คอร์ดเพลง ดอกไม้ที่ไร้กลิ่น Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   


Capo #2
INTRO | C | Em | Am | Am | ( 4 Times )

 
เราเ
C 
พียงเดินทาง..ผ่าน
Em 
เส้นเวลา
 
ผ่าน
Am 
พบมา 
 
แล้วจากไป
 
เป็นเ
C 
พียงวัตถุ..บน
Em 
พื้นดินใหญ่
 
ที่รอส
Am 
ลายไปตามเวลา

 
บาง
C 
ที 
 
บางครั้ง..มีเ
Em 
รื่องราวหนึ่ง..
 
ที่เกิด
Am 
ขึ้นตรงกลางใจฉัน
 
มีค
C 
วามสุขใจ 
 
แต่
Em 
แล้วไม่นาน
 
และสุด
Am 
ท้ายก็ค่อยจบลง

 
เราเ
C 
พียงเดินทาง..เพื่อ
Em 
พบและจาก
 
และอย่าง
Am 
มากทำได้แค่จดจำ
 
บาง
C 
คนเวียนมา..เพื่อ
Em 
สอนบางอย่าง
 
แต่ไม่ได้
Am 
สอนถึงการรับมือ

 
ว่า
C 
ถ้าวันหนึ่ง..ไม่
Em 
พบกันอีก
 
และชี
Am 
วิตจะเป็นอย่างไร
 
ถ้า
C 
มีวันหนึ่ง..เรา
Em 
สองต้องไกล
 
ต้องทำสิ่งไ
Am 
หนก็ไม่ได้บอกฉัน

C 
จน.. 
 
 
Em 
ฉัน.. 
 
เข้าใ
Am 
จเอง..
C 
จน.. 
 
 
Em 
ฉัน.. 
 
เริ่มเ
Am 
รียนรู้เอง..

 
ฉัน
C 
จึงทบทวน 
 
ฉันเ
Em 
พียงคนหนึ่ง
 
จะให้ฉัน
Am 
ฝืนมากมายกว่าใคร
 
ใจ
C 
มีดวงเดียว 
 
เหมือน
Em 
คนทั่วไป
 
คงจะไม่ไ
Am 
หวถ้าให้แบกรับ

 
ที่
C 
ฉันเจอมา..หมด
Em 
ทุก ๆ อย่าง
 
ทั้งดีและ
Am 
ร้ายในช่วงชีวิต
 
เว
C 
ลาที่เหลือ..คง
Em 
มืดสนิท
 
คงไม่อยาก
Am 
คิดจะทำสิ่งใด

 
ฉันเ
C 
ลยปล่อยวาง 
 
ใคร
Em 
เข้า 
 
ใครออก
 
ก็ปล่อยให้
Am 
เขานั้นได้เลือกเอง
 
ที่เ
C 
ป็นแบบนี้ 
 
เพราะ
Em 
ฉันเคยเจ็บ
 
ก็เลยต้อง
Am 
เซฟความรู้สึกฉัน

 
ไม่ไ
C 
ด้นิ่งเฉย..กับ
Em 
หลาย ๆ อย่าง
 
แต่เพียงบาง
Am 
ครั้งไม่รู้สึกอิน
 
เป็น
C 
ดั่งดอกไม้..ที่ไ
Em 
ร้ซึ่งกลิ่น
 
แต่ยังคง
Am 
เฝ้ารอการเติบโต..อยู่..

INTRO | C | Em | Am | Am | ( 4 Times )

 
ที่ไ
C 
หนตอนนี้..มองเ
Em 
ห็นทุกอย่าง
 
มันอาจจะ
Am 
ช้าคงไม่เป็นไร
 
ยัง
C 
ดีกว่าฉัน..ต้องไ
Em 
ม่เข้าใจ
 
จนกว่าจะ
Am 
รู้ได้ก็ไม่ทัน

 
ก็เพ
C 
ราะเวลา..ที่ห
Em 
ลงเหลืออยู่
 
ไม่มีทาง
Am 
รู้เมื่อใดจะหมดลง
 
ถ้า
C 
มัวยังจมอยู่กับเ
Em 
รื่องบางอย่าง
 
ก็อาจจะ
Am 
สูญเสียการพบเจอ

 
ต่อใ
C 
ห้ผ่านมา 
 
สุข
Em 
ทุกข์เพียงใด
 
แต่พอสุด
Am 
ท้ายก็เพียงส่วนหนึ่ง
 
ที่ค
C 
วรคำนึง..คือ
Em 
ที่มีอยู่
 
คือที่รับ
Am 
รู้ได้ด้วยจิตใจ

 
ไม่ไ
C 
ด้ผิดไร 
 
ถ้าบาง
Em 
ช่วงเวลา
 
จะคิด
Am 
ถึงที่เคยผ่านพ้น
 
จะเ
C 
ป็นผู้คน 
 
Em 
ถานบางแห่ง
 
หรืออาจจะ
Am 
แม้เรื่องราวเรื่องหนึ่ง

 
ให้ค
C 
วามคิดถึงมันคงไ
Em 
ว้ที่เดิม
 
เพราะเราทั้งห
Am 
ลายจะต้องเดินต่อไป
 
ตาม
C 
ทางเวลา 
 
ตาม
Em 
หนทางใหม่
 
นี่คือสุด
Am 
ท้ายของโลกใบนี้

INTRO | C | Em | Am | Am | ( 2 Times )

 
ไม่ไ
C 
ด้ผิดไร 
 
ถ้าบาง
Em 
ช่วงเวลา
 
จะคิด
Am 
ถึงที่เคยผ่านพ้น
 
จะเ
C 
ป็นผู้คน 
 
Em 
ถานบางแห่ง
 
หรืออาจจะ
Am 
แม้เรื่องราวเรื่องหนึ่ง

 
ให้ค
C 
วามคิดถึงมันคงไ
Em 
ว้ที่เดิม
 
เพราะเราทั้งห
Am 
ลายจะต้องเดินต่อไป
 
ตาม
C 
ทางเวลา 
 
ตาม
Em 
หนทางใหม่
 
นี่คือสุด
Am 
ท้ายของโลกใบนี้


เราเพียงเดินทาง..ผ่านเส้นเวลา
ผ่านพบมา แล้วจากไป
เป็นเพียงวัตถุ..บนพื้นดินใหญ่
ที่รอสลายไปตามเวลา

บางที บางครั้ง..
มีเรื่องราวหนึ่ง..ที่เกิดขึ้นตรงกลางใจฉัน
มีความสุขใจ แต่แล้วไม่นาน
และสุดท้ายก็ค่อยจบลง

เราเพียงเดินทาง..เพื่อพบและจาก
และอย่างมากทำได้แค่จดจำ
บางคนเวียนมา..เพื่อสอนบางอย่าง
แต่ไม่ได้สอนถึงการรับมือ

ว่าถ้าวันหนึ่ง..ไม่พบกันอีก
และชีวิตจะเป็นอย่างไร
ถ้ามีวันหนึ่ง..เราสองต้องไกล
ต้องทำสิ่งไหนก็ไม่ได้บอกฉัน

จน.. ฉัน.. เข้าใจเอง..
จน.. ฉัน.. เริ่มเรียนรู้เอง..

ฉันจึงทบทวน ฉันเพียงคนหนึ่ง
จะให้ฉันฝืนมากมายกว่าใคร
ใจมีดวงเดียว เหมือนคนทั่วไป
คงจะไม่ไหวถ้าให้แบกรับ

ที่ฉันเจอมา..หมดทุก ๆ อย่าง
ทั้งดีและร้ายในช่วงชีวิต
เวลาที่เหลือ..คงมืดสนิท
คงไม่อยากคิดจะทำสิ่งใด

ฉันเลยปล่อยวาง ใครเข้า ใครออก
ก็ปล่อยให้เขานั้นได้เลือกเอง
ที่เป็นแบบนี้ เพราะฉันเคยเจ็บ
ก็เลยต้องเซฟความรู้สึกฉัน

ไม่ได้นิ่งเฉย..กับหลาย ๆ อย่าง
แต่เพียงบางครั้งไม่รู้สึกอิน
เป็นดั่งดอกไม้..ที่ไร้ซึ่งกลิ่น
แต่ยังคงเฝ้ารอการเติบโต..อยู่..

( ดนตรี )

ที่ไหนตอนนี้..มองเห็นทุกอย่าง
มันอาจจะช้าคงไม่เป็นไร
ยังดีกว่าฉัน..ต้องไม่เข้าใจ
จนกว่าจะรู้ได้ก็ไม่ทัน

ก็เพราะเวลา..ที่หลงเหลืออยู่
ไม่มีทางรู้เมื่อใดจะหมดลง
ถ้ามัวยังจมอยู่กับเรื่องบางอย่าง
ก็อาจจะสูญเสียการพบเจอ

ต่อให้ผ่านมา สุขทุกข์เพียงใด
แต่พอสุดท้ายก็เพียงส่วนหนึ่ง
ที่ควรคำนึง..คือที่มีอยู่
คือที่รับรู้ได้ด้วยจิตใจ

ไม่ได้ผิดไร ถ้าบางช่วงเวลา
จะคิดถึงที่เคยผ่านพ้น
จะเป็นผู้คน สถานบางแห่ง
หรืออาจจะแม้เรื่องราวเรื่องหนึ่ง

ให้ความคิดถึงมันคงไว้ที่เดิม
เพราะเราทั้งหลายจะต้องเดินต่อไป
ตามทางเวลา ตามหนทางใหม่
นี่คือสุดท้ายของโลกใบนี้

( ดนตรี )

ไม่ได้ผิดไร ถ้าบางช่วงเวลา
จะคิดถึงที่เคยผ่านพ้น
จะเป็นผู้คน สถานบางแห่ง
หรืออาจจะแม้เรื่องราวเรื่องหนึ่ง

ให้ความคิดถึงมันคงไว้ที่เดิม
เพราะเราทั้งหลายจะต้องเดินต่อไป
ตามทางเวลา ตามหนทางใหม่
นี่คือสุดท้ายของโลกใบนี้

มิวสิควิดีโอ ดอกไม้ที่ไร้กลิ่น Phumin (ภูมิมินท์)

เพลง : ดอกไม้ที่ไร้กลิ่น (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
ดนตรีประกอบ : พัชรพล ถือนูศร
Mix and Master : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend