คอร์ดเพลง มื้อฆ่าคนโสด ปรีชา ปัดภัย

  
Text   


INTRO | Ebmaj7 | F | Dm | F |

Bb 
เห็นคนเขาฮัก
Dm 
กัน
 
กะดีใจ
Gm 
นำหลายแหน่อยู่ด
F 
อก
 
แต่เฮา
Bb 
ติ๊เป็นตาหลูโ
Dm 
ตน
 
หาคนเว้า
Eb 
นำก็ยังบ่
F 
มี

 
เบิ่งหน้า
Gm 
เฟสเขาอัพเดทมื้อควา
Dm 
มฮัก
 
ถึงบ่ได้อก
Eb 
หักอาการคือเป็นจั่
Bb 
งซี่
 
เป็นเ
Gm 
หงาๆ 
 
หม่นๆปนเ
Dm 
สียใจ
 
บ่ว่าฮอด
Cm 
ปีใด๋ 
 
กะอยู่พอส่ำเ
F 
ก่า

 
หมู่เขาไ
Eb 
ปเป็นคู่ 
 
กินข้
F 
าวเบิ่งหนัง
 
เฮาก
Dm 
ะยัง 
 
ได้นอนอัก
Gm 
อยู่ห้อง
 
อยู่ผู้
Cm 
เดียวคือเก่า 
 
เว้า
F 
กับเจ้าของ
 
เลยบ่
Bb 
กล้าทักหาผู้ใด๋

 
สิขอไ
Eb 
ปนำเผิ่น 
 
กะฮู้ว่าเ
F 
ป็นส่วนเกิน
 
มันพอกะ
Dm 
เทิน 
 
เว้าแล้วอยาก
Gm 
อาย
Cm 
14 กุมภา เลยบ่เ
F 
คยเข้าใจ
 
ว่าเป็น
Bb 
มื้อความฮัก..

 
มันเป็นมื้อ
Dm 
เหงา 
 
มันเหง
Gm 
า..กว่าสุมื้อ 
 
 
F 
 
เฮามันคน
Eb 
บ่คือ 
 
เลยบ่มีไ
F 
ผมาเว้าม
Bb 
าแอ่ว
 
ชนแก้วกับ
Dm 
ตัวเอง 
 
อยากเมาให้หลับ
 
หลับไปให้
Gm 
มันแล้ว.
F 
..อยากน๊อคไปให้มัน
Eb 
แล้ว
 
มื้อฆ่า
F 
คนโสด 
 
คือโพด.
Bb 
..แท้หนอ

INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |

Bb 
เห็นหน้าเฟสคน
Dm 
อื่น
 
เขายืน
Gm 
ฉลองความฮักเป็น
F 
คู่
 
แต่เฮ
Bb 
าติ๊ 
 
บ่มีฮอด
Dm 
หมู่
 
เป็นคือจั่งอยู่
Eb 
คนละโลกกับเ
F 
ขา

 
เปิด
Gm 
ทีวีก็มีแต่ข่าวความ
Dm 
ฮัก
 
กะเลยแฮ่งเหงา
Eb 
คัก 
 
แฮ่งเหงาหนักกว่
Bb 
าเก่า
 
บ่เคย
Gm 
มีรูปคู่ 
 
ไว้ไป
Dm 
ลงอวดไผ
 
เลยโพสต์
Cm 
รูปหัวใจสี
F 
ดำ.. 
 
มอบใ
Bb 
ห้เจ้าของ

INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |
INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb |

 
หมู่เขาไ
Eb 
ปเป็นคู่ 
 
กินข้
F 
าวเบิ่งหนัง
 
เฮาก
Dm 
ะยัง 
 
ได้นอนอัก
Gm 
อยู่ห้อง
 
อยู่ผู้
Cm 
เดียวคือเก่า 
 
เว้า
F 
กับเจ้าของ
 
เลยบ่
Bb 
กล้าทักหาผู้ใด๋

 
สิขอไ
Eb 
ปนำเผิ่น 
 
กะฮู้ว่าเ
F 
ป็นส่วนเกิน
 
มันพอกะ
Dm 
เทิน 
 
เว้าแล้วอยาก
Gm 
อาย
Cm 
14 กุมภา เลยบ่เ
F 
คยเข้าใจ
 
ว่าเป็น
Bb 
มื้อความฮัก..

 
มันเป็นมื้อ
Dm 
เหงา 
 
มันเหง
Gm 
า..กว่าสุมื้อ 
 
 
F 
 
เฮามันคน
Eb 
บ่คือ 
 
เลยบ่มีไ
F 
ผมาเว้าม
Bb 
าแอ่ว
 
ชนแก้วกับ
Dm 
ตัวเอง 
 
อยากเมาให้หลับ
 
หลับไปให้
Gm 
มันแล้ว.
F 
..อยากน๊อคไปให้มัน
Eb 
แล้ว
 
มื้อฆ่า
F 
คนโสด 
 
คือโพด.
Bb 
..แท้หนอ

 
มันเป็นมื้อ
Dm 
เหงา 
 
มันเหง
Gm 
า..กว่าสุมื้อ 
 
 
F 
 
เฮามันคน
Eb 
บ่คือ 
 
เลยบ่มีไ
F 
ผมาเว้าม
Bb 
าแอ่ว
 
ชนแก้วกับ
Dm 
ตัวเอง 
 
อยากเมาให้หลับ
 
หลับไปให้
Gm 
มันแล้ว.
F 
..อยากน๊อคไปให้มัน
Eb 
แล้ว
 
มื้อฆ่าค
F 
นโสด 
 
มันโคต
Bb 
รสิเหงา…

OUTRO | Eb | Dm | Cm F | Bb |


เห็นคนเขาฮักกันกะดีใจนำหลายแหน่อยู่ดอก
แต่เฮาติ๊เป็นตาหลูโตน หาคนเว้านำก็ยังบ่มี
เบิ่งหน้าเฟสเขาอัพเดทมื้อความฮัก
ถึงบ่ได้อกหักอาการคือเป็นจั่งซี่
เป็นเหงาๆ หม่นๆปนเสียใจ
บ่ว่าฮอดปีใด๋ กะอยู่พอส่ำเก่า

หมู่เขาไปเป็นคู่ กินข้าวเบิ่งหนัง
เฮากะยัง ได้นอนอักอยู่ห้อง
อยู่ผู้เดียวคือเก่า เว้ากับเจ้าของ
เลยบ่กล้าทักหาผู้ใด๋
สิขอไปนำเผิ่น กะฮู้ว่าเป็นส่วนเกิน
มันพอกะเทิน เว้าแล้วอยากอาย
14 กุมภา บ่เคยเข้าใจ ว่าเป็นมื้อความฮัก

มันเป็นมื้อเหงา มันเหงากว่าสุมื้อ
เฮามันคนบ่คือ เลยบ่มีไผมาเว้ามาแอ่ว
ชนแก้วกับตัวเอง อยากเมาให้หลับ
หลับไปให้มันแล้ว อยากน๊อคไปให้มันแล้ว
มื้อฆ่าคนโสด คือโพด.. แท้หนอ

ดนตรี

เห็นหน้าเฟสคนอื่นเขายืนฉลองความฮักเป็นคู่
แต่เฮาติ๊ บ่มีฮอดหมู่ เป็นคือจั่งอยู่คนละโลกกับเขา
เปิดทีวีก็มีแต่ข่าวความฮัก
กะเลยแฮ่งเหงาคัก แฮ่งเหงาหนักกว่าเก่า
บ่เคยมีรูปคู่ไว้ ไปลงอวดไผ
เลยโพสต์รูปหัวใจสีดำ.. มอบให้เจ้าของ

ดนตรี

หมู่เขาไปเป็นคู่ กินข้าวเบิ่งหนัง
เฮากะยัง ได้นอนอักอยู่ห้อง
อยู่ผู้เดียวคือเก่า เว้ากับเจ้าของ
เลยบ่กล้าทักหาผู้ใด๋
สิขอไปนำเผิ่น กะฮู้ว่าเป็นส่วนเกิน
มันพอกะเทิน เว้าแล้วอยากอาย
14 กุมภา บ่เคยเข้าใจ ว่าเป็นมื้อความฮัก

มันเป็นมื้อเหงา มันเหงากว่าสุมื้อ
เฮามันคนบ่คือ เลยบ่มีไผมาเว้ามาแอ่ว
ชนแก้วกับตัวเอง อยากเมาให้หลับ
หลับไปให้มันแล้ว อยากน๊อคไปให้มันแล้ว
มื้อฆ่าคนโสด คือโพด.. แท้หนอ

มันเป็นมื้อเหงา มันเหงากว่าสุมื้อ
เฮามันคนบ่คือ เลยบ่มีไผมาเว้ามาแอ่ว
ชนแก้วกับตัวเอง อยากเมาให้หลับ
หลับไปให้มันแล้ว อยากน๊อคไปให้มันแล้ว
มื้อฆ่าคนโสด มันโคตรสิเหงา…

มิวสิควิดีโอ มื้อฆ่าคนโสด ปรีชา ปัดภัย

เพลง : มื้อฆ่าคนโสด (คอร์ด)
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ & วิทยา นุจิวิวัฒนกุล
ติดต่องานศิลปิน : 061-1531056
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend