี 
 
 
 
ถ้าห
ากว่าคนอกหั
กคือโตน้องค
Em 
นนี้
 
อยากสิ
ฮู้อีหลี 
 
คำ
นี้ 
 
น้องสิเว้
าบ่

 
อยากสิ
ฮู้อีหลี 
 
คำ
นี้.. 
 
น้องสิเว้าบ่..

OUTRO | G D/F# | Em | G D/F# | Em | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น


บ่ต้องถามว่าโตของอ้ายมันเจ็บซำได๋
เฮ็ดจั่งได๋จั่งกล้าถามหัวใจของคนเสียแฟน
ที่บ่เห็นน้ำตากะย่อนอ้ายโชว์ความแมน
แม้ว่าใจสิเจ็บเหลือแสน อ้ายสิอดเอา

อยู่กับคำว่าคนอกหักมาดนแล้วสาว
ยังบ่ลืมเรื่องราวที่เฮาได้เคยเว้ากัน
ขั่นสิไปกะไปให้ไกลเด้อคำบ่อยากฟังคำนั้น
บ่จำเป็นต้องมาปลอบกันในวันจากลา

น้องบอกว่าอกหักดีกว่าฮักบ่เป็น
เว้าง่ายแท้หนอเนื้อเย็นวันเจ้าสิหนี
ถ้าหากว่าคนอกหักคือโตน้องคนนี้
อยากสิฮู้ ว่าคำคำนี้ น้องสิเว้าบ่

เจ้าบ่เคยเป็นคนถืกถิ่มเลยบ่ฮู้อิหยัง
แต่โตอ้ายกะหวังว่าน้องสิไปได้ดี
อยู่ตรงนั้นบ่ต้องหัวซาอ้ายดอกคนดี
ลูกผู้ชายคนนี้ ยังหายใจอยู่

น้องบอกว่าอกหักดีกว่าฮักบ่เป็น
เว้าง่ายแท้หนอเนื้อเย็นวันเจ้าสิหนี
ถ้าหากว่าคนอกหักคือโตน้องคนนี้
อยากสิฮู้อีหลี คำนี้ น้องสิเว้าบ่

( ดนตรี )

น้องบอกว่าอกหักดีกว่าฮักบ่เป็น
เว้าง่ายแท้หนอเนื้อเย็นวันเจ้าสิหนี
ถ้าหากว่าคนอกหักคือโตน้องคนนี้
อยากสิฮู้อีหลี คำนี้ น้องสิเว้าบ่

อยากสิฮู้อีหลี คำนี้.. น้องสิเว้าบ่..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง 216 STUDIO
ติดต่องานโชว์ : 063-368-5666
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :