หน้าแรก » บอย ฮอยพิณ » คอร์ดเพลง ฮักอีหลีคือหนีกัน – บอย ฮอยพิณ

คอร์ดเพลง ฮักอีหลีคือหนีกัน – บอย ฮอยพิณ

ฮักอีหลีคือหนีกัน – บอย ฮอยพิณ


Tune to Eb
INTRO | Am | Dm | C G | Am | ( 2 Times )

 
เลิกกัน
สา 
 
เป็น
Em 
คำบอกลาที่เจ็
Am 
บแฮง 
 
หล่าคำแ
พง 
 
สิ
ไปแล่นนำผู้บ่
Dm 
าวใหม่
 
เหลือ
ไว้แค่ความทรงจำ 
 
กับอ
ดีตที่คอยตอกย้ำ
Am 
ใจ
 
แฮง
คึดแฮงน้ำตาไหล 
 
สิเฮ็ดจัง
ใด๋ 
 
เจ้าจั่งสิคืน
มา 
 
 

 
มองย้อนเว
ลา 
 
น้องเคย
Em 
ว่าสิบ่ถิ่
Am 
มกัน 
 
สิฮักกันแพ
งกัน 
 
แล้วเป็นห
ยังจั่งคำสั
Dm 
ญญา
 
ฝาก
น้องไปผ่านเพล
Em 
งนี้ 
 
จาก
คนกำลังมี
Am 
น้ำตา 
 
ความ
ฮักให้เจ้าที่ผ่านมา 
 
บ่มี
ค่า 
 
เลยบ่ก้อ
นคำ…

 
* จั่งถิ่ม
กัน 
 
จั่งหนี
กันไปนำผู้บ่า
Am 
วใหม่
 
จั่งเฮ็ดคืออ้
าย 
 
บ่มีหัว
ใจไว้รับความ
รู้สึก
 
ยา
Am 
มฮักบ่ได้ฮักง่าย ๆ ยามสิ
ไปกะถิ่มไป
Am 
บ่คึด
 
ส่ำสิ
หาทางออกบ่
อืด งึดแต่ว่า ฮักอิหลีคือหนี
กัน 
 
(G)

INSTRU | C G | Am | F G | C | Am | C Am | F G | Am |

 
ฝากน้
องไปผ่านเพลงนี้ 
 
จาก
คนกำลังมีน้ำตา 
 
ความ
ฮักให้เจ้าที่ผ่านมา 
 
บ่มี
ค่า 
 
เลยบ่ก้อน
คำ 
 
 

( * )

 
จั่งถิ่ม
กัน 
 
จั่งหนี
กันให้เป็นผู้บ่า
Am 
วเก่า
 
เฮ็ดได้หนอผู้
สาว 
 
ป่าน
นั้นว่าฮักเหมิด
ใจ
 
คั่
Am 
นแม่นคนฮักกันอีหลี 
 
ทุกข์สิ
มีกะบ่ห
Am 
นีไป
 
สิฮ้
อนสิหนาวส่ำ
ใด๋ กะฮัก กันได้คือ
เก่า

 
ฮักอิห
ลีคือหนีกัน
ไป.. 
 
ให้อ้ายเป็นของ.
.เก่า

OUTRO | Am | Dm | F G | Am |

เนื้อเพลง
เลิกกันสา เป็นคำบอกลาที่เจ็บแฮง
หล่าคำแพง สิไปแล่นนำผู้บ่าวใหม่
เหลือไว้แค่ความทรงจำ
กับอดีตที่คอยตอกย้ำใจ
แฮงคึดแฮงน้ำตาไหล สิเฮ็ดนั่งใด๋ เจ้าจั่งสิคืนมา

มองย้อนเวลา น้องเคยว่าสิบ่ถิ่มกัน
สิฮักกันแพงกัน แล้วเป็นหยังจั่งคำสัญญา

ฝากน้องไปผ่านเพลงนี้ จากคนกำลังมีน้ำตา
ความฮักให้เจ้าที่ผ่านมา บ่มีค่า เลยบ่ก้อนคำ

จั่งถิ่มกัน จั่งหนีกันไปนำผู้บ่าวใหม่
จั่งเฮ็ดคืออ้าย บ่มีหัวใจไว้รับความรู้สึก
ยามฮักบ่ได้ฮักง่าย ๆ ยามสิไปกะถิ่มไปบ่คึด
ส่ำสิหาทางออกบ่อืด งึดแต่ว่า ฮักอิหลีคือหนีกัน

INSTRU |

ฝากน้องไปผ่านเพลงนี้ จากคนกำลังมีน้ำตา
ความฮักให้เจ้าที่ผ่านมา บ่มีค่า เลยบ่ก้อนคำ

จั่งถิ่มกัน จั่งหนีกันไปนำผู้บ่าวใหม่
จั่งเฮ็ดคืออ้าย บ่มีหัวใจไว้รับความรู้สึก
ยามฮักบ่ได้ฮักง่าย ๆ ยามสิไปกะถิ่มไปบ่คึด
ส่ำสิหาทางออกบ่อืด งึดแต่ว่า ฮักอิหลีคือหนีกัน

จั่งถิ่มกัน จั่งหนีกันให้เป็นผู้บ่าวเก่า
เฮ็ดได้หนอผู้สาว ป่านนั้นว่าฮักเหมิดใจ
คั่นแม่นคนฮักกันอีหลี ทุกข์สิมีกะบ่หนีไป
สิฮ้อนสิหนาวส่ำใด๋ กะฮัก กันได้คือเก่า

ฮักอิหลีคือหนีกันไป ให้อ้ายเป็นของเก่า
OUTRO |
คำร้อง: นันทนัย นันท์โกมล
เรียบเรียง: นนท์ อานนท์
สังกัด: ฮอยพิณ สยาม
บอย ฮอยพิณ - ฮักอีหลีคือหนีกัน
 โฆษณา