หน้าแรก » อิสร์ อิสรพงศ์ » คอร์ดเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ – อิสร์ อิสรพงศ์

คอร์ดเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ – อิสร์ อิสรพงศ์

คอร์ดเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm C | F | Bb C | Dm |

 
เจ็บไ
Dm 
หม 
 
อ้ผู้ชายแสน
ดี
 
ขอด่าตัวเองสั
Bb 
กที
 
เผื่อว่าจะห
ายงมงายสั
กครั้ง
Am 
 
ครั้งที่เท่
Dm 
าไร 
 
ที่เธอแวะมาให้คว
ามหวัง
 
สุดท้ายก็ไม่
Gm 
จริงจัง 
 
กี่ครั้งที่เธอ
ทิ้งไป

 
เจ็บไ
Dm 
หม 
 
อ้ผู้ชายใ
จงาม
 
ทำไ
มหัวใจไม่
Dm 
จำ
 
ทั้งที่เคยเ
ห็นว่าเป็นยั
งไง
Am 
 
เธอแค่อยา
Dm 
กพัก 
 
เธอเลยเอ
Am 
ารักจ่ายค่าพั
Dm 
กใจ
 
ฉันผิดที่หวังไปไ
Gm 
กล 
 
อยากเป็น
คนสุดท้ายข
องเธอ

 
* เจ็บ
ซ้ำ ๆ กับคำเ
Dm 
ดิม 
 
 
รอยแผลเ
Gm 
ดิม ๆ ถูกซ้ำ
เติม 
 
แบบเดิ
มเสมอ
 
เจ็บ
ซ้ำ ๆ กั
Am 
บคำว่ารักขอ
Dm 
งเธอ
 
ก็อยากถา
Gm 
มเธอ 
 
สนุกนักเห
รอ 
 
ที่มาห
ลอกกัน

 
** เจ็บไ
Dm 
หม 
 
อ้ผู้ชายแส
นดี
 
กี่
Gm 
ครั้งที่เป็นอย่า
Bb 
งนี้
 
ทำไมเชื่อใ
จเธอง่ายอ
ย่างนั้น
Am 
 
เป็นไปได้ไ
Dm 
หม 
 
ไม่ว่าวันไ
Am 
หนอย่ามาเจ
Dm 
อกัน
 
ไม่อยากเป็นคนสำ
Gm 
คัญ 
 
แค่ใน
วันที่เธอไม่
มีใคร

INSTRU | Dm C | F | Bb C | F Am |
INSTRU | Dm Am | Dm | Gm C | F |

( *,** )

OUTRO | Gm C | F | F |

เนื้อเพลง เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ
เจ็บไหม ไอ้ผู้ชายแสนดี
ขอด่าตัวเองสักที
เผื่อว่าจะหายงมงายสักครั้ง
ครั้งที่เท่าไร ที่เธอแวะมาให้ความหวัง
สุดท้ายก็ไม่จริงจัง กี่ครั้งที่เธอทิ้งไป

เจ็บไหม ไอ้ผู้ชายใจงาม
ทำไมหัวใจไม่จำ
ทั้งที่เคยเห็นว่าเป็นยังไง
เธอแค่อยากพัก
เธอเลยเอารักจ่ายค่าพักใจ
ฉันผิดที่หวังไปไกล
อยากเป็นคนสุดท้ายของเธอ

* เจ็บซ้ำ ๆ กับคำเดิม ๆ
รอยแผลเดิม ๆ ถูกซ้ำเติม แบบเดิมเสมอ
เจ็บซ้ำ ๆ กับคำว่ารักของเธอ
ก็อยากถามเธอ สนุกนักเหรอ ที่มาหลอกกัน

** เจ็บไหม ไอ้ผู้ชายแสนดี
กี่ครั้งที่เป็นอย่างนี้
ทำไมเชื่อใจเธอง่ายอย่างนั้น
เป็นไปได้ไหม ไม่ว่าวันไหนอย่ามาเจอกัน
ไม่อยากเป็นคนสำคัญ
แค่ในวันที่เธอไม่มีใคร

( *,** )
เพลง : เจ็บซ้ำ ๆ กับคำเดิม ๆ
ศิลปิน : อิสร์ อิสรพงศ์
คำร้อง/ทำนอง พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง อรรถพร กำภู ณ อยุธยา
อิสร์ อิสรพงศ์ - เจ็บซ้ำๆกับคำเดิมๆ
 โฆษณา