หน้าแรก » บอย ปาฏิหาริย์ » คอร์ดเพลง ฮักเจ้า – บอย ปาฏิหาริย์

คอร์ดเพลง ฮักเจ้า – บอย ปาฏิหาริย์

ฮักเจ้า – บอย ปาฏิหาริย์


INTRO | Gm | Dm | Gm | Dm |
INTRO | Eb F | Gm |

 
Gm 
มนว่า… 
 
เจ้าสิอยู่หลื
Dm 
บใด 
 
Gm 
มนว่าเจ้าสิอยู่กั
Dm 
บไผ
 
ตั้งแต่
Eb 
มื้อเจ้าถิ่มอ้าย
ไป 
 
อ้ายยั
Dm 
งฮักคึดฮอดคื
Gm 
อเก่า 
 
 
Eb 
ฮักยังตามเป็นเ
งาเจ้ายังอยู่ใน
Bb 
ใจ

Gm 
ถิ่มกัน… 
 
ทั้งที่อ้ายยั
Dm 
งฮัก 
 
 
Gm 
ใจอ้าย 
 
นั้นสิขาด
Dm 
ฮู้บ่
 
ใจ
Eb 
อ้ายมันยังฮ้อง
ขอ 
 
ว่ายัง
Dm 
รอถ้าเจ้ากลั
Gm 
บคืน 
 
 
Eb 
ลุกนั่งสินอน
ตื่นก็มีแต่
Bb 
เจ้า

 
* ห
Dm 
ลับตาลงก็ยั
Gm 
งฝัน 
 
 
Eb 
ตื่นมายามไ
ด๋กะคึดฮ
Bb 
อด
 
ได้แต่ก
Eb 
อดรูปเ
Cm 
จ้าเอาไว้บ่เคย
ห่าง

 
** สิให้
Bb 
ลืม 
 
มั
Dm 
นลืมบ่
Gm 
ได้ 
 
ฮักเจ้าห
Eb 
ลาย 
 
ฮัก
เจ้าฮัก..
Bb 
บ่ลืม
 
สั่
Eb 
งฟ้าให้ไปบอก
แน 
 
ว่าใ
Dm 
จอ้ายนั้นยังฮั
Gm 
กเจ้า
 
คั่นว่า
Eb 
เขาถิ่มเ
จ้าให้คืนมาห
Bb 
าอ้าย 
 
(เด้อคำ)

INSTRU | Gm | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Bb F/A Gm | Eb F | Gm |

( *, **, ** )

OUTRO | Eb F | Bb | Eb F | Gm | Gm ]

เนื้อเพลง
แมนว่า… เจ้าสิอยู่หลืบใด แมนว่าเจ้าสิอยู่กับไผ
ตั้งแต่มื้อเจ้าถิ่มอ้ายไป อ้ายยังฮักคึดฮอดคือเก่า
ฮักยังตามเป็นเงาเจ้ายังอยู่ในใจ
ถิ่มกัน… ทั้งที่อ้ายยังฮัก ใจอ้ายนั้นสิขาดฮู้บ่
ใจอ้ายมันยังฮ้องขอว่ายังรอถ้าเจ้ากลับคืน
ลุกนั่งสินอนตื่นก็มีแต่เจ้า

* หลับตาลงก็ยังฝัน ตื่นมายามได๋กะคึดฮอด
ได้แต่กอดรูปเจ้าเอาไว้บ่เคยห่าง

** สิให้ลืม มันลืมบ่ได้ฮัก เจ้าหลายฮักเจ้าฮัก..บ่ลืม
สั่งฟ้าให้ไปบอกแน ว่าใจอ้ายนั้นยังฮักเจ้า
คั่นว่าเขาถิ่มเจ้าให้คืนมาหาอ้าย (เด้อคำ)

( ดนตรี )

( *, **, ** )

( ดนตรี )
เพลง ฮักเจ้า
ศิลปิน บอย ปาฏิหาริย์
เนื้อร้อง ทำนอง บอย ปาฏิหาริย์
บอย ปาฏิหาริย์ - ฮักเจ้า
 โฆษณา