หน้าแรก » Yellow Mellow » คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว – Yellow Mellow

คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว – Yellow Mellow

คอร์ดเพลง : ที่พักชั่วคราว Yellow Mellow

คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว - Yellow Mellow

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : ที่พักชั่วคราว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G | C | G | C |
INTRO | G | C | G | C | G |

 
ยากต่อเวลาให้เธออยู่ต
รงนี้อีกหน่อย
 
แค่อย่าง
Am 
น้อยไม่ใช่วั
นนี้ที่เธอจะไ
ปได้ไหม 
 
 
G7 
 
อยากให้เ
ธอแค่รอ 
 
แค่
Bm 
ขอให้ผ่านพ้น
Esus4 
วันใหม่ 
 
 
Am 
แค่ได้พักสักหน่อย 
 
ล้วพรุ่งนี้เธอค่อยเดิ
นไป

  แต่ไม่ได้จะหยุด
Bm 
เธอไว้ 
 
(ไม่ห้ามใจ)
  ถ้าน้ำตามันจ
Bm 
ะไหล 
 
(จะห้ามยังไง)
  ถ้าหัวใจจะ
Bm 
ต้องสลายจา
Em 
กนี้ไป
 
  
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
 
  ก็ไม่เป็น
ไร 
 
ไม่เป็นไร

 
อย่างน้
อยก็เคยเป็น
D/F# 
คนที่เธอ
Em 
รัก
 
แม้จะก
ลายเป็นที่
พักชั่วค
Bm 
ราว
Am 
ก็ยินดีให้เธ
อไป
วันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
ลับได้ใช่ไห
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
งนี้ได้เสมอเลย

INSTRU | G | C | G | C |

  แต่ไม่ได้จะหยุด
Bm 
เธอไว้ 
 
(ไม่ห้ามใจ)
  ถ้าน้ำตามันจ
Bm 
ะไหล 
 
(จะห้ามยังไง)
  ถ้าหัวใจจะ
Bm 
ต้องสลายจา
Esus4 
กนี้ไป 
 
 
 
  
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
 
  ก็ไม่เป็น
ไร 
 
ไม่เป็นไร

 
อย่างน้
อยก็เคยเป็น
D/F# 
คนที่เธอ
Em 
รัก
 
แม้จะก
ลายเป็นที่
พักชั่วค
Bm 
ราว
Am 
ก็ยินดีให้เธ
อไป
วันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
ลับได้ใช่ไห
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
งนี้ได้เสมอเลย

INSTRU | C | Bm | Am | G |
INSTRU | C | Bm E | Am Bm C A/C# | D |

 
อย่างน้
อยก็เคยเป็น
D/F# 
คนที่เธอ
Em 
รัก
 
แม้จะก
ลายเป็นที่
พักชั่วค
Bm 
ราว
Am 
ก็ยินดีให้เธ
อไป
วันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
ลับได้ใช่ไห
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
งนี้…

ถ้าวันหนึ่งหากเธอ
D/F# 
เดินต่อไม่
Em 
ไหว
 
จำทางก
ลับได้ใช่ไห
มเธอ 
 
 
Bm 
Am 
กลับมาพักตร
งนี้ได้เสมอเ
ลย…


อยากต่อเวลาให้เธออยู่ตรงนี้อีกหน่อย
แค่อย่างน้อยไม่ใช่วันนี้ที่เธอจะไปได้ไหม
อยากให้เธอแค่รอ แค่ขอให้ผ่านพ้นวันใหม่
แค่ได้พักสักหน่อย แล้วพรุ่งนี้เธอค่อยเดินไป

แต่ไม่ได้จะหยุดเธอไว้ (ไม่ห้ามใจ)
ถ้าน้ำตามันจะไหล (จะห้ามยังไง)
ถ้าหัวใจจะต้องสลายจากนี้ไป
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

อย่างน้อยก็เคยเป็นคนที่เธอรัก
แม้จะกลายเป็นที่พักชั่วคราว
ก็ยินดีให้เธอไป
วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอเลย

( ดนตรี )

แต่ไม่ได้จะหยุดเธอไว้ (ไม่ห้ามใจ)
ถ้าน้ำตามันจะไหล (จะห้ามยังไง)
ถ้าหัวใจจะต้องสลายจากนี้ไป
ถ้ามันทำให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

อย่างน้อยก็เคยเป็นคนที่เธอรัก
แม้จะกลายเป็นที่พักชั่วคราว
ก็ยินดีให้เธอไป
วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอเลย

( ดนตรี )

อย่างน้อยก็เคยเป็นคนที่เธอรัก
แม้จะกลายเป็นที่พักชั่วคราว
ก็ยินดีให้เธอไป
วันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้…

ถ้าวันหนึ่งหากเธอเดินต่อไม่ไหว
จำทางกลับได้ใช่ไหมเธอ
กลับมาพักตรงนี้ได้เสมอเลย…


รูปภาพคอร์ด ที่พักชั่วคราว – Yellow Mellow

คอร์ดเพลง ที่พักชั่วคราว - Yellow Mellow

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่พักชั่วคราว (คอร์ด)

Lyrics : Thitiwat Tungyusawat
Melody : Thitiwat Tungyusawat
Arranged : Thammanoon Ketkeaw,Yellow Mellow
 โฆษณา