คอร์ดเพลง ยังหายใจอยู่ – โต๋เหน่อ

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ยังหายใจอยู่ – โต๋เหน่อ


Tune to Eb

G 
 ทำไมความรั
D 
กของเราไม่เ
Bm 
ป็นเหมือ
Em 
นดังก่อน
C 
 ดั่งบทละ
D 
ครที่มันขา
Em 
ดหาย
C 
 ไม่เป็นเหมือนเคยเ
D 
คยท่า
Em 
ทีดูเปลี่ยนไป
C 
 จากความไว้ใ
D 
จเปลี่ยนเป็นร
G 
ะแวง 
 
 
D 

 
Am 
ะไรเปลี่ยนใจเธอไปไม่เ
Bm 
ป็นเหมือนก่อน
 
อยากจ
Am 
ะย้อน 
 
วันเวลาที่ดีขอ
Bm 
งเราเหล่านั้น
 
ได้แต่ภ
Am 
าวนาให้เธอก
Bm 
ลับมารั
Em 
กกัน 
 
ถ้าเธอ
Am 
ยังเห็นฉันอยู่ตรงนี้
D 

 
ฉันยังหายใจอ
C 
ยู่ 
 
ฉันก็มีหั
D 
วใจ
 
โปรดอย่าทำ
Bm 
ร้ายใจกันกว่า
Em 
นี้เลย
 
ที่ฉันยังหายใจ
C 
อยู่ 
 
อยากให้รู้ฉันทำเพื่
Am 
อใคร
 
กอดฉันหน่อยไ
Bm 
ด้ไหมถ้าเธอยังรั
Em 
กกัน
 
ขอแค่นี้จริ
Am 
งๆ 
 
 
D 
..ถ้าเธอยังมีหั
Em 
วใจ
 
ฉันขอแค่นี้ได้
Am 
ไหม..
Bm 
 
ถ้าหากเรายังคงรัก..
Em 
.กัน

( ซ้ำทั้งเพลง )

เนื้อเพลง
ทำไมความรักของเราไม่เป็นเหมือนดังก่อน
ดั่งบทละครที่มันขาดหาย
ไม่เป็นเหมือนเคยเคยท่าทีดูเปลี่ยนไป
จากความไว้ใจเปลี่ยนเป็นระแวง

อะไรเปลี่ยนใจเธอไปไม่เป็นเหมือนก่อน
อยากจะย้อน วันเวลาที่ดีของเราเหล่านั้น
ได้แต่ภาวนาให้เธอกลับมารักกัน
ถ้าเธอยังเห็นฉันอยู่ตรงนี้

ฉันยังหายใจอยู่ ฉันก็มีหัวใจ
โปรดอย่าทำร้ายใจกันกว่านี้เลย
ที่ฉันยังหายใจอยู่ อยากให้รู้ฉันทำเพื่อใคร
กอดฉันหน่อยได้ไหมถ้าเธอยังรักกัน
ขอแค่นี้จริงๆ ถ้าเธอยังมีหัวใจ
ฉันขอแค่นี้ได้ไหม… ถ้าหากเรายังคงรัก…กัน

( ซ้ำทั้งเพลง )
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ยังหายใจอยู่ – โต๋เหน่อ
ยังหายใจอยู่ - โต๋เหน่อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend