หน้าแรก » อารยัน » คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ – อารยัน

คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ – อารยัน

คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ

อารยัน

คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ

ศิลปิน อารยัน

แนวเพลง #สตริง

อัลบั้ม Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อารยัน - 10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ (หมื่นไลค์)
คอร์ด

INTRO | D | G | Bm | A | ( 2 Times )

 
อยา
กโพสต์ทุกวันว่าฉันรักเธอ
ฝันอยากจะเจอตัวเป็
นๆ
 
ะห้าพันไลค์หรือหมื่นคอมเมนท์
 
ก็ไม่เ
ห็นสำคัญมา
กมาย

 
* ส่
องดูเธอมานานนักหนา
 
โอ้แม่นา
งฟ้าหน้าโปรไ
ฟล์
 
ตั
Em 
วจริงจะดีหรื
อร้ายรับได้ใช่ปั
ญหา

 
** จะหมื่นพั
นไลค์ 
 
ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
 
ไม่เท่าหนึ่
งใจและรักที่เธอให้มา
 
พอเธอบอ
กเหงา 
 
ฉันเองก็เหงาไม่แ
พ้เธอ
 
ต่างโสดอยา
กเจออยากพบอยากคุยส
บตา
 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้รู้
ว่า
 
รักเรามาจากออนไลน์
 

INSTRU | D | G | Bm | A |

 
อยา
กรู้ว่าเธอโสดจริงหรือหลอก
 
เห็นเค
ยบอกว่าไม่มีคนเข้
าใจ
 
เธ
อเลือกเกินไปหรือไม่มีใครสน
 
หรื
อกลัวเจอคนไม่จริ
งใจ

( *, ** )

…เพีย
Em 
งคุยผ่านตัวอักษร 
 
แล้วมองรู
ปถ่าย
 
ช่วยออ
Em 
กมาจากโลกออ
นไลน์ได้พบส
บตา

INSTRU | D | G | Em A |

…เพีย
Em 
งคุยผ่านตัวอักษร 
 
แล้วมองรู
ปถ่าย
 
ช่วยออ
Em 
กมาจากโลกออ
นไลน์ได้พบส
บตา

 
จะหมื่นพั
นไลค์ 
 
ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
 
ไม่เท่าหนึ่
งใจและรักที่เธอให้มา
 
พอเธอบอ
กเหงา 
 
ฉันเองก็เหงาไม่แ
พ้เธอ
 
ต่างโสดอยา
กเจออยากพบอยากคุยส
บตา
 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้รู้
ว่า
 
รักเรามาจากออ
นไลน์

 
จะหมื่นพั
นไลค์ 
 
ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
 
ไม่เท่าหนึ่
งใจและรักที่เธอให้มา
 
พอเธอบอ
กเหงา 
 
ฉันเองก็เหงาไม่แ
พ้เธอ
 
ต่างโสดอยา
กเจออยากพบอยากคุยส
บตา
 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้รู้
ว่า
 
รักเรามาจากออ
นไลน์

 
อยากใ
Em 
ห้คนบนโลกใบนี้ได้
รู้ว่า
 
รักเรามาจากออ
นไลน์

OUTRO | D | D |

เนื้อเพลง
อยากโพสต์ทุกวันว่าฉันรักเธอ
ฝันอยากจะเจอตัวเป็นๆ
จะห้าพันไลค์หรือหมื่นคอมเมนท์
ก็ไม่เห็นสำคัญมากมาย

* ส่องดูเธอมานานนักหนา
โอ้แม่นางฟ้าหน้าโปรไฟล์
ตัวจริงจะดีหรือร้ายรับได้ใช่ปัญหา

** จะหมื่นพันไลค์ ที่เพื่อนกดในเฟสไลน์
ไม่เท่าหนึ่งใจและรักที่เธอให้มา
พอเธอบอกเหงา ฉันเองก็เหงาไม่แพ้เธอ
ต่างโสดอยากเจออยากพบอยากคุยสบตา
อยากให้คนบนโลกใบนี้ได้รู้ว่า
รักเรามาจากออนไลน์

( ดนตรี )

อยากรู้ว่าเธอโสดจริงหรือหลอก
เห็นเคยบอกว่าไม่มีคนเข้าใจ
เธอเลือกเกินไปหรือไม่มีใครสน
หรือกลัวเจอคนไม่จริงใจ
ส่องดูเธอมานานนักหนา
โอ้แม่นางฟ้าหน้าโปรไฟล์
ตัวจริงจะดีหรือร้ายรับได้ใช่ปัญหา

( *, ** )

เพียงคุยผ่านตัวอักษรแล้วมองรูปถ่าย
ช่วยออกมาจากโลกออนไลน์ได้พบสบตา

( ดนตรี )

เพียงคุยผ่านตัวอักษรแล้วมองรูปถ่าย
ช่วยออกมาจากโลกออนไลน์ได้พบสบตา

( **, ** )

อยากให้คนบนโลกใบนี้ได้รู้ว่า
รักเรามาจากออนไลน์
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
(หนึ่งหมื่นไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ)
10,000ไลค์ ไม่เท่าหนึ่งใจเธอ – อารยัน (ARYAN)
 โฆษณา