หน้าแรก » พงภี อัมภรณ์ » คอร์ดเพลง ขอโทษหลายๆ – พงภี อัมภรณ์

คอร์ดเพลง ขอโทษหลายๆ – พงภี อัมภรณ์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ขอโทษหลายๆ – พงภี อัมภรณ์


Capo Fret 1

INTRO | C Em | Am | G | C |
INTRO | C Em | Am F | G | C |

 
ขอโทษหลาย
ๆ 
 
ที่
Em 
อ้ายเฮ็ดโตบ่
Am 
ดี 
 
จอบหลอยไป
มี 
 
ผู้สาวคน
ใหม่
 
ขอโทษอี
หลี 
 
ที่
Em 
เฮ็ดให้เจ้าเจ็
Am 
บใจ 
 
สิว่าแน
วได๋ 
 
อ้ายก็ยอมรับทุกอ
ย่าง

 
* สิไปทา
Em 
งใด๋ 
 
ก็ตันทุ
Am 
กทาง 
 
ให้เลือกจักอ
ย่าง 
 
อ้ายนิเฮ็ดบ่ไ
หว

 
** สิ
ถิ่มน้องกะบ่
ได้ 
 
สิตั
Em 
ดใจคนใหม่กะ
Am 
บ่ลง
 
อยากบอกตามต
รง 
 
ว่า
อ้ายเฮ็ดใจบ่ได้

 
***  
 ฮักเจ้าอ้ายกะ
ฮักส่ำฟ้า 
 
 
Em 
 ฮักเขาอ้ายก
Am 
ะฮักเบิดใจ
 
บ่อยากเ
ฮ็ดให้เจ้าเสี
ยใจ 
 
บ่อยากเ
ฮ็ดให้เ
ขาเสียน้ำ
ตา

INSTRU | C Em | Am | G | C |
INSTRU | C Em | Am F | G | C |

( *, **, ***, **, ***, *** )

 
อ้าย
นี่สิยอมปวด
ใจ 
 
ดีกว่าเ
ขากับเ
จ้าเสียน้ำ
ตา

OUTRO | C Em | Am F | G | C |

เนื้อเพลง
ขอโทษหลายๆ ที่อ้ายเฮ็ดโตบ่ดี
จอบหลอยไปมี ผู้สาวคนใหม่
ขอโทษอีหลี ที่เฮ็ดให้เจ้าเจ็บใจ
สิว่าแนวได๋ อ้ายก็ยอมรับทุกอย่าง

* สิไปทางใด๋ ก็ตันทุกทาง
ให้เลือกจักอย่าง อ้ายนิเฮ็ดบ่ไหว

** สิถิ่มน้องกะบ่ได้
สิตัดใจคนใหม่กะบ่ลง
อยากบอกตามตรง
ว่าอ้ายเฮ็ดใจบ่ได้

*** ฮักเจ้าอ้ายกะฮักส่ำฟ้า
ฮักเขาอ้ายกะฮักเบิดใจ
บ่อยากเฮ็ดให้เจ้าเสียใจ
บ่อยากเฮ็ดให้เขาเสียน้ำตา

( ดนตรี )

( *, **, ***, **, ***, *** )

อ้ายนี่สิยอมปวดใจ
ดีกว่าเขากับเจ้าเสียน้ำตา
คำร้อง ทำนอง / จินนี่ ภูไท,พงภี อัมภรณ์
เรียบเรียง / จินนี่ ภูไท
ขอโทษหลายๆ - พงภี อัมภรณ์
 โฆษณา