คอร์ดเพลง บำบัด ก้อย กินรี

  
Text   


 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน 
 
 
D 

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | Em | Em | C | B |
INSTRU | Em | Em | Em | D |

 
ผ้าสี
Em 
ขาว 
 
ถึงคราวหม่นหมอง
 
อยู่  
Am 
ม.2 
 
ลองบุหรี่เหล้าโ
Em 
ซดา
 
ม.3 ม.4 สูบเถกั
Am 
ญชา
 
ม.5  
D 
ม.6 
 
ตกเป็นทา
Em 
สยา

 
เปลี่ยนสถานศึก
C 
ษา 
 
 
D 
 
มาอยู่โรงเรียนดัดสัน
Em 
ดาน
G 
นานหลา
Am 
ยวัน 
 
พ่อแม่
D 
นั้นเฝ้าคอยห่วง
G 
หา
 
ออก
Am 
มาคิดว่ากลับตัว 
 
หลบไป
Em 
มั่วมั่วสุมกันใ
G 
หม่
 
อยู่
Am 
บ้านขี้คร้านไม่ทำ
Em 
ไร 
 
รีดไ
D 
ถเบี้ยของพ่อ
G 
แม่
 
ถ้าไม่ใ
Em 
ห้ตบตีรัง
Am 
แก 
 
พ่อ
D 
แม่หาของเก่าข
G 
าย
 
อนา
Em 
คตหวังพึ่งลูก
Am 
ชาย 
 
บั้นป
D 
ลายหวังไว้อย่า
G 
งนี้
 
อยากให้
Em 
ลูกเติบโตเป็นค
Am 
นดี 
 
เหมือนใ
D 
ครๆ 
 
 
B 

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

 
ชาวบ้
C 
านส่งเสียงร้อ
Em 
งดัง
 
ชายค
D 
ลั่งไล่ฟันผู้
G 
คน
 
มันจำไม่
Em 
ได้แม้แต่แม่ขอ
Am 
งตน
 
สับ
D 
สนฟั่นเฟือนร้อนฤทธิ์
G 
ยา
Em 
191 
 
รีบบึ่งร
Am 
ถมา 
 
แม่ร้อง
D 
ว่ายาวิสา
G 
มัญ
 
ถึงมันอี
Em 
ชั่วมันก็ลูกขอ
Am 
งฉัน
 
จับ
D 
มันไปบำบัดก็
Em 
พอ

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | C | B |
INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | C | B |

 
ชาวบ้
C 
านส่งเสียงร้อ
Em 
งดัง
 
ชายค
D 
ลั่งไล่ฟันผู้
G 
คน
 
มันจำไม่
Em 
ได้แม้แต่แม่ขอ
Am 
งตน
 
สับ
D 
สนฟั่นเฟือนร้อนฤทธิ์
G 
ยา
Em 
191 
 
รีบบึ่งร
Am 
ถมา 
 
แม่ร้อง
D 
ว่ายาวิสา
G 
มัญ
 
ถึงมันอี
Em 
ชั่วมันก็ลูกขอ
Am 
งฉัน
 
จับ
D 
มันไปบำบัดก็
Em 
พอ

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากู
G 
แล
 
ทำงานทำการ
Em 
มั่ง 
 
ขอแต่ตังค์พ่อ
G 
แม่
 
สร้างแต่เรื่องปัญ
Em 
หา 
 
เพื่อนบ้าๆเพที่
G 
คบ
 
สมองถึงจุด
Am 
จบ
D 
   
 
พบแต่ความฟั่น
Em 
เฟือน

INSTRU | Em | G | Em | G |
INSTRU | Em | G | C | B |

 
ไปบำบัดตะไอ้
Em 
บ่าว 
 
หนักแล้วหล่าวสากูแล..


ไปบำบัดตะไอ้บ่าว หนักแล้วหล่าวสากูแล
ทำงานทำการมั่ง ขอแต่ตังค์พ่อแม่
สร้างแต่เรื่องปัญหา เพื่อนบ้าๆเพที่คบ
สมองถึงจุดจบ พบแต่ความฟั่นเฟือน

ดนตรี

ผ้าสีขาว ถึงคราวหม่นหมอง
อยู่ ม.2 ลองบุหรี่เหล้าโซดา
ม.3 ม.4 สูบเถกัญชา
ม.5 ม.6 ตกเป็นทาสยา

เปลี่ยนสถานศึกษา
มาอยู่โรงเรียนดัดสันดาน
นานหลายวัน พ่อแม่นั้นเฝ้าคอยห่วงหา
ออกมาคิดว่ากลับตัว หลบไปมั่วมั่วสุมกันใหม่
อยู่บ้านขี้คร้านไม่ทำไร รีดไถเบี้ยของพ่อแม่
ถ้าไม่ให้ตบตีรังแก พ่อแม่หาของเก่าขาย
อนาคตหวังพึ่งลูกชาย บั้นปลายหวังไว้อย่างนี้
อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดี เหมือนใครๆ

ไปบำบัดตะไอ้บ่าว หนักแล้วหล่าวสากูแล
ทำงานทำการมั่ง ขอแต่ตังค์พ่อแม่
สร้างแต่เรื่องปัญหา เพื่อนบ้าๆเพที่คบ
สมองถึงจุดจบ พบแต่ความฟั่นเฟือน

ชาวบ้านส่งเสียงร้องดัง
ชายคลั่งไล่ฟันผู้คน
มันจำไม่ได้แม้แต่แม่ของตน
สับสนฟั่นเฟือนร้อนฤทธิ์ยา
191 รีบบึ่งรถมา แม่ร้องว่ายาวิสามัญ
ถึงมันอีชั่วมันก็ลูกของฉัน
จับมันไปบำบัดก็พอ

ไปบำบัดตะไอ้บ่าว หนักแล้วหล่าวสากูแล
ทำงานทำการมั่ง ขอแต่ตังค์พ่อแม่
สร้างแต่เรื่องปัญหา เพื่อนบ้าๆเพที่คบ
สมองถึงจุดจบ พบแต่ความฟั่นเฟือน

ดนตรี

ชาวบ้านส่งเสียงร้องดัง
ชายคลั่งไล่ฟันผู้คน
มันจำไม่ได้แม้แต่แม่ของตน
สับสนฟั่นเฟือนร้อนฤทธิ์ยา
191 รีบบึ่งรถมา แม่ร้องว่ายาวิสามัญ
ถึงมันอีชั่วมันก็ลูกของฉัน
จับมันไปบำบัดก็พอ

ไปบำบัดตะไอ้บ่าว หนักแล้วหล่าวสากูแล
ทำงานทำการมั่ง ขอแต่ตังค์พ่อแม่
สร้างแต่เรื่องปัญหา เพื่อนบ้าๆเพที่คบ
สมองถึงจุดจบ พบแต่ความฟั่นเฟือน

ไปบำบัดตะไอ้บ่าว หนักแล้วหล่าวสากูแล
ทำงานทำการมั่ง ขอแต่ตังค์พ่อแม่
สร้างแต่เรื่องปัญหา เพื่อนบ้าๆเพที่คบ
สมองถึงจุดจบ พบแต่ความฟั่นเฟือน

ดนตรี

ไปบำบัดตะไอ้บ่าว หนักแล้วหล่าวสากูแล

มิวสิควิดีโอ บำบัด ก้อย กินรี

เพลง : บำบัด
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.จัมโบ้ บนแดนใต้
เรียบเรียง : แอม ฟอร์มาลีน
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend