หน้าแรก » บิว พงค์พิพัฒน์ Rsiam » คอร์ดเพลง กูรักมึง – บิว พงค์พิพัฒน์ Rsiam

คอร์ดเพลง กูรักมึง – บิว พงค์พิพัฒน์ Rsiam

คอร์ดเพลง กูรักมึง
ศิลปิน บิว พงค์พิพัฒน์ Rsiam
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง กูรักมึง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em | D | C | D | ( 2 Times ) | Em |

 
ถึงแม้จะไม่เอ
Am 
าถ่าน 
 
 
..ถึงแม้จะไม่
มีอะไร.
Em 
..ดี
 
แต่คนค
Am 
นนี้ 
 
ก็อ
ยากจะดูแลรู้ไ
หม
 
ถึงแม้ไม่
Am 
มีเลิศเลอ 
 
 
..ถึงไม่ได้วิเ
ศษอ
Em 
ะไร
 
ไม่มีอน
Am 
าคต 
 
มีแต่ใ
จเท่านั้นเ
อง
G7 

 
* ถึงกูไม่เอาไ
หน 
 
แต่ก็
รักมึง
 
ไม่มีหรอกคำ
Bm 
ซึ้ง 
 
กูมีแต่มึงทั้
Em 
งใจ
 
ก็รักมึงหม
Am 
ดเลย 
 
และรักมากกว่าใ
คร
 
มากกว่าอะไรทั้
งนั้น
G7 

 
** ถึงกูไม่เอาไ
หน 
 
แต่ก็รั
กจริง
 
ไม่มีวันจ
Bm 
ะทิ้งให้มึงต้องนอนน้ำต
Em 
าหลั่ง
 
ขอร้องมึงสั
Am 
กหน 
 
ขอร้องมึงสักค
รั้ง 
 
เปิดใจให้กูที
/////
G G7 
/////

..เรื่องราวของเรา 
 
ลงเ
Bm 
อยได้หรือยัง
 
มันเบื่
Am 
อเต็มทนกั
บวัน 
 
เทาเ
ทา
..ที่ขาดหายไป 
 
เติม
Bm 
เต็มได้หรือเปล่า
 
ไม่อ
Am 
ยากเป็นคนเหงาเหงาอยู่อย่างนี้

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | G7 |

( *, **, ** )

 
ขอร้องมึงสัก
Am 
หน 
 
ขอร้องมึงสักครั้ง
..มาเป็นคนรักของกูที

OUTRO | Em | D | C | D | Em |

เนื้อเพลง กูรักมึง
ถึงแม้จะไม่เอาถ่าน ถึงแม้จะไม่มีอะไร….ดี
แต่คนคนนี้ ก็อยากจะดูแลรู้ไหม

ถึงแม้ไม่มีเลิศเลอ ถึงไม่ได้วิเศษอะไร
ไม่มีอนาคต มีแต่ใจเท่านั้นเอง

* ถึงกูไม่เอาไหน แต่ก็รักมึง
ไม่มีหรอกคำซึ้ง กูมีแต่มึงทั้งใจ
ก็รักมึงหมดเลย และรักมากกว่าใคร
มากกว่าอะไรทั้งนั้น
ถึงกูไม่เอาไหน แต่ก็รักจริง
ไม่มีวันจะทิ้งให้มึงต้องนอนน้ำตาหลั่ง
ขอร้องมึงสักหน ขอร้องมึงสักครั้ง เปิดใจให้กูที

เรื่องราวของเรา ลงเอยได้หรือยัง
มันเบื่อเต็มทนกับวันเทาเทา
ที่ขาดหายไป เติมเต็มได้หรือเปล่า
ไม่อยากเป็นคนเหงาเหงาอยู่อย่างนี้

(ซ้ำ*)

ถึงกูไม่เอาไหน แต่ก็รักจริง
ไม่มีวันจะทิ้งใหม่มึงต้องนอนน้ำตาหลั่ง
ขอร้องมึงสักหน ขอร้องมึงสักครั้ง เปิดใจให้กูที
ขอร้องมึงสักหน ขอร้องมึงสักครั้ง
มาเป็นคนรักของกูที
กูรักมึง
บิว พงค์พิพัฒน์ อาร์ สยาม
คำร้อง/ทำนอง:ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์
เรียบเรียง:สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์
โหลดเสียงรอสาย : *223156
คอร์ดเพลง กูรักมึง - บิว พงค์พิพัฒน์ Rsiam
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :