หน้าแรก » วงเกลอ TMG » คอร์ดเพลง ควายตาบอด – วงเกลอ TMG

คอร์ดเพลง ควายตาบอด – วงเกลอ TMG

คอร์ดเพลง ควายตาบอด
ศิลปิน วงเกลอ TMG
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ควายตาบอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ความรักมันทำให้
บ้า 
 
ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องหลอกตัวเองว่
Dm 
าเธอ…

INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
ไม่เจ็บให้จำเหมือ
Am 
นคน
 
เสือกเจ็บแล้วทนเหมือ
นควาย
 
กี่ครั้งที่เธอนอ
Dm 
กใจสุ
ดท้ายยังรั
Em 
กเธอ
 
ความรักคงทำให้
บ้า 
 
ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องโง่เป็นควายเ
Dm 
สมอแค่เ
ธอไม่ทิ้
งไป

 
ปิดตาทำเป็นไ
Am 
ม่ดู 
 
ปิดหูทำเป็นไ
ม่ฟัง
 
ไม่เห็นที่เธอกอ
Dm 
ดกัน 
 
ปร
ะมาณตาพร่าเบ
ลอ
 
ความรักคงทำให้
บ้า 
 
ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องโง่เป็นควายเ
Dm 
สมอแค่เ
ธอไม่ทิ้
งไป

 
* แค่ไอ้คนด้า
Am 
นชา 
 
แค่ไอ้ควายต
Em 
าบอด
 
เธอห
ลอกอะไรอะไรไอ้ควายก็ย
อม

 
** ความรักมันทำให้ค
วายอย่างฉันนั้นตาบ
อด
 
ความรักมันทำให้ค
วายอย่างฉันนั้นต้องอ
กหัก
 
ความรักมันทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เ
Em 
บลอ
 
ต้องหลอกตัวเองว่
Dm 
าเธอ.
.. (ยังรักฉันเหมือ
นเดิม
)

INSTRU | F | Em | Dm | C |
INSTRU | F | Em | Dm G | C |

( *, **, ** )

เนื้อเพลง
ความรักมันทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องหลอกตัวเองว่าเธอ…

(ดนตรี)

ไม่เจ็บให้จำเหมือนคน
เสือกเจ็บแล้วทนเหมือนควาย
กี่ครั้งที่เธอนอกใจสุดท้ายยังรักเธอ
ความรักคงทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องโง่เป็นควายเสมอแค่เธอไม่ทิ้งไป

ปิดตาทำเป็นไม่ดู ปิดหูทำเป็นไม่ฟัง
ไม่เห็นที่เธอกอดกัน ประมาณตาพร่าเบลอ
ความรักคงทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องโง่เป็นควายเสมอแค่เธอไม่ทิ้งไป

* แค่ไอ้คนด้านชา แค่ไอ้ควายตาบอด
เธอหลอกอะไรอะไรไอ้ควายก็ยอม

** ความรักมันทำให้ควายอย่างฉันนั้นตาบอด
ความรักมันทำให้ควายอย่างฉันนั้นต้องอกหัก
ความรักมันทำให้บ้า ปิดตาจนทำให้เบลอ
ต้องหลอกตัวเองว่าเธอ.. (ยังรักฉันเหมือนเดิม)

(ดนตรี)

( *, **, ** )
ติดต่องานแสดง โทร. 08-1082-6999
คอร์ดเพลง ควายตาบอด - วงเกลอ TMG
 โฆษณา