คอร์ดเพลง ຄົນລະຟ້າ (คนละฟ้า) – BlackEyes feat. ເເພັດ ເພັດດາວອນ (เเพท เพชรดาวร)

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ຄົນລະຟ້າ (คนละฟ้า) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ຄົນລະຟ້າ (คนละฟ้า) - BlackEyes ft. ເເພັດ ເພັດດາວອນ (เเพท เพชรดาวร)

INTRO | D | Bm | G | Asus4 A |

D 
ຢື່ນເບິ່ງທາງ 
 
ຫົນທາງສຸດຍ
Bm 
າວໄກ
 
ເບິ່ງໄປ
G 
ຟ້າເບື້ອງເທິ້ງ 
 
ກໍ່ກວ້າງໄກຈົນ
Asus4 
ສຸດລູກຕາ 
 
 
A 
 
ແລະສອງເ
D 
ຮົາ.. 
 
ຈາກກັນກໍ່ແສນນ
Bm 
ານວັນ..
 
ສາກສຸດທ້
G 
າຍທີ່ເຮົາໄດ້ເອີຍລາ
 
ແວວຕາສຸດທ້
Asus4 
າຍນີ້ນັ້ນຂ້ອຍຍັງ
A 
ຈື່ມັນ

 
ເປັນພາບສຸດທ້
G 
າຍ.
Gm 
.
 
ຄືຄວາມຈຳສຸດ
F#m 
ທ້າຍ 
 
ທີ່ເຮົາໄດ້ຫາ
Bm 
ຍໃຈໃກ້ກັນ
 
ກອດອຸ່
Em 
ນໆຈາກສອງມືຄູ່ນັ້ນ
 
ຍັງມີກິ່ນໄ
A 
ອຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍ

 
ຢູ່ຄົນລະ
G 
ຟ້າ.
Gm 
..
 
ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວາມຄິດ
F#m 
ເຖິ່ງສົ່ງໄປຈະ
Bm 
ຮອດເຈົ້າລືບໍ
 
ຄວາມ
Em 
ຮູ້ສຶກຍັງບອກ 
 
ແລະ
A 
ຍັງຫວັງວ່າເຈົ້າຄົງຍັງຈະ
D 
ຮັກ..ກັນ
 
ຖ້າມີອີກ
G 
ຄັ້ງ.
Gm 
..
 
ຂໍພຽງອີກ
F#m 
ຄັ້ງໜຶ່ງ 
 
ໃຫ້ເຮົາໄດ້
Bm 
ກັບມາພົບກັນ
 
ມີ
Em 
ຫຼາຍຄຳຢາກບອກ ຫຼາຍສິ່ງຢາກຖາມ ເຈົ້າຕອ
A 
ນນີ້..
 
ຍັງຄິດຮອດກັນຢູ່ຫຼື
D 
ບໍ..

 
ຂ້ອຍ
D 
ຮູ້… 
 
ຮູ້ພຽງເຈົ້າຢູ່ແ
Bm 
ສນໄກ..
 
ກົດເກມ
G 
ຟ້າກັ່ນເຮົາໃຫ້ຫ່າງກັນ
 
ແຕ່ມັນຄົງກີດ
Asus4 
ກັ່ນໄດ້ພຽງແຕ່ຮ່
A 
າງກາຍ
 
ສຸດ
D 
ຕໍ່ເຈົ້າ 
 
ບໍ່ວ່າເຈົ້າຢູ່
Bm 
ທີ່..ໃດ..
 
ຄວາມຄິດເ
G 
ຖິ່ງຂອງຂ້ອຍຈະສົ່ງໄປ
 
ຫວັງວ່າມີຈັກ
Asus4 
ວັນ 
 
ເຈົ້າຄົງໄດ້ສຳພັ
A 
ດມັນ..

 
ຢູ່ຄົນລະ
G 
ຟ້າ.
Gm 
 
ບໍຮູ້ວ່າຄວາມຄິດ
F#m 
ເຖິ່ງສົ່ງໄປຈະ
Bm 
ຮອດເຈົ້າລືບໍ
 
ຄວາມ
Em 
ຮູ້ສຶກຍັງບອກ 
 
ແລະ
A 
ຍັງຫວັງວ່າເຈົ້າຄົງຍັງຈະ
D 
ຮັກ..ກັນ
 
ຖ້າມີອີກ
G 
ຄັ້ງ.
Gm 
.
 
ຂໍພຽງອີກ
F#m 
ຄັ້ງໜຶ່ງ 
 
ໃຫ້ເຮົາໄດ້
Bm 
ກັບມາພົບກັນ
 
ມີ
Em 
ຫຼາຍສິ່ງຢາກຖາມ 
 
ຫຼາຍຄຳຢາກບອກເຈົ້າຕອ
A 
ນນີ້…

 
ຢູ່ຄົນລະ
G 
ຟ້າ.
Gm 
 
ບໍຮູ້ວ່າຄວາມຄິດ
F#m 
ເຖິ່ງສົ່ງໄປຈະ
Bm 
ຮອດເຈົ້າລືບໍ
 
ຄວາມ
Em 
ຮູ້ສຶກຍັງບອກ 
 
ແລະ
A 
ຍັງຫວັງວ່າເຈົ້າຄົງຍັງຈະ
D 
ຮັກ..ກັນ
 
ຖ້າມີອີກ
G 
ຄັ້ງ.
Gm 
..
 
ຂໍພຽງອີກ
F#m 
ຄັ້ງໜຶ່ງ 
 
ໃຫ້ເຮົາໄດ້
Bm 
ກັບມາພົບກັນ
 
ມີ
Em 
ຫຼາຍສິ່ງຢາກຖາມ 
 
ຫຼາຍຄຳຢາກບອກເຈົ້າຕອ
A 
ນນີ້…

 
ຄິດຮອດເກີນບັນຍ
D 
າຍ…


ຢື່ນເບິ່ງທາງ ຫົນທາງສຸດຍາວໄກ
ເບິ່ງໄປຟ້າເບື້ອງເທິ້ງ ກໍ່ກວ້າງໄກຈົນສຸດລູກຕາ
ແລະສອງເຮົາ.. ຈາກກັນກໍ່ແສນນານວັນ..
ສາກສຸດທ້າຍທີ່ເຮົາໄດ້ເອີຍລາ
ແວວຕາສຸດທ້າຍນີ້ນັ້ນຂ້ອຍຍັງຈື່ມັນ

ເປັນພາບສຸດທ້າຍ..
ຄືຄວາມຈຳສຸດທ້າຍ ທີ່ເຮົາໄດ້ຫາຍໃຈໃກ້ກັນ
ກອດອຸ່ນໆຈາກສອງມືຄູ່ນັ້ນ
ຍັງມີກິ່ນໄອຄວາມຮັກແລະຫ່ວງໃຍ

ຢູ່ຄົນລະຟ້າ…
ບໍ່ຮູ້ວ່າຄວາມຄິດເຖິ່ງສົ່ງໄປຈະຮອດເຈົ້າລືບໍ
ຄວາມຮູ້ສຶກຍັງບອກ ແລະຍັງຫວັງວ່າເຈົ້າຄົງຍັງຈະຮັກ..ກັນ
ຖ້າມີອີກຄັ້ງ…
ຂໍພຽງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ກັບມາພົບກັນ
ມີຫຼາຍຄຳຢາກບອກ ຫຼາຍສິ່ງຢາກຖາມ ເຈົ້າຕອນນີ້..
ຍັງຄິດຮອດກັນຢູ່ຫຼືບໍ..

ຂ້ອຍຮູ້… ຮູ້ພຽງເຈົ້າຢູ່ແສນໄກ..
ກົດເກມຟ້າກັ່ນເຮົາໃຫ້ຫ່າງກັນ
ແຕ່ມັນຄົງກີດກັ່ນໄດ້ພຽງແຕ່ຮ່າງກາຍ
ສຸດຕໍ່ເຈົ້າ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຢູ່ທີ່..ໃດ..
ຄວາມຄິດເຖິ່ງຂອງຂ້ອຍຈະສົ່ງໄປ
ຫວັງວ່າມີຈັກວັນ ເຈົ້າຄົງໄດ້ສຳພັດມັນ..

ຢູ່ຄົນລະຟ້າ….
ບໍຮູ້ວ່າຄວາມຄິດເຖິ່ງສົ່ງໄປຈະຮອດເຈົ້າລືບໍ
ຄວາມຮູ້ສຶກຍັງບອກ ແລະຍັງຫວັງວ່າເຈົ້າຄົງຍັງຈະຮັກ..ກັນ
ຖ້າມີອີກຄັ້ງ..
ຂໍພຽງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ກັບມາພົບກັນ
ມີຫຼາຍສິ່ງຢາກຖາມ ຫຼາຍຄຳຢາກບອກເຈົ້າຕອນນີ້…

ຢູ່ຄົນລະຟ້າ….
ບໍຮູ້ວ່າຄວາມຄິດເຖິ່ງສົ່ງໄປຈະຮອດເຈົ້າລືບໍ
ຄວາມຮູ້ສຶກຍັງບອກ ແລະຍັງຫວັງວ່າເຈົ້າຄົງຍັງຈະຮັກ..ກັນ
ຖ້າມີອີກຄັ້ງ..
ຂໍພຽງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ກັບມາພົບກັນ
ມີຫຼາຍສິ່ງຢາກຖາມ ຫຼາຍຄຳຢາກບອກເຈົ້າຕອນນີ້…

ຄິດຮອດເກີນບັນຍາຍ…


รูปภาพคอร์ด ຄົນລະຟ້າ (คนละฟ้า) – BlackEyes ft. ເເພັດ ເພັດດາວອນ (เเพท เพชรดาวร)

คอร์ดเพลง ຄົນລະຟ້າ (คนละฟ้า) - BlackEyes ft. ເເພັດ ເພັດດາວອນ (เเพท เพชรดาวร)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ຄົນລະຟ້າ (คนละฟ้า) (คอร์ด)

Artist : BlackEyes Feat Pat Phetdavone
ເນື້ອຮ້ອງ : ສັນຕິ ພົນມະຈັນ (Aieng Blackeyes)
Producer : ວິລະພົນ ສີລາເພັດ (Joi Blackeyes)
Contact for performant : +85620 92020111
ຄົນລະຟ້າ (คนละฟ้า) - BlackEyes ft. ເເພັດ ເພັດດາວອນ (เเพท เพชรดาวร)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend