หน้าแรก » วุธ บุญชู » คอร์ดเพลง ฆ่ากันยังดีกว่า – วุธ บุญชู

คอร์ดเพลง ฆ่ากันยังดีกว่า – วุธ บุญชู

คอร์ดเพลง ฆ่ากันยังดีกว่า
ศิลปิน วุธ บุญชู
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ฆ่ากันยังดีกว่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D F#m | G A |
INTRO | D F#m | G Gm | A |

 
เจ็บกว่าโ
Bm 
ดนถูกทิ้ง 
 
เจ็บกว่าก
F#m 
ารเลิกรา
 
เจ็บจน
มีน้ำตาให้
คนที่ไว้ใ
 
เมื่อ
รู้ว่าเธอมี
Gm 
เขา 
 
เป็น
F#m 
ที่รักและเขาไ
Bm 
ว้ใจ
 
ฝาก
Em 
ชีวิต 
 
คนสุดท้
าย 
 
หมดใจใ
ห้เธอ
 
ต้องก
Bm 
ลายเป็นมือที่สาม 
 
ถูก
F#m 
คนเขาประนาม
ถูกเหยียดหยาม 
 
ว่า
ฉันไปแย่งแฟนคน
อื่น
 
หมดแ
รงจะยืนหมดแ
รงหายใจ
F#m 
อยู่ต่อไปไ
Bm 
ร้ศักดิ์ศรี
 
หมดใ
จที่มีให้ไปกลับโดนทำร้
าย

 
* หลอกใ
ห้ฉันโง่เป็นค
F#m 
วาย 
 
ฆ่า
กันให้ตายยัง
ดีกว่า
 
เจ็บจนเ
กินรักษ
F#m 
าเยียวยาให้ห
าย 
 
 
 
บอกว่า
รัก 
 
 
F#m 
รักกันมากมาย 
 
สุ
ดท้ายก็โดนสว
มเขา
 
คนทั้ง
คนเธอทำได้ไง 
 
เธอทำ
F#m 
ร้ายด้วยคำว่
Bm 
ารัก
Em 
รักที่มีให้กั
นมันคือคำล
วง

INSTRU | G | F#m | G | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
ก็เพร
Em 
าะรักเธอฉันจึงไว้ใจ 
 
เชื่อ
F#m 
ใจเธอมาตลอด
 
ธอคนดีที่เคยสวมกอด 
 
วันนี้เ
ธอมาสวมเขา

( * )

 
ไอ้คำว่
Em 
ารักที่มีให้
กันมันคือคำล
วง

เนื้อเพลง
เจ็บกว่าโดนถูกทิ้ง เจ็บกว่าการเลิกรา
เจ็บจนมีน้ำตาให้คนที่ไว้ใจ
เมื่อรู้ว่าเธอมีเขาเป็นที่รักและเขาไว้ใจ
ฝากชีวิต คนสุดท้าย หมดใจให้เธอ
ต้องกลายเป็นมือที่สาม ถูกคนเขาประนาม
ถูกเหยียดหยาม ว่าฉันไปแย่งแฟนคนอื่น
หมดแรงจะยืนหมดแรงหายใจ อยู่ต่อไปไร้ศักดิ์ศรี
หมดใจที่มีให้ไปกลับโดนทำร้าย

* หลอกให้ฉันโง่เป็นควาย ฆ่ากันให้ตายยังดีกว่า
เจ็บจนเกินรักษาเยียวยาให้หาย
บอกว่ารัก รักกันมากมาย สุดท้ายก็โดนสวมเขา
คนทั้งคนเธอทำได้ไง เธอทำร้ายด้วยคำว่ารัก
รักที่มีให้กันมันคือคำลวง

( ดนตรี )

ก็เพราะรักเธอฉันจึงไว้ใจ เชื่อใจเธอมาตลอด
เธอคนดีที่เคยสวมกอด วันนี้เธอมาสวมเขา

( * )

ไอ้คำว่ารักที่มีให้กันมันคือคำลวง
เพลง ฆ่ากันยังดีกว่า ศิลปิน วุธ บุญชู
คำร้อง ทำนอง / วุธ บุญชู
เรียบเรียง / Boyrecord Studio
Tel. 088 446 3399
วุธ บุญชู - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

 โฆษณา