หน้าแรก » 9 Garden » คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย – 9 Garden

คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย – 9 Garden

คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C E | Am G |
INTRO | F | G | C |

 
ไม่เคยคิ
ดว่าเราจะแย
กทาง
 
ไม่เคยรู้
Am 
ว่าเธอแยกใจ
ให้ใครคนอื่
 
คนที่เธ
Em 
อ.. 
 
บอกว่าดี
Dm 
กว่าฉันมา
กมาย

 
* เจ็บเท่าไ
Am 
รต้องยอมให้เธอ
Em 
จาก
 ให้เธอพบเส้น
ทางที่ดี
Am 
 คงไม่รั้งถ้าเธ
Em 
อจะไป
 
เจ็บแค่ไห
นจะทนเพื่อคนที่ฉันรั

 
** ยอมให้เธอไปกับเ
ขา 
 
ทิ้งรักเ
ราเป็นแค่ควา
Am 
มจำ
 
เจ็บ
ช้ำเท่าไรจะท
น.. 
 
ปว
Em 
ดร้าว
 
ไม่อยากให้เร
Dm 
ามาทนค
บกัน
 
เมื่อหมดรั
กก็ไป
ไม่ต้องม
Am 
าแกล้งเป็นสงสา
รกัน
 
บอกมาเล
ยไม่รัก 
 
คำเดี
Em 
ยวสั้น 
 
 
อย่ามาดี
Dm 
กับฉัน.. แค่เร
าเลิกกั
น 
 
มันคงไม่
ถึงตาย

INSTRU | C |

 
เมื่อไม่รั
ก 
 
ก็อย่าทำร้าย
กัน
 
เธอจะ
Am 
ทำอย่างนั้น 
 
เพื่ออะ
ไร
อย่าเอาความเห็นใจ
Em 
มาทำร้าย
Dm 
กัน.. 
 
 

( *, ** )

| C G | Am G |
| F Em | Dm G |
| Am Em | F C |
| Am Em | F | G |

Am 
คงไม่รั้งถ้าเธ
Em 
อจะไป
 
เจ็บแค่ไห
นจะทนเพื่อคนที่ฉันรั

 
ยอมให้เธอไปกับเ
ขา 
 
ทิ้งรักเ
ราเป็นแค่ควา
Am 
มจำ
 
เจ็บ
ช้ำเท่าไรจะท
น.. 
 
ปว
Em 
ดร้าว
 
ไม่อยากให้เร
Dm 
ามาทนรั
กกัน
 
เมื่อหมดรั
กก็ไป
ไม่ต้องม
Am 
าแกล้งเป็นสงสา
รกัน
 
บอกมาเล
ยไม่รัก 
 
คำเดี
Em 
ยวสั้น 
 
 
อย่าม
Dm 
าดีกับฉัน แค่เร
าเลิกกั
น 
 
มันคงไม่ถึง
ตาย

( ** )

 
บอกมาเล
Dm 
ยไม่รัก 
 
คำเดี
Em 
ยวสั้น 
 
 
อย่ามาดี
Dm 
กับฉัน.. แค่เร
าเลิกกั
น 
 
มันคงไม่ถึงตาย..

OUTRO | Cmaj7 |

เนื้อเพลง ไม่ถึงตาย
ไม่เคยคิดว่าเราจะแยกทาง
ไม่เคยรู้ว่าเธอแยกใจให้ใครคนอื่น
คนที่เธอ บอกว่าดีกว่าฉันมากมาย

* เจ็บเท่าไรต้องยอมให้เธอจาก
ให้เธอพบเส้นทางที่ดี
คงไม่รั้งถ้าเธอจะไป
เจ็บแค่ไหนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัก

** ยอมให้เธอไปกับเขา ทิ้งรักเราเป็นแค่ความจำ
เจ็บช้ำเท่าไรจะทน ปวดร้าว
ไม่อยากให้เรามาทน (คบกัน)(รักกัน)
เมื่อหมดรักก็ไป ไม่ต้องมาแกล้งเป็นสงสารกัน
บอกมาเลยไม่รัก คำเดียวสั้นสั้น อย่ามาดีกับฉัน
แค่เราเลิกกันมันคงไม่ถึงตาย

เมื่อไม่รักก็อย่าทำร้ายกัน
เธอจะทำอย่างนั้น เพื่ออะไร
อย่าเอาความเห็นใจมาทำ ร้ายกัน

( * , ** )

คงไม่รั้งถ้าเธอจะไป
เจ็บแค่ไหนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัก

( ** )

บอกมาเลยไม่รัก คำเดียวสั้นสั้น อย่ามาดีกับฉัน
แค่เราเลิกกันมันคงไม่ถึงตาย
เพลง : ไม่ถึงตาย
คำร้อง ทำนอง : อั๋น feeble heart
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
9 Garden
 โฆษณา