คอร์ดเพลง ฮักอีหลีคือหนีกัน – บอย ฮอยพิณ

  
Text   

ฮักอีหลีคือหนีกัน – บอย ฮอยพิณ


Tune to Eb
INTRO | Am | Dm | C G | Am | ( 2 Times )

 
เลิกกัน
C 
สา 
 
เป็น
Em 
คำบอกลาที่เจ็
Am 
บแฮง 
 
หล่าคำแ
F 
พง 
 
สิ
G 
ไปแล่นนำผู้บ่
Dm 
าวใหม่
 
เหลือ
C 
ไว้แค่ความทรงจำ 
 
กับอ
G 
ดีตที่คอยตอกย้ำ
Am 
ใจ
 
แฮง
F 
คึดแฮงน้ำตาไหล 
 
สิเฮ็ดจัง
G 
ใด๋ 
 
เจ้าจั่งสิคืน
C 
มา 
 
 
G 

 
มองย้อนเว
C 
ลา 
 
น้องเคย
Em 
ว่าสิบ่ถิ่
Am 
มกัน 
 
สิฮักกันแพ
F 
งกัน 
 
แล้วเป็นห
G 
ยังจั่งคำสั
Dm 
ญญา
 
ฝาก
C 
น้องไปผ่านเพล
Em 
งนี้ 
 
จาก
G 
คนกำลังมี
Am 
น้ำตา 
 
ความ
F 
ฮักให้เจ้าที่ผ่านมา 
 
บ่มี
G 
ค่า 
 
เลยบ่ก้อ
C 
นคำ…
G 

 
* จั่งถิ่ม
C 
กัน 
 
จั่งหนี
G 
กันไปนำผู้บ่า
Am 
วใหม่
 
จั่งเฮ็ดคืออ้
F 
าย 
 
บ่มีหัว
G 
ใจไว้รับความ
C 
รู้สึก
 
ยา
Am 
มฮักบ่ได้ฮักง่าย ๆ ยามสิ
C 
ไปกะถิ่มไป
Am 
บ่คึด
 
ส่ำสิ
F 
หาทางออกบ่
G 
อืด งึดแต่ว่า ฮักอิหลีคือหนี
C 
กัน 
 
(G)

INSTRU | C G | Am | F G | C | Am | C Am | F G | Am |

 
ฝากน้
C 
องไปผ่านเพลงนี้ 
 
จาก
G 
คนกำลังมีน้ำตา 
 
ความ
F 
ฮักให้เจ้าที่ผ่านมา 
 
บ่มี
G 
ค่า 
 
เลยบ่ก้อน
C 
คำ 
 
 
G 

( * )

 
จั่งถิ่ม
C 
กัน 
 
จั่งหนี
G 
กันให้เป็นผู้บ่า
Am 
วเก่า
 
เฮ็ดได้หนอผู้
F 
สาว 
 
ป่าน
G 
นั้นว่าฮักเหมิด
C 
ใจ
 
คั่
Am 
นแม่นคนฮักกันอีหลี 
 
ทุกข์สิ
C 
มีกะบ่ห
Am 
นีไป
 
สิฮ้
F 
อนสิหนาวส่ำ
G 
ใด๋ กะฮัก กันได้คือ
C 
เก่า

 
ฮักอิห
F 
ลีคือหนีกัน
G 
ไป.. 
 
ให้อ้ายเป็นของ.
C 
.เก่า

OUTRO | Am | Dm | F G | Am |

เนื้อเพลง
เลิกกันสา เป็นคำบอกลาที่เจ็บแฮง
หล่าคำแพง สิไปแล่นนำผู้บ่าวใหม่
เหลือไว้แค่ความทรงจำ
กับอดีตที่คอยตอกย้ำใจ
แฮงคึดแฮงน้ำตาไหล สิเฮ็ดนั่งใด๋ เจ้าจั่งสิคืนมา

มองย้อนเวลา น้องเคยว่าสิบ่ถิ่มกัน
สิฮักกันแพงกัน แล้วเป็นหยังจั่งคำสัญญา

ฝากน้องไปผ่านเพลงนี้ จากคนกำลังมีน้ำตา
ความฮักให้เจ้าที่ผ่านมา บ่มีค่า เลยบ่ก้อนคำ

จั่งถิ่มกัน จั่งหนีกันไปนำผู้บ่าวใหม่
จั่งเฮ็ดคืออ้าย บ่มีหัวใจไว้รับความรู้สึก
ยามฮักบ่ได้ฮักง่าย ๆ ยามสิไปกะถิ่มไปบ่คึด
ส่ำสิหาทางออกบ่อืด งึดแต่ว่า ฮักอิหลีคือหนีกัน

INSTRU |

ฝากน้องไปผ่านเพลงนี้ จากคนกำลังมีน้ำตา
ความฮักให้เจ้าที่ผ่านมา บ่มีค่า เลยบ่ก้อนคำ

จั่งถิ่มกัน จั่งหนีกันไปนำผู้บ่าวใหม่
จั่งเฮ็ดคืออ้าย บ่มีหัวใจไว้รับความรู้สึก
ยามฮักบ่ได้ฮักง่าย ๆ ยามสิไปกะถิ่มไปบ่คึด
ส่ำสิหาทางออกบ่อืด งึดแต่ว่า ฮักอิหลีคือหนีกัน

จั่งถิ่มกัน จั่งหนีกันให้เป็นผู้บ่าวเก่า
เฮ็ดได้หนอผู้สาว ป่านนั้นว่าฮักเหมิดใจ
คั่นแม่นคนฮักกันอีหลี ทุกข์สิมีกะบ่หนีไป
สิฮ้อนสิหนาวส่ำใด๋ กะฮัก กันได้คือเก่า

ฮักอิหลีคือหนีกันไป ให้อ้ายเป็นของเก่า
OUTRO |
คำร้อง: นันทนัย นันท์โกมล
เรียบเรียง: นนท์ อานนท์
สังกัด: ฮอยพิณ สยาม
บอย ฮอยพิณ - ฮักอีหลีคือหนีกัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend