หน้าแรก » ติ๋ว ธิติยา » คอร์ดเพลง ฮักอ้ายซามตาย – ติ๋ว ธิติยา

คอร์ดเพลง ฮักอ้ายซามตาย – ติ๋ว ธิติยา

คอร์ด เนื้อเพลง ฮักอ้ายซามตาย – ติ๋ว ธิติยา


INTRO | D Bm | G A | D Bm | G | A |

 
แอบส่
องเฟสอ้ายน้องเจ็บหลาย
 
เมื่อเห็นควา
Bm 
มเคลื่อนไหวน้ำตาเอ่อ
 
ฝืนคอมเ
ม้นว่าโชคดีเด้อ กด E
nter 
 
หัวใจสลาย
 
อ้ายเบิ
F#m 
ดฮักบ่เคีย
Bm 
ดกัน 
 
โดยพื้
F#m 
นฐานน้องค
Bm 
นง่ายๆ
 
เมื่ออ้ายเ
ลือกสิมีผู้ใหม่ 
 
จักสิเห
นี่ยวรั้งไปเฮ็ดหยัง

 
* แต่ขอได้
ฮักอ้ายไปจนว่าซา
Bm 
มตาย
 
ถึงต้องเสีย
ใจคักส่ำได๋กะตา
มซาง
 
ถึงฮักสองเ
ฮาสิบืนมาจนสุ
Bm 
ดทาง
 
ชีวิตฮ้าง  
ๆ 
 
ขออยู่เป็นแฟนเ
ก่า
 
ฮักอ้า
F#m 
ยหลาย
Bm 
ฮู้บ่ 
 
ยังคึด
ต่อคึดฮอดความเ
ก่า
 
ใต้ต้นกร
F#m 
ะโดน 
 
ต้
Bm 
นเก่า
 
หมองเช็ค
อินสัญญาสองเฮ
าสิบ่ถิ่ม
กัน

 
เฮ็ดหยังนำ
กันมาตั้
Bm 
งหลาย 
 
แต่สุด
ท้ายน้องคือหมาหั
วเน่า
 
เจ็บปา
Bm 
นนั้นยังฮักคือเ
ก่า 
 
มีแต่เ
จ้านี่เด้อหั
วใจ
 
เมื่อควา
F#m 
มฮักมันแล่นม
Bm 
าตุ้ม 
 
คือกั
F#m 
บสุ่มงุมหั
Bm 
วใจไว้
 
ฮักอ้ายแ
ล้วต้องลืมจั่งได๋ 
 
แม่นฟ้าส
ลาย
 
หัวใจอย่างคอ
งถ่า..

INSTRU | D Bm | G A | D | G | A |

( * )

 
ไปจนมื้
Bm 
อตาย 
 
เป็นตาเป็นย
ายร่วมหอลงโ
ลง
 
แต่ฮักจาก
ลาสัญญาจ
Bm 
บลง
 
น้องได้แต่ป
ลงกับเหล้าขาวเฮือนง
าน
 
ให้โชคดี
F#m 
เด้อกับค
Bm 
นใหม่ 
 
น้องนั่ง
ไห้ถ้าอยู่หม่องเก่า
 
ใต้ต้นกร
F#m 
ะโดนต้
Bm 
นเก่า
 
หมองเช็ค
อินสัญญาสองเ
ฮาสิบ่ถิ่มกัน
 
ว่าสิฮั
ก…กัน..

OUTRO | G Gm | D |

เนื้อเพลง
แอบส่องเฟสอ้ายน้องเจ็บหลาย
เมื่อเห็นความเคลื่อนไหวน้ำตาเอ่อ
ฝืนคอมเม้นว่าโชคดีเด้อ กด enter หัวใจสลาย
อ้ายเบิดฮักบ่เคียดกัน โดยพื้นฐานน้องคนง่ายๆ
เมื่ออ้ายเลือกสิมีผู้ใหม่ จักสิเหนี่ยวรั้งไปเฮ็ดหยัง

แต่ขอได้ฮักอ้ายไปจนว่าซามตาย
ถึงต้องเสียใจคักส่ำได๋กะตามซาง
ถึงฮักสองเฮาสิบืนมาจนสุดทาง
ชีวิตฮ้าง ๆ ขออยู่เป็นแฟนเก่า
ฮักอ้ายหลายฮู้บ่ ยังคึดต่อคึดฮอดความเก่า
ใต้ต้นกระโดนต้นเก่า
หมองเช็คอินสัญญาสองเฮาสิบ่ถิ่มกัน

เฮ็ดหยังนำกันมาตั้งหลายแต่สุดท้ายน้องคือหมาหัวเน่า
เจ็บปานนั้นยังฮักคือเก่า มีแต่เจ้านี่เด้อหัวใจ
เพื่อความฮักมันแล่นมาตุ้ม คือกับสุ่มงุมหัวใจไว้
ฮักอ้ายแล้วต้องลืมจั่งได๋ แม่นฟ้าสลาย
หัวใจอย่างคองถ่า..

(ดนตรี)

ไปจนมื้อตาย เป็นตาเป็นยายร่วมหอลงโลง
แต่ฮักจากลาสัญญาจบลงแล้ว
น้องได้แต่ปลงกับเหล้าขาวเฮือนงาน
ให้โชคดีเด้อกับคนใหม่ น้องนั่งไห้ถ้าอยู่หม่องเก่า
ใต้ต้นกระโดนต้นเก่า
หมองเช็คอินสัญญาสองเฮาสิบ่ถิ่มกัน
ว่าสิฮักกัน..
ฮักอ้ายซามตาย – ติ๋ว ธิติยา
คำร้อง ทำนอง – สุธาศิลป์ สุโพธิ์ชัย
ดนตรี – สุวิทย์ เบ็ญสีใส
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
ติดต่อลงโฆษาณา 085-003 2668
ฮักอ้ายซามตาย - ติ๋ว ธิติยา
 โฆษณา