หน้าแรก » โต๋เหน่อ » คอร์ดเพลง ยังหายใจอยู่ – โต๋เหน่อ

คอร์ดเพลง ยังหายใจอยู่ – โต๋เหน่อ

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ยังหายใจอยู่ – โต๋เหน่อ


Tune to Eb

 ทำไมความรั
กของเราไม่เ
Bm 
ป็นเหมือ
Em 
นดังก่อน
 ดั่งบทละ
ครที่มันขา
Em 
ดหาย
 ไม่เป็นเหมือนเคยเ
คยท่า
Em 
ทีดูเปลี่ยนไป
 จากความไว้ใ
จเปลี่ยนเป็นร
ะแวง 
 
 

 
Am 
ะไรเปลี่ยนใจเธอไปไม่เ
Bm 
ป็นเหมือนก่อน
 
อยากจ
Am 
ะย้อน 
 
วันเวลาที่ดีขอ
Bm 
งเราเหล่านั้น
 
ได้แต่ภ
Am 
าวนาให้เธอก
Bm 
ลับมารั
Em 
กกัน 
 
ถ้าเธอ
Am 
ยังเห็นฉันอยู่ตรงนี้

 
ฉันยังหายใจอ
ยู่ 
 
ฉันก็มีหั
วใจ
 
โปรดอย่าทำ
Bm 
ร้ายใจกันกว่า
Em 
นี้เลย
 
ที่ฉันยังหายใจ
อยู่ 
 
อยากให้รู้ฉันทำเพื่
Am 
อใคร
 
กอดฉันหน่อยไ
Bm 
ด้ไหมถ้าเธอยังรั
Em 
กกัน
 
ขอแค่นี้จริ
Am 
งๆ 
 
 
..ถ้าเธอยังมีหั
Em 
วใจ
 
ฉันขอแค่นี้ได้
Am 
ไหม..
Bm 
 
ถ้าหากเรายังคงรัก..
Em 
.กัน

( ซ้ำทั้งเพลง )

เนื้อเพลง
ทำไมความรักของเราไม่เป็นเหมือนดังก่อน
ดั่งบทละครที่มันขาดหาย
ไม่เป็นเหมือนเคยเคยท่าทีดูเปลี่ยนไป
จากความไว้ใจเปลี่ยนเป็นระแวง

อะไรเปลี่ยนใจเธอไปไม่เป็นเหมือนก่อน
อยากจะย้อน วันเวลาที่ดีของเราเหล่านั้น
ได้แต่ภาวนาให้เธอกลับมารักกัน
ถ้าเธอยังเห็นฉันอยู่ตรงนี้

ฉันยังหายใจอยู่ ฉันก็มีหัวใจ
โปรดอย่าทำร้ายใจกันกว่านี้เลย
ที่ฉันยังหายใจอยู่ อยากให้รู้ฉันทำเพื่อใคร
กอดฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอยังรักกัน
ขอแค่นี้จริงๆ ถ้าเธอยังมีหัวใจ
ฉันขอแค่นี้ได้ไหม… ถ้าหากเรายังคงรัก…กัน

( ซ้ำทั้งเพลง )
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ยังหายใจอยู่ – โต๋เหน่อ
ยังหายใจอยู่ - โต๋เหน่อ
 โฆษณา