คอร์ดเพลง บ้าสุราษฎประสาทสงขลา – ตุ๊กตุ๊ก เร็กเก้ภูธร

  
Text   

INTRO | Gm | F Gm ( 2 Times )

 
คนอิ
Gm 
บ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
 
สวนคนที่ประส
F 
าทเค้าบอกให้ไปสง
Gm 
ขลา
 
คนอิ
Gm 
บ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
 
สวนคนทีประส
F 
าทเค้าบอกให้ไปสง
Gm 
ขลา
 
สาแล
Bb 
แลมันหยับอิหนัก
Cm 
หน้า
 
ยางปาล์มหมดรา
F 
คา 
 
มันหยับอิเป็นประสาท

INSTRU | Gm | F Gm | ( 2 Times )

Gm 
รัฐบาลแจกงบคนจน
 
แต่ต้องขาดสิทธิเพราะ
F 
จนม่ายโนดมันแสนเว
Gm 
ทนา
 
ชิม ช๊อป  
Gm 
ใช้ 
 
เขาแจกกันทั่วเมื่อง
 
แต่ม่ายโทรศัพท์สักเค
F 
รื่อง 
 
มันเศษ
Gm 
สา
 
เดือนชนเ
Bb 
ดือนทั้งค่าผ่อนรถผ่อ
Cm 
นรา
 
เดือนชนเ
Bb 
ดือนทั้งค่าผ่อนรถผ่อ
Cm 
นรา
 
ตอนนี้หยับหมดปัญ
F 
ญา 
 
เหมือนอิเป็นประ
Gm 
สาท

Gm 
เศรษฐกิจข้าวของมันของแพงหูจี้
 
ก็เลยต้องทนอยู่พัน
F 
นี้ 
 
มันเศ
Gm 
ษสา
 
มีคน
Gm 
รักกะต้องประคองกันให้รอด
 
เพราะนานแล้วไม่ได้ก
F 
อด 
 
มันหยับอิหนั
Gm 
กหน้า
 
นัด
Bb 
เธอจะแต่งกันปี
Cm 
หน้า 
 
นัด
Bb 
เธอจะแต่งปี
Cm 
หน้า
 
ต้องผ่อนผันไว้ก่อนห
F 
นา 
 
เพราะยังไม่มีค่าขั
Gm 
นหมาก

 
เป็นพัน
Bb 
นี้มันไม่ไหวแล้
Gm 
วเด้
 
ไม่รู้จะไปไหน
F 
ดี 
 
สุราษฎหรือสงข
Bb 
ลา
 
อยากโค่น
Gm 
ยาง 
 
โค่นปาล์มให้
Bb 
หมด
 
ไม่ใช่ว่าแหลงประ
F 
ชด 
 
แต่ไม่อยากเส
Bb 
ดสา
 
เลยปลูก
Gm 
ผักสวนครัวข้าง
Cm 
บ้าน
 
เลยปลูก
Gm 
ผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน
 
แล้วยกร่องงามง
F 
าม 
 
เอาไว้ปลูกกั
Gm 
ญชา

INSTRU | Bb Gm | F Gm | Bb Cm | F Gm |
INSTRU | Gm | F Gm | ( 2 Times )

 
เป็นพัน
Bb 
นี้มันไม่ไหวแล้
Gm 
วเด้
 
ไม่รู้จะไปไหน
F 
ดี 
 
สุราษฎหรือสงข
Bb 
ลา
 
อยากโค่น
Gm 
ยาง 
 
โค่นปาล์มให้
Bb 
หมด
 
ไม่ใช่ว่าแหลงประ
F 
ชด 
 
แต่ไม่อยากเส
Bb 
ดสา
 
เลยปลูก
Gm 
ผักสวนครัวข้าง
Cm 
บ้าน
 
เลยปลูก
Gm 
ผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน
 
แล้วยกร่องงามง
F 
าม 
 
เอาไว้ปลูกกั
Gm 
ญชา

INSTRU | Gm | F Gm | ( 2 Times )

 
คนอิ
Gm 
บ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
 
สวนคนที่ประส
F 
าทเค้าบอกให้ไปสง
Gm 
ขลา
 
คนอิ
Gm 
บ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
 
สวนคนทีประส
F 
าทเค้าบอกให้ไปสง
Gm 
ขลา
 
สาแล
Bb 
แลมันหยับอิหนัก
Cm 
หน้า
 
ยางปาล์มหมดรา
F 
คา 
 
มันหยับอิเป็นประสาท

 
คนอิ
Gm 
บ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
 
สวนคนที่ประส
F 
าทเค้าบอกให้ไปสง
Gm 
ขลา
 
คนอิ
Gm 
บ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
 
สวนคนทีประส
F 
าทเค้าบอกให้ไปสง
Gm 
ขลา


คนอิบ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
สวนคนที่ประสาทเค้าบอกให้ไปสงขลา
คนอิบ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
สวนคนทีประสาทเค้าบอกให้ไปสงขลา
สาแลแลมันหยับอิหนักหน้า
ยางปาล์มหมดราคา มันหยับอิเปนประสาท

( ดนตรี )

รัฐบาลแจกงบคนจน
แต่ต้องขาดสิทธิเพราะจนม่ายโนดมันแสนเวทนา
ชิม ช๊อป ใช้ เขาแจกกันทั่วเมื่อง
แต่ม่ายโทรศัพท์สักเครื่อง มันเศษสา
เดือนชนเดือนทั้งค่าผ่อนรถผ่อนรา
เดือนชนเดือนทั้งค่าผ่อนรถผ่อนรา
ตอนนี้หยับหมดปัญญา เหมือนอิเปนประสาท

เศรษฐกิจข้าวของมันของแพงหูจี้
กเลยต้องทนอยู่พันนี้ มันเศษสา
มีคนรักกะต้องประคองกันให้รอด
เพราะนานแล้วไม่ได้กอด มันหยับอิหนักหน้า
นัดเธอจะแต่งกันปีหน้า นัดเธอจะแต่งปีหน้า
ต้องผ่อนผันไว้ก่อนหนา เพราะยังไม่มีค่าขันหมาก

เปนพันนี้มันไม่ไหวแล้วเด้
ไม่รู้จะไปไหนดี สุราษฎหรือสงขลา
อยากโค่นยาง โค่นปาล์มให้หมด
ไม่ใช่ว่าแหลงประชด แต่ไม่อยากเสดสา
เลยปลูกผักสวนครัวข้างบ้าน
เลยปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน
แล้วยกร่องงามงาม เอาไว้ปลูกกัญชา

( ดนตรี )

เปนพันนี้มันไม่ไหวแล้วเด้
ไม่รู้จะไปไหนดี สุราษฎหรือสงขลา
อยากโค่นยาง โค่นปาล์มให้หมด
ไม่ใช่ว่าแหลงประชด แต่ไม่อยากเสดสา
เลยปลูกผักสวนครัวข้างบ้าน
เลยปลูกผักสวนครัวไว้ข้างบ้าน
แล้วยกร่องงามงาม เอาไว้ปลูกกัญชา

( ดนตรี )

คนอิบ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
สวนคนที่ประสาทเค้าบอกให้ไปสงขลา
คนอิบ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
สวนคนทีประสาทเค้าบอกให้ไปสงขลา
สาแลแลมันหยับอิหนักหน้า
ยางปาล์มหมดราคา มันหยับอิเปนประสาท

คนอิบ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
สวนคนที่ประสาทเค้าบอกให้ไปสงขลา
คนอิบ้าเค้าบอกให้ไปสุราษฎร์
สวนคนทีประสาทเค้าบอกให้ไปสงขลา


รูปภาพคอร์ด บ้าสุราษฎประสาทสงขลา – ตุ๊กตุ๊ก เร็กเก้ภูธร

คอร์ดเพลง บ้าสุราษฎประสาทสงขลา - ตุ๊กตุ๊ก เร็กเก้ภูธร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ้าสุราษฎประสาทสงขลา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์/ จ๊อบ ทูดู
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ ( วงหัวโบราณ )
ติดต่องาน : 061 982 4252
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend