หน้าแรก » ต้าร์ ตจว. » คอร์ดเพลง ปลดทุกข์ – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง ปลดทุกข์ – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง ปลดทุกข์
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ด ปลดทุกข์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


ปลดปล่อยความทุกข์….

INTRO | Bm | G | Em | Em |
INTRO | Bm | G | Em | A |

 
ปลดปล่อยควา
Bm 
มทุกข์ 
 
 
ที่มันซุกอยู่ใ
Em 
นใจ
 
ยนมันทิ้
Bm 
งไป.. 
 
ย่าให้มันมาข่
Em 
มเหง 
 
หั
วใจ

INSTRU | Bm | G | Em | Em |
INSTRU | Bm | G | Em | A |

G#m 
..เห็นนกโบยบิน 
 
ผผิน 
 
กลับคื
G#m 
นรัง
 
แต่มันแต
กต่าง 
 
กั
F# 
บเราที่ออกมาผ่อ
นคลาย
 
หัวใจอิ
G#m 
ดโรย 
 
ตะก
ายร้องบอกยั
G#m 
งไหว
 
จึงพาหั
วใจ 
 
มาช
F# 
าร์ตพลังสั
G#m 
กหน่อย

..ไล่ตามควา
มฝันทุกวันมั
G#m 
นล้า
..ในบางเ
วลามันอยากปล
G#m 
ดปล่อย
..เรื่องราวร้า
ยๆ 
 
เจอมาเป็
G#m 
นร้อย
C#m 
..ปล่อยให้มันล
อย 
 
ไป
F# 
กับเสีย
งเพลง

 
* ปลดปล่อยควา
Bm 
มทุกข์ 
 
 
ที่มันซุกอยู่ใ
Em 
นใจ
 
โย
นมันทิ้
Bm 
งไป.. 
 
ย่าให้มันมาข่
Em 
มเหง 
 
 
 
เยียวยาบา
Bm 
ดแผล 
 
 
ให้หัวใจด้วยเสีย
Em 
งเพลง
 
ร่วมร้
อง 
 
บร
Bm 
รเลง 
 
 
บทเพลงไปด้ว
Em 
ยกัน 
 
 

INSTRU | Bm | G | Em | Em |
INSTRU | Bm | G | Em | A |
INSTRU | Bm | G | Em | Em |
INSTRU | Bm | G | Em | F# | Bm |

G#m 
..จุดหมายปลา
ยฝันมันอาจอยู่ไก
G#m 
ลห่าง
..ในระหว่างท
างทุกข์สุขคลุ
G#m 
กเคล้า
..หยุดพักอย่าหั
กโหม 
 
เดี๋ยวกายโทร
G#m 
มเอา
C#m 
..ค่อยๆ 
 
เดิ
นก้าวไปอ
F# 
ย่างมั่
นคง

( * )

INSTRU | Bm | G | Em | Em |
INSTRU | Bm | G | Em | A |
INSTRU ( Fade out )

เนื้อเพลง ปลดทุกข์
ปลดปล่อยความทุกข์

( ดนตรี )

ปลดปล่อยความทุกข์ ที่มันซุกอยู่ในใจ
โยนมัน ทิ้งไป.. อย่าให้มันมาข่มเหง หัวใจ

( ดนตรี )

เห็นนกโบยบิน โผผิน กลับคืนรัง
แต่มันแตกต่าง กับเราที่ออกมาผ่อนคลาย
หัวใจอิดโรย ตะกายร้องบอกยังไหว
จึงพาหัวใจ มาชาร์ตพลังสักหน่อย

ไล่ตามความฝันทุกวันมันล้า
ในบางเวลามันอยากปลดปล่อย
เรื่องราวร้ายๆ เจอมาเป็นร้อย
ปล่อยให้มันลอย ไปกับเสียงเพลง

ปลดปล่อยความทุกข์ ที่มันซุกอยู่ในใจ
โยนมัน ทิ้งไป.. อย่าให้มันมาข่มเหง
เยียวยาบาดแผล ให้หัวใจด้วยเสียงเพลง
ร่วมร้อง บรรเลง บทเพลงไปด้วยกัน

( ดนตรี )

จุดหมายปลายฝันมันอาจอยู่ไกลห่าง
ในระหว่างทางทุกข์สุขคลุกเคล้า
หยุดพักอย่าหักโหม เดี๋ยวกายโทรมเอา
ค่อยๆ เดินก้าวไปอย่างมั่นคง

ปลดปล่อยความทุกข์ ที่มันซุกอยู่ในใจ
โยนมัน ทิ้งไป.. อย่าให้มันมาข่มเหง
เยียวยาบาดแผล ให้หัวใจด้วยเสียงเพลง
ร่วมร้อง บรรเลง บทเพลงไปด้วยกัน

( ดนตรี )
เพลง : ปลดทุกข์
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
คำร้อง/ทำนอง : ต้าร์ ตจว.
เรียบเรียง : ไมเคิล เชงเม้ง
สังกัด TJ indy reccord
คอร์ดเพลง ปลดทุกข์ - ต้าร์ ตจว.

 โฆษณา