คอร์ดเพลง ต่อให้มีสิบมือ กล้วย แสตมป์

  
Text   


 
คนถ้ามันอิไ
D 
ปให้รั้งไว้พรือ
 
ต่อให้มีสิบ
Bm 
มือก็รั้งไม่ได้
 
คนถ้ามันเหม็ด
G 
ใจ
 
รั้งไว้ก็มีแต่ปว
D 
ดใจ 
 
 
A 

INSTRU | D | Bm | G | A |

 
บางที
D 
มันก็ไม่รู้อีแหลงพันพรือ
 
เพื่อให้เธอ
F#m 
นั้นไม่ไปจากฉัน
 
เมื่อเธอ
G 
นั้น 
 
บอกฉันว่าเธอจะไ
D 
 
อยากจะ
G 
หาเหตุผลมา
A 
รั้งเธอ
 
แต่ว่า
F#m 
เธอนั้นไม่เห
Bm 
ลือใจ
 
ก็จะ
Em 
ฝืนทำไม 
 
เมื่อเธอหมดใจไ
A 
ปแล้ว

 
ที่ผ่าน
G 
มามัน
A 
คืออะไร
 
หรือแค่
F#m 
รักกันไปเพียง
Bm 
คั่นเวลา
Em 
แค่เพียงรอวัน
 
ที่เธอ
E7 
นั้นได้เจอคนที่ต้อ
A 
งการ 
 
โว..

 
คนถ้ามันจะอิไ
D 
ปให้รั้งไว้พรือ
 
ต่อให้มีสิบ
Bm 
มือก็รั้งไม่ได้
 
คนถ้ามันเหม็ด
G 
ใจ 
 
รั้งไว้ก็มีแต่ปว
D 
ดใจ
 
เจ็บแค่ไ
G 
หนฉันก็ต้อง
A 
ทน
 
วันนี้เป็น
F#m 
คนที่หมดความ
Bm 
หมาย
 
แต่สุดท้
G 
าย 
 
ฉันคงไม่ใช่
 
คนรักขอ
A 
งเธอ 
 
อีกแ
D 
ล้ว

 
บางที
D 
มันก็ไม่รู้อีแหลงพันพรือ
 
เพราะว่า
F#m 
วันนี้ยิ่งอยู่ยิ่งช้ำ
 
การกระ
G 
ทำของเธอตอกย้ำ 
 
ว่าเธอหม
D 
ดใจ
 
หมดปัญ
G 
ญาจะยื้อและ
A 
รั้งเธอ
 
ก็เพราะ
F#m 
เธอนั้นไม่เห
Bm 
ลือใจ
 
ต่อให้
Em 
รักให้ตายยังไ
E7 
ง 
 
ก็คงไม่มีห
A 
วัง

 
ที่ผ่าน
G 
มา 
 
มัน
A 
คืออะไร
 
หรือแค่
F#m 
รักกันไปเพียง
Bm 
คั่นเวลา
Em 
แค่เพียงรอวัน
 
ที่เธอ
E7 
นั้นได้เจอคนที่ต้อ
A 
งการ 
 
โว..

 
คนถ้ามันจะอิไ
D 
ปให้รั้งไว้พรือ
 
ต่อให้มีสิบ
Bm 
มือก็รั้งไม่ได้
 
คนถ้ามันเหม็ด
G 
ใจ 
 
รั้งไว้ก็มีแต่ปว
D 
ดใจ
 
เจ็บแค่ไ
G 
หนฉันก็ต้อง
A 
ทน
 
วันนี้เป็น
F#m 
คนที่หมดความ
Bm 
หมาย
 
แต่สุดท้
G 
าย 
 
ฉันคงไม่ใช่
 
คนรักขอ
A 
งเธอ 
 
อีกแล้ว

INSTRU | D | Bm | G | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G | A |

 
คนถ้ามันจะอิไ
D 
ปให้รั้งไว้พรือ
 
ต่อให้มีสิบ
Bm 
มือก็รั้งไม่ได้
 
คนถ้ามันเหม็ด
G 
ใจ 
 
รั้งไว้ก็มีแต่ปว
D 
ดใจ
 
เจ็บแค่ไ
G 
หนฉันก็ต้อง
A 
ทน
 
วันนี้เป็น
F#m 
คนที่หมดความ
Bm 
หมาย
 
แต่สุดท้
G 
าย 
 
ฉันคงไม่ใช่
 
คนรักขอ
A 
งเธอ..

 
คนถ้ามันจะอิไ
D 
ปให้รั้งไว้พรือ
 
ต่อให้มีสิบ
Bm 
มือก็รั้งไม่ได้
 
คนถ้ามันเหม็ด
G 
ใจ 
 
รั้งไว้ก็มีแต่ปว
D 
ดใจ
 
เจ็บแค่ไ
G 
หนฉันก็ต้อง
A 
ทน
 
วันนี้เป็น
F#m 
คนที่หมดความ
Bm 
หมาย
 
แต่สุดท้
G 
าย 
 
ฉันคงไม่ใช่
 
คนรักขอ
A 
งเธอ 
 
อีกแ
D 
ล้ว..


คนถ้ามันอิไปให้รั้งไว้พรือ
ต่อให้มีสิบมือก็รั้งไม่ได้
คนถ้ามันเหม็ดใจ รั้งไว้ก็มีแต่ปวดใจ

ดนตรี

บางทีมันก็ไม่รู้อีแหลงพันพรือ
เพื่อให้เธอนั้นไม่ไปจากฉัน
เมื่อเธอนั้น บอกฉันว่าเธอจะไป
อยากจะหาเหตุผลมารั้งเธอ
แต่ว่าเธอนั้นไม่เหลือใจ
ก็จะฝืนทำไม เมื่อเธอหมดใจไปแล้ว

ที่ผ่านมามันคืออะไร
หรือแค่รักกันไปเพียงคั่นเวลา
แค่เพียงรอวัน
ที่เธอนั้นได้เจอคนที่ต้องการ โว..

คนถ้ามันจะอิไปให้รั้งไว้พรือ
ต่อให้มีสิบมือก็รั้งไม่ได้
คนถ้ามันเหม็ดใจ รั้งไว้ก็มีแต่ปวดใจ
เจ็บแค่ไหนฉันก็ต้องทน
วันนี้เป็นคนที่หมดความหมาย
แต่สุดท้าย ฉันคงไม่ใช่
คนรักของเธอ อีกแล้ว

บางทีมันก็ไม่รู้อีแหลงพันพรือ
เพราะว่าวันนี้ยิ่งอยู่ยิ่งช้ำ
การกระทำของเธอตอกย้ำ ว่าเธอหมดใจ
หมดปัญญาจะยื้อและรั้งเธอ
ก็เพราะเธอนั้นไม่เหลือใจ
ต่อให้รักให้ตายยังไง ก็คงไม่มีหวัง

ที่ผ่านมามันคืออะไร
หรือแค่รักกันไปเพียงคั่นเวลา
แค่เพียงรอวัน
ที่เธอนั้นได้เจอคนที่ต้องการ โว..

คนถ้ามันจะอิไปให้รั้งไว้พรือ
ต่อให้มีสิบมือก็รั้งไม่ได้
คนถ้ามันเหม็ดใจ รั้งไว้ก็มีแต่ปวดใจ
เจ็บแค่ไหนฉันก็ต้องทน
วันนี้เป็นคนที่หมดความหมาย
แต่สุดท้ายฉันคงไม่ใช่
คนรักของเธอ อีกแล้ว

ดนตรี

คนถ้ามันจะอิไปให้รั้งไว้พรือ
ต่อให้มีสิบมือก็รั้งไม่ได้
คนถ้ามันเหม็ดใจ รั้งไว้ก็มีแต่ปวดใจ
เจ็บแค่ไหนฉันก็ต้องทน
วันนี้เป็นคนที่หมดความหมาย
แต่สุดท้าย ฉันคงไม่ใช่
คนรักของเธอ..

คนถ้ามันจะอิไปให้รั้งไว้พรือ
ต่อให้มีสิบมือก็รั้งไม่ได้
คนถ้ามันเหม็ดใจ รั้งไว้ก็มีแต่ปวดใจ
เจ็บแค่ไหนฉันก็ต้องทน
วันนี้เป็นคนที่หมดความหมาย
แต่สุดท้าย ฉันคงไม่ใช่
คนรักของเธอ อีกแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ต่อให้มีสิบมือ กล้วย แสตมป์

เพลง : ต่อให้มีสิบมือ
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน : 061 982 4252
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend