คอร์ดเพลง ฮักแพง – เบิ้ล ปทุมราช,ก้อง ห้วยไร่,แซ็ค ชุมแพ Ost. ฮักแพง

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮักแพง
เบิ้ล ปทุมราช
ก้อง ห้วยไร่,แซ็ค ชุมแพ

คีย์คอร์ดเพลง ฮักแพง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | F G | Am | Dm G | C |

 
* ร่วม
C7 
ก่อสายใยฮักแ
F 
พง 
 
ร่วมกันแส
G 
ดงงานศิลป์ด้ว
Am 
ยใจ
 
สร้างสรรค์ผลงานเอาไ
F 
ว้ 
 
ด้วยหัวใ
G 
จของลูกอีส
C 
าน
 
โล
C7 
กสิหมุนเวียนเปลี่ยน
F 
ไป 
 
รักษาเอาไ
G 
ว้ให้เป็นตำ
Am 
นาน
 
รวมเป็นหนึ่งใจเดีย
Dm 
วกัน 
 
จากลูกห
G 
ลานอีสานบ้านเ
C 
ฮา

Am 
บ้านนอกคอกนาเข้ามาหาฝัน
 
หวังแค่เ
F 
พียงสักวัน 
 
สิได้ซ
G 
อยบ้านเมือง
 
เป
C 
ลี่ยนแผ่นดินแห้
Am 
งแล้งให้มันรุ่งเรือง
 
มาล่า
F 
ฝันในเมือง 
 
อยากให้
G 
พี่ให้น้อง
C 
มีกิน 
 
 
G 

 
** เสี
C 
ยง.. 
 
พิณ
Em 
แคนแว่วมา
Am 
แต่ไกล 
 
 
Em 
 
ก้องอยู่ใ
F 
นใจ 
 
สืบส
G 
านตำนานบ้
C 
านเฮา 
 
 
G 
 
จดจำเอาไ
F 
ว้ 
 
สิโดนซำใ
G 
ด 
 
อย่าลืมรา
Am 
กเหง้า
 
ให้พี่น้องอีสานขอ
Dm 
งเฮา 
 
ได้พึ่งหมู่เ
G 
จ้าร่วมกันสรรค์ส
C 
ร้าง

( * )

INSTRU | Am | C | F | G C |
INSTRU | F G | C | F G | C |

 
ร่วมใจสร้าง
C 
ฝัน 
 
คนบ้านเดีย
Em 
วกันบ่หนีไ
Am 
ปไส
 
สุ
Em 
ขทุกข์กอดคอกันไ
F 
ว้ 
 
เพิ่มเติมแรงใ
G 
จ 
 
เฮาเลือด
C 
อีสาน
 
เฮา
G 
สิกอดกันกลมเก
F 
ลียว 
 
ด้วยคำว่าเ
G 
สี่ยวที่เฮาเว่
Am 
ากัน
 
เหนียวแน่นคือจั่งข้า
Dm 
วสาร
 
หลายเม็ดรว
G 
มกัน 
 
นึ่งจนเ
C 
ป็นก้อน 
 
 
G 

( ** , * )

 
ฮักแ
F 
พง.. 
 
ร่วมแ
G 
รงร่วมใจสรรค์
Am 
สร้าง
 
จับมือกัน
F 
ย่าง 
 
บนเส้นท
G 
างของคน
C 
สู้ฝัน
 
ขอบคุณเ
F 
ด้อ 
 
ที่เคีย
Am 
งข้างก้าวไปนำ
Dm 
กัน
 
แฟนเพ
G 
ลงแสนพันหมื่น
Em 
ล้าน
 
อยู่เคียงข้า
G 
งกัน
 
ด้วยใจฮั
Am 
กแพง
แฟนเพลงแสนพันหมื่นล้าน
 
บ่ทอดทิ้
G 
งกัน..
 
เพราะใจฮั
Am 
กแพง

เนื้อเพลง
(ก้อง)
ร่วมก่อสายใยฮักแพง ร่วมกันแสดงงานศิลป์ด้วยใจ
(แซ็ค)
สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ ด้วยหัวใจของลูกอีสาน
(เบิ้ล)
โลกสิหมุนเวียนเปลี่ยนไป รักษาเอาไว้ให้เป็นตำนาน
รวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน จากลูกหลานอีสานบ้านเฮา

(ก้อง)
คนบ้านนอกคอกนาเข้ามาหาฝัน
หวังแค่เพียงสักวัน สิได้ซ่อยบ้านเมือง
เปลี่ยนแผ่นดินแห้งแล้งให้มันรุ่งเรือง
มาล่าฝันในเมือง อยากให้พี่ให้น้องมีกิน
(เบิ้ล)
เสียงพิณแคนแว่วมาแต่ไกล
ก้องอยู่ในใจ สืบสานตำนานบ้านเฮา
จดจำเอาไว้ สิโดนซำใดอย่าลืมรากเหง้า
ให้พี่น้องอีสานของเฮา ได้พึ่งหมู่เจ้า
ร่วมกันสรรค์สร้าง

(ก้อง,เบิ้ล,แซ็ค)
ร่วมก่อสายใยฮักแพง ร่วมกันแสดงงานศิลป์ด้วยใจ
สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ ด้วยหัวใจของลูกอีสาน
โลกสิหมุนเวียนเปลี่ยนไป รักษาเอาไว้ให้เป็นตำนาน
รวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน จากลูกหลานอีสานบ้านเฮา

(แซ็ค)
ร่วมใจสร้างฝัน คนบ้านเดียวกัน บ่หนีไปไส
สุขทุกข์กอดคอกันไว้ เพิ่มเติมแรงใจเฮาเลือดอีสาน
เฮาสิกอดกันกลมเกลียว ด้วยคำว่าเสี่ยวที่เฮาเว่ากัน
เหนียวแน่นคือจั้งข้าวสาร
หลายเม็ดรวมกัน..นึ่งจนเป็นก้อน
(เบิ้ล)
เสียงพิณแคนแว่วมาแต่ไกล
ก้องอยู่ในใจ สืบสานตำนานบ้านเฮา
จดจำเอาไว้ สิโดนซำใดอย่าลืมรากเหง้า
ให้พี่น้องอีสานของเฮา ได้พึ่งหมู่เจ้า
ร่วมกันสรรค์สร้าง
(ก้อง)
ร่วมก่อสายใยฮักแพงร่วมกันแสดงงานศิลป์ด้วยใจ
(เบิ้ล)
สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ ด้วยหัวใจของลูกอีสาน
(แซ็ค)
โลกสิหมุนเวียนเปลี่ยนไป รักษาเอาไว้ให้เป็นตำนาน
รวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน จากลูกหลานอีสานบ้านเฮา

(เบิ้ล,ก้อง,แซ็ค)
ฮักแพง..ร่วมแรงร่วมใจสรรค์สร้าง
จับมือกันย่างบนเส้นทางของคนสู้ฝัน
ขอบคุณเด้อ ที่เคียงข้างก้าวไปนำกัน
แฟนเพลงแสนพันหมื่นล้าน
อยู่เคียงข้างกันด้วยใจฮักแพง
แฟนเพลงแสนพันหมื่นล้าน
บ่ทอดทิ้งกัน….เพราะใจฮักแพง
เพลง : ฮักแพง
ศิลปิน : เบิ้ล ปทุมราช , ก้อง ห้วยไร่ , แซ็ค ชุมแพ
คำร้อง / ทำนอง : สพันอยู่ , ยอดจำปา , สมน้อย
เรียบเรียง : นะโม โมรา
ฮักแพง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend