หน้าแรก » Getsunova » คอร์ดเพลง ชีวิตเดี่ยว – เบิร์ด ธงไชย Feat. Getsunova

คอร์ดเพลง ชีวิตเดี่ยว – เบิร์ด ธงไชย Feat. Getsunova

คอร์ดเพลง ชีวิตเดี่ยว
คอร์ด เนื้อเพลง
เบิร์ด ธงไชย Feat. GETSUNOVA

คีย์คอร์ดเพลง ชีวิตเดี่ยว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | A | D E | E |

อยู่ตร
E/G# 
งนี้แค่เพียงลำ
F#m 
พัง
 
กับความเห
งาที่เป็นดั่งเ
งา
 
ผ่า
C#m 
นมานาน 
 
แต่ยั
Bm 
งไงก็ยังไม่
ชินสักที
อยู่ตร
E/G# 
งนี้ไปแต่ล
F#m 
ะวัน
 
ปล่อยเว
ลาให้ช่วยบรรเ
ทา
 
ความ
C#m 
อ้างว้าง 
 
แต่ยัง
Bm 
ไงก็เป็นอย่างเ
ดิม

 
* คือ
รอ 
 
อย
 
กับคำถ
ามที่ยังค้า
F#m 
งคาในใจ
 
รอ
ต่อ 
 
 
แต่อยา
Bm 
กรู้ว่าฉันต้องรออีกนานแค่ไ
หน

 
* ค
วามเดียวดายเมื่
E/G# 
อไหร่จะหาย
 
เมื่อ
F#m 
ไหร่พรุ่งนี้ 
 
จะ
มีความหมาย
บนทางที่
C#m 
ว่างเปล่า
 
อีก
Bm 
ไกลแค่ไหนถึง
จุดหมาย
 
วามเดียวดายยัง
E/G# 
คอยทำร้าย
 
หวัง
F#m 
เพียงพรุ่งนี้ 
 
เป็น
วันสุดท้าย
มีไหมสั
C#m 
กคนหนึ่ง
 
เข้ามาเ
Bm 
ปลี่ยน 
 
ชีวิตเ
ดี่ยวให้หายไป

INSTRU | A |

 
ผ่
านมา
E/G# 
แล้วไม่รู้กี่
F#m 
ครั้ง
 
ที่ตัว
ฉันต้องคอยผิดห
วัง
 
กับ
C#m 
ความรัก 
 
ที่
Bm 
ยังตามหาไม่เ
จอสักที
แต่ว่
E/G# 
าฉันยังไม่หมด
F#m 
หวัง
 
และก็เ
ชื่อต้องเจอสัก
วัน
 
ใค
C#m 
รคนนั้น 
 
ที่
Bm 
เกิดมาเคียงคู่
ฉัน

( * , ** )

INSTRU | D C#m | Bm E | ( 2 Times ) | E |

( ** )

INSTRU | A E/G# | F#m E |

มีไหมสัก
C#m 
คนหนึ่ง
Bm 
เข้ามาเปลี่ยน 
 
ชีวิตเ
ดี่ยวให้หายไป

OUTRO | A E/G# | F#m E |
OUTRO | D C#m | Bm E | ….

เนื้อเพลง ชีวิตเดี่ยว
อยู่ตรงนี้แค่เพียงลำพัง
กับความเหงาที่เป็นดั่งเงา
ผ่านมานาน แต่ยังไงก็ยังไม่ชินสักที
อยู่ตรงนี้ไปแต่ละวัน
ปล่อยเวลาให้ช่วยบรรเทา
ความอ้างว้าง แต่ยังไงก็เป็นอย่างเดิม

* คือรอ คอย
กับคำถามที่ยังค้างคาในใจ
รอต่อ ไป
แต่อยากรู้ว่าฉันต้องรออีกนานแค่ไหน

* ความเดียวดายเมื่อไหร่จะหาย
เมื่อไหร่พรุ่งนี้ จะมีความหมาย
บนทางที่ว่างเปล่า
อีกไกลแค่ไหนถึงจุดหมาย
ความเดียวดายยังคอยทำร้าย
หวังเพียงพรุ่งนี้ เป็นวันสุดท้าย
มีไหมสักคนหนึ่ง
เข้ามาเปลี่ยน ชีวิตเดี่ยวให้หายไป

ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง
ที่ตัวฉันต้องคอยผิดหวัง
กับความรัก ที่ยังตามหาไม่เจอสักที
แต่ว่าฉันยังไม่หมดหวัง
และก็เชื่อต้องเจอสักวัน
ใครคนนั้น ที่เกิดมาเคียงคู่ฉัน

( * , ** )

(ดนตรี)

( ** )

(ดนตรี)

มีไหมสักคนหนึ่ง
เข้ามาเปลี่ยน ชีวิตเดี่ยวให้หายไป
เพลง : ชีวิตเดี่ยว
ศิลปิน : Bird Thongchai x Getsunova
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เนื้อร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล
คอร์ดเพลง ชีวิตเดี่ยว - เบิร์ด ธงไชย Feat. Getsunova
 โฆษณา