หน้าแรก » กรีน พรรนิดา » คอร์ดเพลง สักกี่วันฉันก็รอ – กรีน พรรนิดา

คอร์ดเพลง สักกี่วันฉันก็รอ – กรีน พรรนิดา

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
สักกี่วันฉันก็รอ – กรีน พรรนิดา

INTRO | Eb | F | Dm | Gm | Eb | F | Gm |

Gm 
…จะอยู่ได้นานสักแ
Eb 
ค่ไหน 
 
หน
อเธอ
 
รักที่เธอหล
Dm 
บมา 
 
Gm 
ากัน
 
รักที่ดีกว่
Eb 
าฝัน 
 
แค่นิดเดีย
 
ที่ใ
Dm 
ห้ใจเปลี่ยวๆ 
 
ดวงนี้ได้อุ่
Gm 
นไอ
 
เพราะมันมีควา
Eb 
มหมาย 
 
จึงเสียดา
 
เมื่อเ
Dm 
วลาที่เธอจะเดินไปจากฉั
Gm 
 
ค่าเศษคืนแล
Eb 
ะวัน 
 
ที่เฝ้าร
 
พอให้ได้ชื่
Gm 
นใจ

 
จะกลับมาอยู่ตร
Eb 
งนี้ 
 
ที่
..เดิม
 
ที่มีความเหง
Dm 
าเหงา 
 
หวั่นไห
Gm 
 
ถามสักคำไ
Eb 
ด้ไหม 
 
ว่าเมื่อไหร่
 
ช่วยบอ
Dm 
กใจก่อนไปได้ไหมให้มีหวัง
Gm 
 
เผื่อใยรักบาง
Eb 
ๆ 
 
ไม่เดีย
วดายอย่างคนอื่
Gm 
นเขา

 
* เหมือนมือเ
Eb 
ปล่าที่คว้
าลมไม่ได้สั
Dm 
กที
 
เหมือนใ
Eb 
จนี้ 
 
ที่รั้
งเธอไม่ได้ถ
Dm 
าวร
 
ดั่งเม
Eb 
ฆขาวถูกพัดให้ล่อ
งลอย
 
Dm 
ป็นแค่ตัวล
Gm 
ะคร 
 
อยู่บ
Eb 
นฟ้า
 
ที่เคว้
งคว้างไม่ต่า
Gm 
งกัน

 
** แค่คนพิเศษชั่
Eb 
วคราว 
 
ขอ
งเธอ
 
รู้ตัวดีเ
Dm 
สมอ 
 
เชื่
Gm 
อใจ
 
จะไม่ไปวุ่
Eb 
นวาย 
 
ให้เธอเ
คือง
 
ไม่ต้องเ
Dm 
ปลืองสมองส่วนไหนให้กั
Gm 
บฉัน
 
ถึงอีกกี่ร้อ
Eb 
ยวัน 
 
ใจขอ
งฉันก็ยังคงเฝ้
Gm 
ารอ

INSTRU | Eb F | Dm | Eb F | Dm |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Gm |

( *, ** )

 
ถึงอีกกี่ร้อ
Eb 
ยวัน 
 
ใจของฉัน
… 
 
ก็ยังจะร
Gm 
อเธอ

OUTRO | Gm |

เนื้อเพลง
จะอยู่ได้นานสักแค่ไหนหนอเธอ
รักที่เธอหลบมาหากัน
รักที่ดีกว่าฝัน แค่นิดเดียว
ที่ให้ใจเปลี่ยวดวงนี้ได้อุ่นไอ
เพราะมันมีความหมาย จึงเสียดาย
เมื่อเวลาที่เธอจะเดินไปจากฉัน
ค่าเศษคืนและวัน ที่เฝ้ารอ
พอให้ได้ชื่นใจ

จะกลับมาอยู่ตรงนี้ ที่เดิม
ที่มีความเหงาเหงา หวั่นไหว
ถามสักคำได้ไหม ว่าเมื่อไหร่
ช่วยบอกใจก่อนไปได้ไหมให้มีหวัง
เผื่อรักบางๆไม่เดียวดายอย่างคนอื่นเขา

* เหมือนมือเปล่าที่คว้าลมไม่ได้สักที
เหมือนใจนี้ ที่รั้งเธอไม่ได้ถาวร
ดั่งเมฆขาวถูกพัดให้ล่องลอย
เป็นแค่ตัวละคร อยู่บนฟ้า
ที่เคว้งคว้างไม่ต่างกัน

** แค่คนพิเศษชั่วคราวของเธอ
รู้ตัวดีเสมอ เชื่อใจ
จะไม่ไปวุ่นวาย ให้เธอเคือง
ไม่ต้องเปลืองสมองส่วนไหนให้กับฉัน
ถึงอีกกี่ร้อยวัน ใจของฉันก็ยังคงเฝ้ารอ

(ดนตรี)

( *, ** )

ถึงอีกกี่ร้อยวัน ใจของฉัน… ก็ยังจะรอเธอ
เพลง : สักกี่วันฉันก็รอ
ศิลปิน : กรีน พรรนิดา
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เอก ไวอาร์ก้า
สักกี่วันฉันก็รอ - กรีน พรรนิดา
 โฆษณา