คอร์ดเพลง สิถ่า – อาร์ต ธนาวัฒน์ feat. พร จันทพร พอดีม่วน

  
Text   

คอร์ดเพลง สิถ่า – อาร์ต ธนาวัฒน์

อาร์ต ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง สิถ่า

ศิลปิน : อาร์ต ธนาวัฒน์

feat. : พร จันทพร พอดีม่วน

แนวเพลง : #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง สิถ่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อาร์ต ธนาวัฒน์ feat. พร จันทพร พอดีม่วน - สิถ่า
คอร์ด

INTRO | C Em/B | Am G | ( 2 Times )
INTRO | C Em/B | Am G |
INTRO | C Em/B | Am Dm | G C |

 
ตั้งแต่
C 
วันที่เจ้าจากไป 
 
อ้ายยั
Em/B 
งคงคิดถึงทุกวัน
 
ผ่านกี่
Am 
คืนกี่วันเรานั้น 
 
ยังค
Em 
งบ่จืดจางหายไป

 
* น้องค
F 
นงามเจ้าไปอยู่ไส
 
หรือเจ้
Am 
ามีคนใหม่แล้วบ่
 
เบิดหั
F 
วใจอ้ายยังเฝ้ารอให้เจ้ากลั
G 
บมา
 
ทุกวัน
F 
คืนอ้ายยังจดจำ
 
ทุกๆ  
Am 
ยามที่เฮาผ่านมา
 
ทุกคืน
F 
วันที่อ้ายหลับตายังมีแ
G 
ต่เจ้า

 
** อาจสิเห
C 
งาแหน่ 
 
แต่แต่ว่ายั
Em/B 
งฮัก
 
แค่ได้
Am 
คุยได้ทักได้อ้ายกะ
G 
ดีใจ
 
อาจสิเจ็
C 
บแหน่ 
 
แต่ว่าท
Em/B 
นได้
 
มันเจ็
Am 
บส่ำได๋อ้ายก
G 
ะสิรอ
 
บ่ได้ฮั
C 
กแฮงแต่ว่าแพ
Em/B 
งหลาย
 
บ่อยากใ
Am 
ห้ไผได้ใจขอ
G 
งเจ้า
 
อยากให้ห
C 
ลูโตน 
 
อ้ายต้องท
Em/B 
นเหงา
 
อยากใ
Dm 
ห้เจ้านั้นคืนกลั
G 
บมา..ฮูว์..
 
(สิถ่าอยู่หม่อ
C 
งเก่า.
G 
..)

 
วันเ
Em 
วลาเปลี่ยนไปเท่าใด 
 
ใจก็
Am 
ยังบ่ลืมฮักเฮา
 
ฝากข้
Em 
อความนี้ไปหาเจ้า 
 
ว่าเฮ
Am 
ายังคือเก่าได้บ่

( *, ** )

INSTRU | C Em/B | Am G | ( 2 Times )
INSTRU | F | Em Am | Dm F | G | G |

 
บ่ได้
C 
ว่าอ้ายนั้นบ่ดี
 
แต่วาส
Am 
นาเฮามีส่ำนั้น
 
พ่อกับ
C 
แม่น้องนั้นเพิ่นกีดกัน
 
ให้สองเฮ
G 
านั้นฮักกันส่ำนี้
 
บุญเฮ
C 
ามีแต่ว่ากรร
Em/B 
มบัง
 
เรื่องราวควา
Am 
มหลังสิเก็บไว้ใน
G 
หัวใจ
 
มันคงก
C 
ลับคืนไป
Em/B 
บ่ได้
 
อยากให้เข้
Dm 
าใจที่น้องได้เอ่
G 
ยมา 
 
โอ..
 
ยังฮักคือเก่า…
 

OUTRO | C Em/B | Am G |
OUTRO | C Em/B | Am Dm | G C | C |เนื้อเพลง
ตั้งแต่วันที่เจ้าจากไป
อ้ายยังคงคิดถึงทุกวัน
ผ่านกี่คืนกี่วันเรานั้น
ยังคงบ่จืดจางหายไป

น้องคนงามเจ้าไปอยู่ไส
หรือเจ้ามีคนใหม่แล้วบ่
เบิดหัวใจอ้ายยังเฝ้ารอให้เจ้ากลับมา
ทุกวันคืนอ้ายยังจดจำ
ทุกๆยามที่เฮาผ่านมา
ทุกคืนวันที่อ้ายหลับตายังมีแต่เจ้า

อาจสิเหงาแหน่ แต่แต่ว่ายังฮัก
แค่ได้คุยได้ทักได้อ้ายกะดีใจ
อาจสิเจ็บแหน่ แต่ว่าทนได้
มันเจ็บส่ำได๋อ้ายกะสิรอ
บ่ได้ฮักแฮงแต่ว่าแพงหลาย
บ่อยากให้ไผได้ใจของเจ้า
อยากให้หลูโตน อ้ายต้องทนเหงา
อยากให้เจ้านั้นคืนกลับมา..
สิถ่าอยู่หม่องเก่า

วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าใด
ใจก็ยังบ่ลืมฮักเฮา
ฝากข้อความนี้ไปหาเจ้า
ว่าเฮายังคือเก่าได้บ่

น้องคนงามเจ้าไปอยู่ไส
หรือเจ้ามีคนใหม่แล้วบ่
เบิดหัวใจอ้ายยังเฝ้ารอให้เจ้ากลับมา
ทุกวันคืนอ้ายยังจดจำ
ทุกๆ ยามที่เฮาผ่านมา
ทุกคืนวันที่อ้ายหลับตายังมีแต่เจ้า

อาจสิเหงาแหน่ แต่แต่ว่ายังฮัก
แค่ได้คุยได้ทักได้อ้ายกะดีใจ
อาจสิเจ็บแหน่ แต่ว่าทนได้
มันเจ็บส่ำได๋อ้ายกะสิรอ
บ่ได้ฮักแฮงแต่ว่าแพงหลาย
บ่อยากให้ไผได้ใจของเจ้า
อยากให้หลูโตน อ้ายต้องทนเหงา
อยากให้เจ้านั้นคืนกลับมา..

(ดนตรี )

บ่ได้ว่าอ้ายนั้นบ่ดี
แต่วาสนาเฮามีส่ำนั้น
พ่อกับแม่น้องนั้นเพิ่นกีดกัน
ให้สองเฮานั้นฮักกันส่ำนี้
บุญเฮามีแต่ว่ากรรมบัง
เรื่องราวความหลังสิเก็บไว้ในหัวใจ
มันคงกลับคืนไปบ่ได้
อยากให้เข้าใจที่น้องได้เอ่ยมา
โอ.. ยังฮักคือเก่า…

(ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
สิถ่า ศิลปิน อาร์ต ธนาวัฒน์ feat. พร จันทพร พอดีม่วน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend