หน้าแรก » ลำเพลิน วงศกร » คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ – ลำเพลิน วงศกร x ลำไย ไหทองคำ

คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ – ลำเพลิน วงศกร x ลำไย ไหทองคำ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | G | Am | F | ( 3 Times ) | C |

 
อย่าว่ากันเ
ด้อ 
 
ที่เ
พ้อถึงเธอทุ
Am 
กวัน
 
แอบ
ฝันถึงเธอทุก
คืน
 
แม่นหลับหรือ
ตื่น 
 
กะบ่ยอมหนีไป
Am 
ไส
 
เจ้ามา
นั่งอยู่ในหัว
ใจขอ
งอ้าย..

  สิเฮ็ดจั่ง
ใด๋ 
 
ให้อ้ายไ
Am 
ด้ฮู้ 
 
  ว่ามี
คนแอบ
ดูอยู่บ่ไ
กล 
 
  ได้แต่ส่องเ
ฟซแต่บ่กล้าคอมเมนต์
Am 
ไป 
 
  ย่านคนข้าง
ในเข้าใ
จน้อ
งผิด..

Dm 
ขออนุญาตกดไ
Em 
ลก์ 
 
เป็น
รูปหัวใจได้
บ่

 
สบ
ตาได้แค่ในเ
ฟซ 
 
เจ้าเ
ฮ็ดให้คนคึด
นำ
 
ทั้งที่
Am 
บ่เคย 
 
เว้า
Em 
กันจักคำ
 
แต่อ้ายกะเ
ป็นขาประจำติดตามเ
จ้า

 
ถึงน้
องกดไลก์ฝ่ายเ
ดียว
 
หรืออ้
ายบ่เคยเหลีย
วมอง
 
แต่ความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ในหัวใ
Em 
จทั้งสี่ห้อง
 
ได้จับจ
องครองเอาความฮักอ้ายเรื่อ
ยมา
 
สบตาได้แค่ในเฟซ..
 

INSTRU | C | G | Am | F |
INSTRU | C | G | F | G |
INSTRU | Am | Em | F | G |

Dm 
ขออนุญาตกดไ
Em 
ลก์ 
 
เป็น
รูปหัวใจได้
บ่

 
สบ
ตาได้แค่ในเ
ฟซ 
 
เจ้าเ
ฮ็ดให้คนคึ
ดนำ
 
ทั้งที่
Am 
บ่เคย 
 
เว้า
Em 
กันจักคำ
 
แต่อ้ายกะเ
ป็นขาประจำติดตามเ
จ้า

 
ถึงน้
องกดไลก์ฝ่ายเ
ดียว
 
หรืออ้
ายบ่เคยเหลีย
วมอง
 
แต่ความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ในหัวใ
Em 
จทั้งสี่ห้อง
 
ได้จับจ
องครองเอาความฮักอ้ายเรื่อ
ยมา

 
สบ
ตาได้แค่ในเ
ฟซ 
 
เจ้าเ
ฮ็ดให้คนคึด
นำ
 
ทั้งที่
Am 
บ่เคย 
 
เว้า
Em 
กันจักคำ
 
แต่อ้ายกะเ
ป็นขาประจำติดตามเ
จ้า

 
ถึงน้
องกดไลก์ฝ่ายเ
ดียว
 
หรืออ้
ายบ่เคยเหลีย
วมอง
 
แต่ความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ในหัวใ
Em 
จทั้งสี่ห้อง
 
ได้จับจ
องครองเอาความฮักอ้ายเรื่อ
ยมา
 
สบตาได้แค่ในเ
ฟซ…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ


อย่าว่ากันเด้อ ที่เพ้อถึงเธอทุกวัน
แอบฝันถึงเธอทุกคืน
แม่นหลับหรือตื่น กะบ่ยอมหนีไปไส
เจ้ามานั่งอยู่ในหัวใจของอ้าย..

สิเฮ็ดจั่งใด๋ ให้อ้ายได้ฮู้ 
ว่ามีคนแอบดูอยู่บ่ไกล 
ได้แต่ส่องเฟซแต่บ่กล้าคอมเมนต์ไป 
ย่านคนข้างในเข้าใจน้องผิด..

ขออนุญาตกดไลก์ เป็นรูปหัวใจได้บ่

สบตาได้แค่ในเฟซ เจ้าเฮ็ดให้คนคึดนำ
ทั้งที่บ่เคย เว้ากันจักคำ
แต่อ้ายกะเป็นขาประจำติดตามเจ้า

ถึงน้องกดไลก์ฝ่ายเดียว
หรืออ้ายบ่เคยเหลียวมอง
แต่ความฮู้สึก ในหัวใจทั้งสี่ห้อง
ได้จับจองครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมา
สบตาได้แค่ในเฟซ..

( ดนตรี )

ขออนุญาตกดไลก์ เป็นรูปหัวใจได้บ่

สบตาได้แค่ในเฟซ เจ้าเฮ็ดให้คนคึดนำ
ทั้งที่บ่เคย เว้ากันจักคำ
แต่อ้ายกะเป็นขาประจำติดตามเจ้า

ถึงน้องกดไลก์ฝ่ายเดียว
หรืออ้ายบ่เคยเหลียวมอง
แต่ความฮู้สึก ในหัวใจทั้งสี่ห้อง
ได้จับจองครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมา

สบตาได้แค่ในเฟซ เจ้าเฮ็ดให้คนคึดนำ
ทั้งที่บ่เคย เว้ากันจักคำ
แต่อ้ายกะเป็นขาประจำติดตามเจ้า

ถึงน้องกดไลก์ฝ่ายเดียว
หรืออ้ายบ่เคยเหลียวมอง
แต่ความฮู้สึก ในหัวใจทั้งสี่ห้อง
ได้จับจองครองเอาความฮักอ้ายเรื่อยมา
สบตาได้แค่ในเฟซ…


รูปภาพคอร์ด สบตาได้แค่ในเฟซ – ลำเพลิน วงศกร x ลำไย ไหทองคำ

คอร์ดเพลง สบตาได้แค่ในเฟซ - ลำเพลิน วงศกร x ลำไย ไหทองคำ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สบตาได้แค่ในเฟซ (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : จอร์น ขวัญชัย
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :