คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มคลาสสิค – ป๊อก ชนะชัย

  
Text   

คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มคลาสสิค
ศิลปิน ป๊อก ชนะชัย
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มคลาสสิค สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A |

 
* ไอ้หนุ่มคลา
A 
สสิคหม้ายกิ๊กซ้อ
F#m 
นท้าย
 
เขรถเครื่อ
D 
งร้ายแถมหม้ายท
E 
ะเบียน
 
ชอบสาวในห
A 
ลาด 
 
อยู่งามคาดเด็
F#m 
กเรียน
 
ต้องหยบไปเ
E 
วียนเพราะกลัวนา
A 
ยจับ
E 

INSTRU | A | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | A | E |

 
ถ้าหากเธออ
A 
กหัก
 
C#m 
อสมัครเป็นแฟนไ
F#m 
ด้หม้าย
 
อยากให้เธอซ้อ
A 
นท้าย
 
ฮอนด้าป๊อ
C#m 
กร้ายของพี่สั
F#m 
กครา
 
คลาสสิคโบร
D 
าณ
 
ไปมาหลา
E 
ยงานทุกแต่ลั
A 
งผ้า
 
อยากมีแ
D 
ฟนเป็นสาวเท
E 
คนิค
 
อยากมี
C#m 
กิ๊กเป็นนักศึ
F#m 
กษา
 
อยากให้เ
D 
พื่อนมันมองเราว่า… 
 
E 
ดนัก

( * )

 
** ไป
F#m 
หม้าย 
 
ไปหม้ายน้อ
C#m 
งสาว
 
ไปเที่ยวงานรถกั
D 
บบ่าวไปกั
E 
บชาว 
 
M
A 
C
 
เขาสร้า
F#m 
งสรรค์ทำแต่ควา
Bm 
มดี
 
ช่วยเหลือน้อ
E 
งพี่มีแต่การกุ
A 
ศล 
 
น้ำ
E 
ใจ

( * )

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | F#m | F#m |
INSTRU | D | A | E | F#m |
INSTRU | D | A | E | E |

( **, *, * )

OUTRO | F#m E | F#m E | A |

เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มคลาสสิค
ไอ้หนุ่มคลาสสิคหม้ายกิ๊กซ้อนท้าย
เขรถเครื่องร้ายแถมหม้ายทะเบียน
ชอบสาวในหลาด อยู่งามคาดเด็กเรียน
ต้องหยบไปเวียนเพราะกลัวนายจับ

ถ้าหากเธออกหัก
ขอสมัครเป็นแฟนได้หม้าย
อยากให้เธอซ้อนท้าย
ฮอนด้าป๊อกร้ายของพี่สักครา
คลาสสิคโบราณ
ไปมาหลายงานทุกแต่ลังผ้า
อยากมีแฟนเป็นสาวเทคนิค
อยากมีกิ๊กเป็นนักศึกษา
อยากให้เพื่อนมันมองเราว่า… สดนัก

ไอ้หนุ่มคลาสสิคหม้ายกิ๊กซ้อนท้าย
เขรถเครื่องร้ายแถมหม้ายทะเบียน
ชอบสาวในหลาด อยู่งามคาดเด็กเรียน
ต้องหยบไปเวียนเพราะกลัวนายจับ

ไปหม้าย ไปหม้ายน้องสาว
ไปเที่ยวงานรถกับบ่าวไปกับชาว MC
เขาสร้างสรรค์ทำแต่ความดี
ช่วยเหลือน้องพี่มีแต่การกุศล น้ำใจ

ไอ้หนุ่มคลาสสิคหม้ายกิ๊กซ้อนท้าย
เขรถเครื่องร้ายแถมหม้ายทะเบียน
ชอบสาวในหลาด อยู่งามคาดเด็กเรียน
ต้องหยบไปเวียนเพราะกลัวนายจับ

( ดนตรี )

ไปหม้าย ไปหม้ายน้องสาว
ไปเที่ยวงานรถกับบ่าวไปกับชาว MC
เขาสร้างสรรค์ทำแต่ความดี
ช่วยเหลือน้องพี่มีแต่การกุศล น้ำใจ

ไอ้หนุ่มคลาสสิคหม้ายกิ๊กซ้อนท้าย
เขรถเครื่องร้ายแถมหม้ายทะเบียน
ชอบสาวในหลาด อยู่งามคาดเด็กเรียน
ต้องหยบไปเวียนเพราะกลัวนายจับ

ไอ้หนุ่มคลาสสิคหม้ายกิ๊กซ้อนท้าย
เขรถเครื่องร้ายแถมหม้ายทะเบียน
ชอบสาวในหลาด อยู่งามคาดเด็กเรียน
ต้องหยบไปเวียนเพราะกลัวนายจับ
ไอ้หนุ่มคลาสสิค จากหนุ่ม ป๊อก ชนะชัย
คอร์ดเพลง ไอ้หนุ่มคลาสสิค - ป๊อก ชนะชัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend