หน้าแรก » เสือ วงกู » คอร์ดเพลง แยกปากหมา – เสือ วงกู (Wongguu)

คอร์ดเพลง แยกปากหมา – เสือ วงกู (Wongguu)

คอร์ดเพลง แยกปากหมา
ศิลปิน เสือ วงกู
เพลงสตริง

คีย์คอร์ดเพลง แยกปากหมา คอร์ดตามต้นฉบับ สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | C | Am | Am |
INTRO | F | F | G | G |
INTRO | F | G | Am | F | G | G |

 
ใจแท
บแตกเมื่อแล
Am 
ดูน้อง
 
หั
วใจพองโตฉั
บพลัน
 
ใจแท
บขาดเมื่อมองต
Am 
าน้อง
 
น้อ
งเป็นดังนางใ
นฝัน

 
* จะใ
ห้น้องมารักซะงั้น
 
เท่า
Am 
ที่คิดคงเป็นแค่ฝัน
ฝันแค่ฝันกลางวันเท่
านั้น
 
ผ่า
นปากซอยแค่วันละครั้ง
 
ได้แ
Am 
ค่ทักเธอวันละหน
 
น้
องอย่าถือคนแอ
บรัก(ข้างเดียว)

INSTRU | F | G | C | Am | F | G | G |

 
** คงมอ
งแค่คนแยกปา
Am 
กหมา
 
น้อง
ก็คงนินทาทั่
วซอย
 
ที่แซ
วบ่อยก็เรื่องเล็
Am 
กน้อย
 
เรื่องจริ
งๆ 
 
มันใหญ่กว่
านั้น

( *, * )

INSTRU | F | F | G | G |
INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G | F | F | G | G |

( **, *, *, * )

OUTRO | F | F | G | G | C |

เนื้อเพลง
ใจแทบแตกเมื่อแลดูน้อง
หัวใจพองโตฉับพลัน
ใจแทบขาดเมื่อมองตาน้อง
น้องเป็นดังนางในฝัน

* จะให้น้องมารักซะงั้น
เท่าที่คิดคงเป็นแค่ฝัน
ฝันแค่ฝันกลางวันเท่านั้น
ผ่านปากซอยแค่วันละครั้ง
ได้แค่ทักเธอวันละหน
น้องอย่าถือคนแอบรัก(ข้างเดียว)

( ดนตรี )

** คงมองแค่คนแยกปากหมา
น้องก็คงนินทาทั่วซอย
ที่แซวบ่อยก็เรื่องเล็กน้อย
เรื่องจริงๆ มันใหญ่กว่านั้น

จะให้น้องมารักซะงั้น
เท่าที่คิดคงเป็นแค่ฝัน
ฝันแค่ฝันกลางวันเท่านั้น
ผ่านปากซอยแค่วันละครั้ง
ได้แค่ทักเธอวันละหน
น้องอย่าถือคนแอบรัก(ข้างเดียว)

จะให้น้องมารักซะงั้น
เท่าที่คิดคงเป็นแค่ฝัน
ฝันแค่ฝันกลางวันเท่านั้น
ผ่านปากซอยแค่วันละครั้ง
ได้แค่ทักเธอวันละหน
น้องอย่าถือคนแอบรัก(ข้างเดียว)

( ดนตรี )

คงมองแค่คนแยกปากหมา
น้องก็คงนินทาทั่วซอย
ที่แซวบ่อยก็เรื่องเล็กน้อย
เรื่องจริงๆ มันใหญ่กว่านั้น

( *, *, * )

( ดนตรี )
ชื่อเพลง แยกปากหมา
ศิลปิน เสือ วงกู Wongguu
คำร้อง ทำนอง ศรศักดิ์ สวนแก้ว(ศร อิจฉา)
เรียบเรียง Boyrecord Studio Tel.088 446 3399
เสือ วงกู Wongguu - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

 โฆษณา