หน้าแรก » แม็ก เซอร์แฮง » คอร์ดเพลง ยอมเป็นคนแพ้ – แม็ก เซอร์แฮง

คอร์ดเพลง ยอมเป็นคนแพ้ – แม็ก เซอร์แฮง

ยอมเป็นคนแพ้ – แม็ก เซอร์แฮง


Tune to F or Capo Fret 1
INTRO | C | Am | F | G | C |

 ฉันผิดเองที่ไ
Am 
ปรักคนอย่างเธอ
 เพราะทุกวันฉั
นนอนละเมอทั้ง
น้ำตา
Am 
 เธอรักกับฉัน 
 
แต่
Dm 
เธอก็ยังรักเขา 
 
มันเจ็บปว
ดร้าวสิ้นดีแทบขา
ดใจ
 
หั
วใจมันบอบมั
Am 
นช้ำ 
 
เกินจ
ะทน

 ถึงรู้ว่าต้องเจ็บ 
 
แต่
Am 
ฉันจะไม่ยอมทน 
 
 
เพราะอยากไปให้
พ้นความทุกทนท
รมาน
Am 
 เมื่อเธอกับเขาเข้
Dm 
ากันดีแล้วก็เชิญ 
 
 
ฉันไม่อยากเป็นส่วนเกินกับความรักขอ
งใคร

 
ฉันจะยอมปล่อ
ยมือเธอไป 
 
แล
ะจะไม่รั้งไม่
Am 
ยุ่งอะไร 
 
กับ
เธออีกต่อไปขอให้โช
คดี

 
** ส่วนฉันคน
นี้จะยอ
มเป็นคนที่พ่า
Am 
ยแพ้ 
 
 
 
ยอมเป็น
คนอ่อนแอคนขี้
แพ้ที่เธอไม่ไ
Am 
ยดี 
 
 
 
ก็ตอนที่
อยู่ด้ว
ยกันเธอทำกับ
ฉันเหมือนคนไร้
Am 
ค่า
 
ถ้าอยู่
ไปมันคงไม่
ดี 
 
ก็เจ็บ
ใจไม่รู้กี่
ทีตอนนี้ฉันยอ
มแพ้

INSTRU | F | C | F | C | Am | E | F D | G |

( *, **, ** )

 
ถ้าอยู่
ไปมันคงไม่
ดี 
 
ก็เจ็บ
ใจไม่รู้กี่
ที…ตอนนี้ฉันยอ
มแพ้

OUTRO | C |

เนื้อเพลง
ฉันผิดเองที่ไปรักคนอย่างเธอ
เพราะทุกวันฉันนอนละเมอทั้งน้ำตา
เธอรักกับฉันแต่เธอก็ยังรักเขา
มันเจ็บปวดร้าวสิ้นดีแทบขาดใจ
หัวใจมันบอบมันช้ำเกินจะทน

ถึงรู้ว่าต้องเจ็บแต่ฉันจะไม่ยอมทน
เพราะอยากไปให้พ้นความทุกทนทรมาน
เมื่อเธอกับเขาเข้ากันดีแล้วก็เชิญ
ฉันไม่อยากเป็นส่วนเกินกับความรักของใคร

ฉันจะยอมปล่อยมือเธอไป
และจะไม่รั้งไม่ยุ่งอะไร
กับเธออีกต่อไปขอให้โชคดี

ส่วนฉันคนนี้จะยอมเป็นคนที่พ่ายแพ้
ยอมเป็นคนอ่อนแอคนขี้แพ้ที่เธอไม่ไยดี
ก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอทำกับฉันเหมือนคนไร้ค่า
ถ้าอยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้

ฉันจะยอมปล่อยมือเธอไป
และจะไม่รั้งไม่ยุ่งอะไร
กับเธออีกต่อไปขอให้โชคดี

ส่วนฉันคนนี้จะยอมเป็นคนที่พ่ายแพ้
ยอมเป็นคนอ่อนแอคนขี้แพ้ที่เธอไม่ไยดี
ก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอทำกับฉันเหมือนคนไร้ค่า
ถ้าอยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้

ส่วนฉันคนนี้จะยอมเป็นคนที่พ่ายแพ้
ยอมเป็นคนอ่อนแอคนขี้แพ้ที่เธอไม่ไยดี
ก็ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอทำกับฉันเหมือนคนไร้ค่า
ถ้าอยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้
อยู่ไปมันคงไม่ดีก็เจ็บใจไม่รู้กี่ทีตอนนี้ฉันยอมแพ้
แม็ก เซอร์แฮง – ยอมเป็นคนแพ้
คำร้อง แม็ก เซอร์แฮง
ทำนอง แม็ก เซอร์แฮง
เรียบเรียง ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, แม็ก เซอร์แฮง
Digital Download : *123 1044372 3

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา