หน้าแรก » บิ๊กไบค์ สายลำ » คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ – บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ – บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ บิ๊กไบค์ สายลำ

บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ

ศิลปิน : บิ๊กไบค์ สายลำ

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังเสียใจ - บิ๊กไบค์ สายลำ
คอร์ด

INTRO | C | C |
INTRO | C | Em/B | Am | F |

 
บ่อ
ยากให้เธอได้รั
Em 
บรู้
 
ว่
Am 
าอ้ายกำลังเสี
ยใจ
 
ครั้งห
นึ่งเธอเคยให้ใ
 
แต่กะ
มาเอาคืน
 
กาลเว
ลาไม่ช่วยอะ
ไร
 
ขั่น
Em 
สั่นอ้ายสิ
Am 
บ่ฝืน
 
สิบ่
ยืนตรงนี้ให้เ
ห็นให้เคืองสา
ยตา

 
* ทุก
สิ่งที่เจอในวั
Em/B 
นนี้
 
ยอ
Am 
มรับว่าอ้ายเสี
ยใจ
 
บ่อยากอ
อกไปพ้อกับไ
 
นอนฮ้องใ
ห้อยู่ผุเดียว
 
เลิกกันแ
ล้วแต่ทำใจบ่ไ
ด้.
 
ทักแชท
Em 
ไปแต่เจ้าบ่แ
Am 
ลแหลียว
 
เห็นแต่
จุด 
 
สีเ
ขียว 
 
ที่เจ้านั้นออ
นอยู่

 
** ฮ้องให้ต
ายกะบ่คืน
มา
 
อ้ายเบิ๊ดปั
Em 
ญญาสิเหนี่ยวรั้
Am 
งเจ้า
 
ตอบแน่
ว่า 
 
น้องกับเ
ขา 
 
มีหยังกันแล้
วบ้อ
 
คบ
มาตั้งว่าหลา
ยปี
 
แต่เขานั้
Em 
นตี้เดือนเดียวไ
Am 
ด้เจาะ
 
คือใจง่
ายหลายใจแท้
น้อ
 
แต่อ้ายกะขอ..ให้เจ้าโช
คดี..

INSTRU | Em | Am | F | G |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
คือใจง่
ายหลายใจแท้
น้อ
 
แต่อ้ายกะขอ.. ให้เจ้าโช
คดี..

เนื้อเพลง
บ่อยากให้เธอได้รับรู้
ว่าอ้ายกำลังเสียใจ
ครั้งหนึ่งเธอเคยให้ใจ
แต่กะมาเอาคืน
การเวลาไม่ช่วยอะไร
ขั่นสั่นอ้ายสิบ่ฝืน
สิบ่ยืนตรงนี้ให้เห็นให้เคืองสายตา

ทุกสิ่งที่เจอในวันนี้
ยอมรับว่าอ้ายเจ็บใจ
บ่อยากออกไปพ้อกับไผ
นอนฮ้องให้อยู่ผุเดียว
เลิกกันแล้วแต่ใจบ่ได้.
ทักแชทไปแต่เจ้าบ่แลแหลียว
เห็นแต่จุด สีเขียว ที่เจ้านั้นออนอยู่

ฮ้องให้ตายกะบ่คืนมา
อ้ายเบิ๊ดปัญญาสิเหนี่ยวรั้งเจ้า
ตอบแน่ว่า น้องกับเขามีหยังกันแล้วบ้อ
คบมาตั้งว่าหลายปี
แต่เขานั้นตี้เดือนเดียวได้เจาะ
ใจง่ายหลายใจแท้น้อ
แต่อ้ายกะขอให้เจ้าโชคดี..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ้ายกำลังเสียใจ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน บิ๊กไบค์ สายลำ
คำร้อง/ทำนอง : อาร์ม บิ๊กไบค์ สายลำ
 โฆษณา