คอร์ดเพลง ควายตาบอด – วงเกลอ TMG

  
Text   

คอร์ดเพลง ควายตาบอด
ศิลปิน วงเกลอ TMG
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ควายตาบอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ความรักมันทำให้
F 
บ้า 
 
ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องหลอกตัวเองว่
Dm 
าเธอ…
G 

INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
ไม่เจ็บให้จำเหมือ
Am 
นคน
 
เสือกเจ็บแล้วทนเหมือ
C 
นควาย
 
กี่ครั้งที่เธอนอ
Dm 
กใจสุ
G 
ดท้ายยังรั
Em 
กเธอ
 
ความรักคงทำให้
F 
บ้า 
 
ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องโง่เป็นควายเ
Dm 
สมอแค่เ
G 
ธอไม่ทิ้
C 
งไป

 
ปิดตาทำเป็นไ
Am 
ม่ดู 
 
ปิดหูทำเป็นไ
C 
ม่ฟัง
 
ไม่เห็นที่เธอกอ
Dm 
ดกัน 
 
ปร
G 
ะมาณตาพร่าเบ
C 
ลอ
 
ความรักคงทำให้
F 
บ้า 
 
ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องโง่เป็นควายเ
Dm 
สมอแค่เ
G 
ธอไม่ทิ้
C 
งไป

 
* แค่ไอ้คนด้า
Am 
นชา 
 
แค่ไอ้ควายต
Em 
าบอด
 
เธอห
F 
ลอกอะไรอะไรไอ้ควายก็ย
G 
อม

 
** ความรักมันทำให้ค
C 
วายอย่างฉันนั้นตาบ
F 
อด
 
ความรักมันทำให้ค
C 
วายอย่างฉันนั้นต้องอ
F 
กหัก
 
ความรักมันทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องหลอกตัวเองว่
Dm 
าเธอ.
G 
.. (ยังรักฉันเหมือ
C 
นเดิม
G 
)

INSTRU | F | Em | Dm | C |
INSTRU | F | Em | Dm G | C |

( *, **, ** )

เนื้อเพลง
ความรักมันทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องหลอกตัวเองว่าเธอ…

(ดนตรี)

ไม่เจ็บให้จำเหมือนคน
เสือกเจ็บแล้วทนเหมือนควาย
กี่ครั้งที่เธอนอกใจสุดท้ายยังรักเธอ
ความรักคงทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องโง่เป็นควายเสมอแค่เธอไม่ทิ้งไป

ปิดตาทำเป็นไม่ดู ปิดหูทำเป็นไม่ฟัง
ไม่เห็นที่เธอกอดกัน ประมาณตาพร่าเบลอ
ความรักคงทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องโง่เป็นควายเสมอแค่เธอไม่ทิ้งไป

* แค่ไอ้คนด้านชา แค่ไอ้ควายตาบอด
เธอหลอกอะไรอะไรไอ้ควายก็ยอม

** ความรักมันทำให้ควายอย่างฉันนั้นตาบอด
ความรักมันทำให้ควายอย่างฉันนั้นต้องอกหัก
ความรักมันทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องหลอกตัวเองว่าเธอ.. (ยังรักฉันเหมือนเดิม)

(ดนตรี)

( *, **, ** )
ติดต่องานแสดง โทร. 08-1082-6999
คอร์ดเพลง ควายตาบอด - วงเกลอ TMG
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend