คอร์ดเพลง เด็กแว้น – วงเกลอ TMG

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เด็กแว้น – วงเกลอ TMG


INTRO | A E | F#m E | ( 2 Times )

A 
 
เหมือนขายคว
E 
ายส่งให้วัวเ
F#m 
รียน 
 
E 
ครเขาพูดอย่าง
A 
นั้น
 
ไปโรงเ
E 
รียนไม่ถึงห้อ
F#m 
งเรียน 
 
E 
ดนดุด่าหน้า
A 
ชั้น 8 โมงเ
E 
ช้าเขาทำอะ
D 
ไร โว้  
E 
โว..

 
** คิดจะมีแ
D 
ฟนตั้งแต่ตัวยังน้อย 
 
ไม่เคยเข้าเ
C#m 
รียนเลยไม่จบ 
 
ม.3
Bm 
คิดจะทำทุกอ
E 
ย่างแต่ทําไม่
A 
ได้
 
คิดจะเป็น
D 
คนหัวดื้อหัวรั้น 
 
คิดจะเป็
C#m 
นโจรคิดจะเป็นผู้ร้าย
 
แต่
Bm 
ลืมไป 
 
ว่าใ
E 
ครเขาไม่ต้องก
A 
าร

 
*** ก็เป็นแค่เด็กแ
D 
ว้นซิ่งรถซิ่งเ
E 
รือกันไป 
 
เขาเปรีย
C#m 
บเราเอาไว้เป็นค
F#m 
วายไถนา
 
คนอย่า
Bm 
งฉันไม่มีปริ
E 
ญญาไม่จบ 
 
ม.
A 
3
C# 
  อาจจะโดนเรื่
D 
องโดนราววู่ว
E 
ามกันไป
 
แต่ว่
C#m 
าฉันไม่เคยหลอก
F#m 
ใครแล้วกัน 
 
 
Bm 
ดีกว่าคนอย่างเธอที่
C# 
ดีทุกอย่าง

( ***, *, ** )

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A C# |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm C# | C# |

( ***, *** )

 
แต่หลอ
F#m 
กลวง…

เนื้อเพลง
* เหมือนขายควายส่งให้วัวเรียน
ใครเขาพูดอย่างนั้น
ไปโรงเรียนไม่ถึงห้องเรียน
โดนดุด่าหน้าชั้น
8 โมงเช้าเขาทำอะไร โว้ โว..

** คิดจะมีแฟนตั้งแต่ตัวยังน้อย
ไม่เคยเข้าเรียนเลยไม่จบ ม.3
คิดจะทำทุกอย่างแต่ทําไม่ได้
คิดจะเป็นคนหัวดื้อหัวรั้น
คิดจะเป็นโจรคิดจะเป็นผู้ร้าย
แต่ลืมไป ว่าใครเขาไม่ต้องการ

*** ก็เป็นแค่เด็กแว้นซิ่งรถซิ่งเรือกันไป
เขาเปรียบเราเอาไว้เป็นควายไถนา
คนอย่างฉันไม่มีปริญญาไม่จบ ม.3
อาจจะโดนเรื่องโดนราววู่วามกันไป
แต่ว่าฉันไม่เคยหลอกใครแล้วกัน
ดีกว่าคนอย่างเธอที่ดีทุกอย่าง

( ***, *, ** )

( ดนตรี )

( ***, *** )

แต่หลอกลวง
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
เด็กแว้น - วงเกลอ TMG
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend