หน้าแรก » วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift) » คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว – วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift)

คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว – วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift)

คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว
วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift)
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | G | C | C | ( 2 Times )

ฉันคงทำอะไรไม่ได้มา
Bm 
กกว่านี้
 
กั
Am 
บรักของเราที่
มันไม่อาจจะ
คืนย้อนมา
รั้งใจคนที่เขาจะไป 
 
ให้เ
Bm 
ขาเดินกลับ
Em 
มา
 
ฉันต้อ
Am 
งใช้น้ำตา 
 
 
มากเท่าไห
ร่

ถึงเวลาที่ต้องทำใจและยอ
Bm 
มรับ
 
ว่
Am 
าวันพรุ่งนี้ 
 
 
ฉันต้องเดินแค่เ
พียงคนเดียว
 
เห
ตุผลของคนที่เขาจะไป 
 
 
Bm 
ฉันก็พอเข้
Em 
าใจ
 
คือหม
Am 
ดรักกัน 
 
 
..แค่เท่า
นั้นเ
อง

 
* คำว่า
รัก 
 
เธอเอาคืนไ
Em 
ปแล้ว
Am 
..หมดทางจ
ะรั้งเธอไว้ให้ก
ลับมา
 
จบตร
งนี้ 
 
คงจะมีแค่
Bm 
คำพูดร่ำ
Em 
ลา
 
ฉั
Am 
นดีใจกับเธ
Bm 
อนะ 
 
ที่
Am 
เห็นว่าเธอไ
ด้พบ
 
ทางเดินที่
ดีกว่า..
(กับคนที่ดีกว่า)

รู้มันคงไม่ง่ายที่ฉันต้อ
Bm 
งตัดใจ
 
กั
Am 
บคนหนึ่งคน
 
ที่ทุ
กเรื่องราวที่ผ่
านมาร้อยพัน
 
มื่อรักที่เธอเคยให้กันมา
 
วั
Bm 
นนี้หมดความสำ
Em 
คัญ
 
คงต้อ
Am 
งยอม 
 
 
..คืนให้เธ
อไป

( * )

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

( * )

 
ฉั
Am 
นดีใจกับเธ
Bm 
อนะ 
 
ที่
Am 
เห็นว่าเธอไ
ด้พบ..
 
กับคนที่ดี.
..กว่า

เนื้อเพลง
ฉันคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้
กับรักของเราที่มันไม่อาจจะคืนย้อนมา
รั้งใจคนที่เขาจะไป ให้เขาเดินกลับมา
ฉันต้องใช้น้ำตา มากเท่าไหร่

ถึงเวลาที่ต้องทำใจและยอมรับ
ว่าวันพรุ่งนี้ ฉันต้องเดินแค่เพียงคนเดียว
เหตุผลของคนที่เขาจะไป ฉันก็พอเข้าใจ
คือหมดรักกัน แค่เท่านั้นเอง

* คำว่ารัก เธอเอาคืนไปแล้ว
..หมดทางจะรั้งเธอไว้ให้กลับมา
จบตรงนี้ คงจะมีแค่ คำพูดร่ำลา
ฉันดีใจกับเธอนะ ที่เห็นว่าเธอได้พบ
ทางเดินที่ดีกว่า(กับคนที่ดีกว่า)

รู้มันคงไม่ง่ายที่ฉันต้องตัดใจ
กับคนหนึ่งคน
ที่ทุกเรื่องราวที่ผ่านมาร้อยพัน
เมื่อรักที่เธอเคยให้กันมา
วันนี้หมดความสำคัญ
คงต้องยอม คืนให้เธอไป

( * )

( ดนตรี )

( * )

เพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว
คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เจ้าของลิขสิทธิ์ วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ติดต่องานแสดง 0897802446 คุณจอส
วโรดม นรเศรษฐโกศล (Gift)
 โฆษณา