คอร์ดเพลง สถานการณ์หมดใจ – บุญชม

  
Text   

คอร์ดเพลง สถานการณ์หมดใจ
ศิลปิน บุญชม
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง สถานการณ์หมดใจ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D A | Bm F#m | G F#m | G A | D |

 
มอ
D 
งแววตาไม่ต้อ
G 
งเดาก็รู้
 
ท่
A 
าทางเธอดูเฉ
D 
ยชา
 
เหมือนเธอแค้น โกรธอ
G 
ะไรหนักหนา
 
A 
าการเธอดูร้อ
D 
นรน
 
Bm 
ห้ดีแค่ไหน 
 
มา
F#m 
กมายเท่าไหร่
 
มั
G 
นก็ไม่วายมีปั
A 
ญหา
 
จั
Bm 
ดเกมส์ทะเลาะ 
 
สร้า
F#m 
งเกมส์ด้วยน้ำตา
 
G 
ห้ใครต่อใคร 
 
เข้าใจว่าฉั
A 
นเลว

 
* สร้างส
D 
ถานก
A 
ารณ์
 
ผลั
Bm 
กดันให้ฉันนั้นเป็
F#m 
นคนผิด
 
G 
ห้ใครเขารู้ 
 
F#m 
ห้ใครเขาคิด
 
ว่
G 
าฉันนั้นเป็นคนผิดหรื
A 
อไง
 
ไม่จำเ
D 
ป็นต้องส
A 
ร้างข้อหา
 
จั
Bm 
ดมาถ้าเธอพ
F#m 
ร้อมจะไป
 
G 
นถูกคือเธอให้ฉั
F#m 
นผิดใช่ไหม
 
จั
G 
ดไป 
 
จัดไปใ
A 
ห้ตามที่เธ
D 
อขอ 
 
 
A 

 
D 
ดนกระทำให้เป็นแ
G 
พะโชคร้าย
 
ต้องก
A 
ลายเป็นคนรับก
D 
รรม
 
ร้
D 
อยเหตุผลมันไ
G 
ม่มีความหมาย
 
A 
ค่คำที่มันไ
D 
ร้ค่า
 
Bm 
ส่ร้ายว่าฉันนั้
F#m 
นคิดนอกใจ
 
เธอเ
G 
อาอะไรมาพู
A 
ดเหรอ
 
Bm 
ม่มีหลักฐานใ
F#m 
ห้เธอได้ค้นเจอ
 
เพราะ
G 
ฉันไม่เคย 
 
ไม่เคยจะ
A 
คิดเลย

( * )

INSTRU | Bm | F#m | G | F#m | G | A |

G 
..มันไม่จำเป็นขนา
F#m 
ดนั้น.. 
 
โว้..โว..
G 
..แค่หมดรักกันแค่เธอเป็นคนที่
D 
คิดนอกใจ
G 
..เธอจะวา
A 
งแผน 
 
F#m 
ห้ยากเพื่ออ
Bm 
ะไร
G 
..มันลำบากไ
A 
ปไหมแค่เธอจ
D 
ะเลิกกัน

( * )
 
จั
G 
ดไป 
 
จัดไ
A 
ปให้เธอเลยที่.
D 
..รัก…

เนื้อเพลง สถานการณ์หมดใจ
มองแววตาไม่ต้องเดาก็รู้
ท่าทางเธอดูเฉยชา
เหมือนเธอแค้น โกรธอะไรหนักหนา
อาการเธอดูร้อนรน
ให้ดีแค่ไหน มากมายเท่าไหร่
มันก็ไม่วายมีปัญหา
จัดเกมส์ทะเลาะ สร้างเกมส์ด้วยน้ำตา
ให้ใครต่อใคร เข้าใจว่าฉันเลว

สร้างสถานการณ์
ผลักดันให้ฉันนั้นเป็นคนผิด
ให้ใครเขารู้ ให้ใครเขาคิด
ว่าฉันนั้นเป็นคนผิดหรือไง
ไม่จำเป็นต้องสร้างข้อหา
จัดมาถ้าเธอพร้อมจะไป
คนถูกคือเธอให้ฉันผิดใช่ไหม
จัดไป จัดไปให้ตามที่เธอขอ

โดนกระทำให้เป็นแพะโชคร้าย
ต้องกลายเป็นคนรับกรรม
ร้อยเหตุผลมันไม่มีความหมาย
แค่คำที่มันไร้ค่า
ใส่ร้ายว่าฉันนั้นคิดนอกใจ
เธอจะเอาอะไรมาพูดเหรอ
ไม่มีหลักฐานให้เธอได้ค้นเจอ
เพราะฉันไม่เคย ไม่เคยจะคิดเลย

สร้างสถานการณ์
ผลักดันให้ฉันนั้นเป็นคนผิด
ให้ใครเขารู้ให้ใครเขาคิด
ว่าฉันนั้นเป็นคนผิดหรือไง
ไม่จำเป็นต้องสร้างข้อหา
จัดมาถ้าเธอพร้อมจะไป
คนถูกคือเธอ ให้ฉันผิดใช่ไหม
จัดไป จัดไปให้ตามที่เธอขอ

ดนตรี

มันไม่จำเป็นขนาดนั้น.. โว้..โว..
แค่หมดรักกันแค่เธอเป็นคนที่คิดนอกใจ
เธอจะวางแผน ให้ยากเพื่ออะไร
มันลำบากไปไหมแค่เธอจะเลิกกัน

สร้างสถานการณ์
ผลักดันให้ฉันนั้นเป็นคนผิด
ให้ใครเขารู้ให้ใครเขาคิด
ว่าฉันนั้นเป็นคนผิดหรือไง
ไม่จำเป็นต้องสร้างข้อหา
จัดมาถ้าเธอพร้อมจะไป
คนถูกคือเธอ ให้ฉันผิดใช่ไหม
จัดไป จัดไปให้ตามที่เธอขอ
จัดไปจัดไปให้เธอเลยที่รัก
เพลง สถานการณ์หมดใจ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน บุญชม
คำร้อง ทำนอง ปัณณทัต ลิ้มประดู่
เรียบเรียง BoyrecordStudio Tel.088 446 3399
ติดต่องานแสดง Tel. 080 040 5492
บุญชม - คอร์ดเพลง คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend