คอร์ดเพลง เธอคือจักรวาลของฉัน เรนิษรา

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C |
INTRO | C | G | Am | F G |

 
ได้แต่เก็บเธอ
C 
ไว้..ในหั
G 
วใจ..เ
Am 
สมอไป
 
เธอจะอยู่ใ
F 
นจักรว
G 
าลของ
C 
ฉัน..
 
แม้
G 
ว่าเธอ..ไม่
Am 
รักกัน
 
ก็ไม่ได้ห
F 
วังให้เธอม
G 
องตรง
C 
นี้..
 
เป็นแ
G 
ค่คน..ที่
Am 
หวังดี
 
ทำได้แค่
F 
นี้ 
 
เพราะใจเธอ
G 
มีเขาอยู่

INSTRU | C | G | Am | F G |

C 
  ฉันเคยมองเธอผ่าน
G 
มา 
 
และผ่านไป
Am 
  เธอเห
F 
มือนดวงใ
G 
จของฉัน
C 
  แต่ใจเธอก็มีเข
G 
าอยู่อย่างนั้น
Am 
  ไอ้ตัว
F 
ฉันไม่เคย
G 
คิดที่จะค
C 
รอง

Am 
  ฉันคงทำได้เพียงเท่า
G 
นี้
 
  แค่เ
F 
ป็นผู้หวัง
G 
ดีต่อเ
C 
ธอ..
Am 
  ก็รู้ตัวเองอยู่เส
G 
มอ..ว่าไม่ค
F 
วร..
 
  รอเธอต่อไ
G 
ป..

 
ได้แต่เก็บเธอ
C 
ไว้..ในหั
G 
วใจ..เ
Am 
สมอไป
 
เธอจะอยู่ใ
F 
นจักรว
G 
าลของ
C 
ฉัน..
 
แม้
G 
ว่าเธอ..ไม่
Am 
รักกัน
 
ก็ไม่ได้ห
F 
วังให้เธอม
G 
องตรง
C 
นี้..
 
เป็นแ
G 
ค่คน..ที่
Am 
หวังดี
 
ทำได้แค่
F 
นี้ 
 
เพราะใจเธอ
G 
มีเขาอยู่

INSTRU | C | G | Am | F G |
INSTRU | C | G | Am | F G |

Am 
  ฉันคงทำได้เพียงเท่า
G 
นี้
 
  แค่เ
F 
ป็นผู้หวัง
G 
ดีต่อเ
C 
ธอ..
Am 
  ก็รู้ตัวเองอยู่เส
G 
มอ..ว่าไม่ค
F 
วร..
 
  รอเธอต่อไ
G 
ป..

 
ได้แต่เก็บเธอ
C 
ไว้..ในหั
G 
วใจ..เ
Am 
สมอไป
 
เธอจะอยู่ใ
F 
นจักรว
G 
าลของ
C 
ฉัน..
 
แม้
G 
ว่าเธอ..ไม่
Am 
รักกัน
 
ก็ไม่ได้ห
F 
วังให้เธอม
G 
องตรง
C 
นี้..
 
เป็นแ
G 
ค่คน..ที่
Am 
หวังดี
 
ทำได้แค่
F 
นี้ 
 
เพราะใจเธอ
G 
มีเขาอยู่

Am 
  คนที่สมหวังเท่า
G 
นั้น..
 
  ที่บอกก
F 
ารรอมัน
G 
มีความห
C 
มาย
Ab 
  ให้รอนาน ๆ ก็คงจะไม่ไ
Bb 
ด้..

 
ได้แต่เก็บเธอ
Eb 
ไว้..ในหั
Bb 
วใจ..เสม
Cm 
อไป
 
เธอจะอยู่ใ
Ab 
นจักร
Bb 
วาลของ
Eb 
ฉัน..
 
แม้
Bb 
ว่าเธอ..ไม่
Cm 
รักกัน
 
ก็ไม่ได้ห
Ab 
วังให้เธอ
Bb 
มองตร
Eb 
งนี้..
 
เป็นแ
Bb 
ค่คน..ที่
Cm 
หวังดี
 
ทำได้แค่
Ab 
นี้ 
 
เพราะใจเธอ
Bb 
มีเขาอยู่

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Ab Abm |

 
เพราะใจเธอมีเข
Eb 
าอยู่..


ได้แต่เก็บเธอไว้..ในหัวใจ..เสมอไป
เธอจะอยู่ในจักรวาลของฉัน..
แม้ว่าเธอ..ไม่รักกัน
ก็ไม่ได้หวังให้เธอมองตรงนี้..
เป็นแค่คน..ที่หวังดี
ทำได้แค่นี้ เพราะใจเธอมีเขาอยู่

( ดนตรี )

ฉันเคยมองเธอผ่านมา และผ่านไป
เธอเหมือนดวงใจของฉัน
แต่ใจเธอก็มีเขาอยู่อย่างนั้น
ไอ้ตัวฉันไม่เคยคิดที่จะครอง

ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้
แค่เป็นผู้หวังดีต่อเธอ..
ก็รู้ตัวเองอยู่เสมอ..ว่าไม่ควร..
รอเธอต่อไป..

ได้แต่เก็บเธอไว้..ในหัวใจ..เสมอไป
เธอจะอยู่ในจักรวาลของฉัน..
แม้ว่าเธอ..ไม่รักกัน
ก็ไม่ได้หวังให้เธอมองตรงนี้..
เป็นแค่คน..ที่หวังดี
ทำได้แค่นี้ เพราะใจเธอมีเขาอยู่

( ดนตรี )

ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้
แค่เป็นผู้หวังดีต่อเธอ..
ก็รู้ตัวเองอยู่เสมอ..ว่าไม่ควร..
รอเธอต่อไป..

ได้แต่เก็บเธอไว้..ในหัวใจ..เสมอไป
เธอจะอยู่ในจักรวาลของฉัน..
แม้ว่าเธอ..ไม่รักกัน
ก็ไม่ได้หวังให้เธอมองตรงนี้..
เป็นแค่คน..ที่หวังดี
ทำได้แค่นี้ เพราะใจเธอมีเขาอยู่

คนที่สมหวังเท่านั้น..
ที่บอกการรอมันมีความหมาย
ให้รอนาน ๆ ก็คงจะไม่ได้..

ได้แต่เก็บเธอไว้..ในหัวใจ..เสมอไป
เธอจะอยู่ในจักรวาลของฉัน..
แม้ว่าเธอ..ไม่รักกัน
ก็ไม่ได้หวังให้เธอมองตรงนี้..
เป็นแค่คน..ที่หวังดี
ทำได้แค่นี้ เพราะใจเธอมีเขาอยู่

( ดนตรี )

เพราะใจเธอมีเขาอยู่..

มิวสิควิดีโอ เธอคือจักรวาลของฉัน เรนิษรา

เพลง : เธอคือจักรวาลของฉัน
ศิลปิน : เรนิษรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เรนิษรา, ชยพล ล้วนเส้ง
เรียบเรียง : ชยพล ล้วนเส้ง
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend