คอร์ดเพลง สำมะเรเทเมา YOUNGOHM

  
Text   


INTRO | D Bm | G D | ( 4 Times )

 
ถ้าเธออยากกินผสมเ
D 
อา 
 
ขอโทษที่ผม
Bm 
เมา
 
แต่อย่าทำร้ายคนเห
G 
งา.. 
 
D 
ลย
 
เธอไม่จำเป็นต้องสนเ
D 
รา 
 
ในโลกที่
Bm 
สีเทา
 
พรุ่งนี้ก็ลืมกันเห
G 
มือน.. 
 
D 
ดิม

 
เอาให้สาแก่
D 
ใจ.. 
 
 
Bm 
เธอ 
 
ดีใจที่
G 
ได้.. 
 
D 
จอ
 
มอบไออุ่น
D 
ให้.. 
 
 
Bm 
เธอ
 
แล้วเ
G 
ราก็แค่ต่างคนต่างไ
D 
ปใช่ไหม?

 
ตอนแรกก็บ
D 
อกเอาแค่ไหว
 
ไม้รู้ตอ
Bm 
นนี้เมาแค่ไหน
 
มัวคิดแต่เ
G 
รื่องของเธอ
 
กับสิ่งที่อยากจะก
D 
ลับไปแก้ไข

D 
ถามตัวเองอีกที 
 
จริ
Bm 
งๆว่าใจมึงแน่ไหม
 
ถ้าไม่ไ
G 
หวก็แยกไป
D 
ไม่ต้องเอาเรื่องของเรา 
 
เวลาที่เมามาแทรกไว้
 
ยังมีเว
Bm 
ลาก็แค่ใช้ 
 
ชีวิตทั้งห
G 
มดก็แค่นั้น

D 
  เราไม่อาจกลับไปแก้ไข 
 
ไม่อยากให้เป็นแ
Bm 
ค่ฝัน
 
แค่อยากมีตังค์ให้แม่
G 
ฉัน
 
ไม่คิด
D 
ว่าจะมาอยู่ที่จุดจุดนี้เลยด้วยซ้ำ
D 
  นึกถึงตอนไม่
Bm 
มีตังค์มันยังช่วยย้ำ
 
และ
G 
ยังคงจำได้ดีว่
D 
าใครคอยช่วยฉัน
 
และนี้คือค
D 
วามสำเร็จสุดพิ
Bm 
เศษของเด็กที่ดื้อรั้น
 
ก็แค่ระบ
G 
ายก็แค่นั้น 
 
แค่เ
D 
ธอและแค่ฉัน 
 
oh..

D 
  LA 
 
 
Bm 
LA LA LA LA LA..
G 
  ฉันแค่อ
D 
ยากจะเมาทุกวัน
Bm 
  oh oh oh oh oh..
G 
  เธอหน่ะไม่มีท
D 
างรู้ทัน
D 
  LA 
 
 
Bm 
LA LA LA LA LA..
G 
  เราเกิดมาเพื่อจะเ
D 
รียนรู้กัน
Bm 
  oh oh oh oh  
G 
oh.. 
 
 
D 

 
ถ้าเธออยากกินผสมเ
D 
อา 
 
ขอโทษที่ผม
Bm 
เมา
 
แต่อย่าทำร้ายคนเห
G 
งา.. 
 
D 
ลย
 
เธอไม่จำเป็นต้องสนเ
D 
รา 
 
ในโลกที่
Bm 
สีเทา
 
พรุ่งนี้ก็ลืมกันเห
G 
มือน.. 
 
D 
ดิม

 
เอาให้สาแก่
D 
ใจ.. 
 
 
Bm 
เธอ 
 
ดีใจที่
G 
ได้.. 
 
 
D/F# 
เจอ
 
มอบไออุ่น
D 
ให้.. 
 
 
Bm 
เธอ
 
แล้วเ
G 
ราก็แค่ต่างคนต่างไ
D 
ปใช่ไหมเธอ?

D 
  ผมมันสำมะ
Bm 
เรเทเมา
G 
  เธออยาก
D 
กินแค่ไหนก็เทเอาดิ
D 
  อ่าว 
 
เธอก็
Bm 
สำมะเรเทเมา
 
  
G 
เห็นเธอเทเอา 
 
เทเ
D 
อา

D 
  เวลาที่เมาแล้วเราจะ
Bm 
พูดความจริง
G 
  หรือไม่บางทีก็
D/F# 
ทำให้พูดเกินจริง
D 
  ต้องขออภัยถ้าเกิดว่า
Bm 
พูดเกินไป
G 
  อีกคนละช็อตถ้าเ
D 
กิดว่าไม่เกินใจอ่ะ

D 
  เรื่องราว 
 
ขอ
Bm 
งเรา
 
  ให้
G 
มันเป็นเ
D 
รื่องของคืนนี้
D 
  ช้ำไ
Bm 
ป.. 
 
ช้ำ
G 
มา..
 
  ถ้าเป็นยัง
D 
งั้นหน่ะฉันไม่เอาแล้ว
D 
  แล้วลมอ
Bm 
ะไร 
 
พัด
G 
มา
 
  ให้เรามาเ
D 
จอกันในคืนนี้
D 
  คง
Bm 
ไม่ 
 
สำ
G 
คัญ
 
  แค่เธอรู้สึก
D 
ดีหน่ะฉันก็พอใจ

D 
  เสร็จจากนี้ต่า
Bm 
งคนก็ get back home
G 
  กลับไปใช้ชี
D 
วิตของเราที่สุดแสน 
 
alone
D 
  ยิ้มให้เธอด้วย
Bm 
ความยินดี
G 
  ขอบคุณที่เข้ามาห
D 
ลอกกินฟรี

D 
  LA 
 
 
Bm 
LA LA LA LA LA..
G 
  ฉันแค่อ
D 
ยากจะเมาทุกวัน
Bm 
  oh oh oh oh oh..
G 
  เธอหน่ะไม่มีท
D 
างรู้ทัน
D 
  LA 
 
 
Bm 
LA LA LA LA LA..
G 
  เราเกิดมาเพื่อจะเ
D 
รียนรู้กัน
Bm 
  oh oh oh oh  
G 
oh.. 
 
 
D 

 
ถ้าเธออยากกินผสมเ
D 
อา 
 
ขอโทษที่ผม
Bm 
เมา
 
แต่อย่าทำร้ายคนเห
G 
งา.. 
 
D 
ลย
 
เธอไม่จำเป็นต้องสนเ
D 
รา 
 
ในโลกที่สี
Bm 
เทา
 
พรุ่งนี้ก็ลืมกันเห
G 
มือน.. 
 
D 
ดิม

 
เอาให้สาแก่
D 
ใจ.. 
 
 
Bm 
เธอ 
 
ดีใจที่
G 
ได้.. 
 
 
D 
เจอ
 
มอบไออุ่น
D 
ให้.. 
 
 
Bm 
เธอ
 
แล้วเ
G 
ราก็แค่ต่างคนต่างไ
D 
ปใช่ไหมเธอ?

OUTRO | D Bm | G D | ( 8 Times )


ถ้าเธออยากกินผสมเอา ขอโทษที่ผมเมา
แต่อย่าทำร้ายคนเหงาเลย
เธอไม่จำเป็นต้องสนเรา ในโลกโลกที่สีเทา
พรุ่งนี้ก็ลืมกันเหมือนเดิม

เอาให้สาแก่ใจเธอ ดีใจที่ได้เจอ
มอบไออุ่นให้เธอ…
แล้วเราก็แค่ต่างคนต่างไปใช่ไหม?

ตอนแรกก็บอกเอาแค่ไหว
ไม้รู้ตอนนี้เมาแค่ไหน
มัวคิดแต่เรื่องของเธอกับสิ่งที่อยากจะกลับไปแก้ไข

ถามตัวเองอีกทีจริงจริงว่าใจมึงแน่ไหม
ถ้าไม่ไหวก็แยกไป
ไม่ต้องเอาเรื่องของเราเวลาที่เมามาแทรกไว้

ยังมีเวลาก็แค่ใช้ ชีวิตทั้งหมดก็แค่นั้น
เราไม่อาจกลับไปแก้ไข
ไม่อยากให้เป็นแค่ฝัน
แค่อยากมีตังค์ให้แม่ฉัน

ไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่จุดจุดนี้เลยด้วยซำ้
นึกถึงตอนไม่มีตังค์มันยังช่วยย้ำ
และยังคงจำได้ดีว่าใครคอยช่วยฉัน
และนี้คือความสำเร็จสุดพิเศษของเด็กที่ดื้อรั้น

ก็แค่ระบายก็แค่นั้น
แค่เธอและแค่ฉัน oh…

LA LA LA LA LA LA…
ฉันแค่อยากจะเมาทุกวัน
oh oh oh oh oh….
เธอหน่ะไม่มีทางรู้ทัน
LA LA LA LA LA…
เราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้กัน
oh oh oh oh oh…

ถ้าเธออยากกินผสมเอา ขอโทษที่ผมเมา
แต่อย่าทำร้ายคนเหงาเลย
เธอไม่จำเป็นต้องสนเรา ในโลกโลกที่สีเทา
พรุ่งนี้ก็ลืมกันเหมือนเดิม

เอาให้สาแก่ใจเธอ ดีใจที่ได้เจอ
มอบไออุ่นให้เธอ…
แล้วเราก็แค่ต่างคนต่างไปใช่ไหมเธอ?…

ผมมันสำมะเรเทเมา
เธออยากกินแค่ไหนก็เทเอาดิ
อ่าว เธอก็สำมะเรเทเมา
เห็นเธอเทเอา เทเอา

เวลาที่เมาแล้วเราจะพูดความจริง
หรือไม่บางทีก็ทำให้พูดเกินจริง
ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าพูดเกินไป
อีกคนละช็อตถ้าเกิดว่าไม่เกินใจอ่ะ

เรื่องราว ของเรา ให้มันเป็นเรื่องของคืนนี้
ช้ำไป ช้ำมา ถ้าเป็นยังงั้นหน่ะฉันไม่เอาแล้ว
แล้วลมอะไร พัดมา ให้เรามาเจอกันในคืนนี้
คงไม่ สำคัญ แค่เธอรู้สึกดีหน่ะฉันก็พอใจ…

เสร็จจากนี้ต่างคนก็ get back home
กลับไปใช้ชีวิตของเราที่สุดแสน alone
ยิ้มให้เธอด้วยความยินดี
ขอบคุณที่เข้ามาหลอกกินฟรี

LA LA LA LA LA LA…
ฉันแค่อยากจะเมาทุกวัน
oh oh oh oh oh….
เธอหน่ะไม่มีทางรู้ทัน
LA LA LA LA LA…
เราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้กัน
oh oh oh oh oh…

ถ้าเธออยากกินผสมเอา ขอโทษที่ผมเมา
แต่อย่าทำร้ายคนเหงาเลย
เธอไม่จำเป็นต้องสนเรา ในโลกโลกที่สีเทา
พรุ่งนี้ก็ลืมกันเหมือนเดิม

เอาให้สาแก่ใจเธอ ดีใจที่ได้เจอ
มอบไออุ่นให้เธอ…
แล้วเราก็แค่ต่างคนต่างไปใช่ไหมเธอ?

มิวสิควิดีโอ สำมะเรเทเมา YOUNGOHM

เพลง : สำมะเรเทเมา
ศิลปิน : YOUNGOHM
เนื้อร้อง/ทำนอง : YOUNGOHM
เรียบเรียง : Parama Nimitanun
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend