คอร์ดเพลง ผ่านวัยเยาว์ Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   


INTRO | E | A B E | ( 4 Times ) | E |

 
ยืนสับ
E 
สนบนทางความฝัน
 
แล้วฉันจะไ
A 
ปอย่าง
B 
ไรให้
E 
ถึง
 
แสงดวงด
E 
าวยังคอยตราตรึง
 
ยิ่งหวนคำ
A 
นึงให้ฉัน
B 
คิดถึงบ้
E 
าน
 
ภาพภูเ
E 
ขาค่อยๆ 
 
เลือนหาย
 
ดั่งเป็นเครื่องห
A 
มายว่าฉัน
B 
มาไกลเ
E 
กิน
 
กลิ่นไอห
E 
วนภาพเก่าเดิมๆ
 
มาคอยซ้ำเ
A 
ติมว่าห
B 
มดเว
E 
ลา

 
ไม่เหมือ
C#m 
นเดิม 
 
อย่างก่อน
 
อู่เ
G#m 
คยนอน 
 
ก็ลาร้าง
 
ช่วงวัยเ
A 
ยาว์ 
 
ได้พ้นผ่าน
 
ทุกสิ่งเปลี่ยน
B 
ผันตามกาลเวลา

 
เพื่อนของ
E 
ฉันค่อยๆ 
 
ลาหาย
 
ปู่ย่าตาย
A 
ายก็เริ่มต
B 
ายจาก
E 
กัน
 
ตอนเด็กน้
E 
อยเคยพูดเล่นกัน
 
เล่าเรื่องความ
A 
ฝันว่าอยากเ
B 
ป็นอะ
E 
ไร
 
บางคน
E 
นั้นก็อยากเป็นหมอ
 
ส่วนบางคน
A 
พ่ออยา
B 
กให้เป็น
E 
ครู
 
มาถึงตอน
E 
นี้ฉันก็ยังไม่รู้
 
ว่าที่ฉันเป็น
A 
อยู่ 
 
นะมัน
B 
ดีพอหรือ
E 
ยัง

 
แต่ฉันแค่
C#m 
อยาก 
 
ให้มัน
 
เป็นดั่งคืน
G#m 
วันที่เคยผ่านพ้น
 
แค่ขอให้
A 
คน 
 
คนทุกคน
 
ยังอยู่บนถ
B 
นนความฝันด้วยกัน

INSTRU | E | A B E | ( 4 Times ) | E |

 
ไม่เหมือ
C#m 
นเดิม 
 
อย่างก่อน
 
อย่างอู่ที่เ
G#m 
คยนอน 
 
ก็ลาร้าง
 
ช่วงวัยเ
A 
ยาว์ 
 
ได้พ้นผ่าน
 
ทุกสิ่งเปลี่ยน
B 
ผันตามกาลเวลา

 
เพื่อนของ
E 
ฉันค่อยๆ 
 
ลาหาย
 
ปู่ย่าตาย
A 
ายก็เริ่มต
B 
ายจาก
E 
กัน
 
ตอนเด็กน้
E 
อยเคยพูดเล่นกัน
 
เล่าเรื่องความ
A 
ฝันว่าอยากเ
B 
ป็นอะ
E 
ไร
 
บางคน
E 
นั้นก็อยากเป็นหมอ
 
ส่วนบางคน
A 
พ่ออยา
B 
กให้เป็น
E 
ครู
 
มาถึงตอน
E 
นี้ฉันก็ยังไม่รู้
 
ว่าที่ฉันเป็น
A 
อยู่ 
 
นะมัน
B 
ดีพอหรือ
E 
ยัง

 
แต่ฉันแค่
C#m 
อยาก 
 
ให้มัน
 
เป็นดั่งคืน
G#m 
วันที่เคยผ่านพ้น
 
แค่ขอให้
A 
คน 
 
คนทุกคน
 
ยังอยู่บนถ
B 
นนความฝันด้วยกัน

 
และฉันแค่
C#m 
อยาก 
 
ให้มัน
 
เป็นดั่งคืน
G#m 
วันที่เคยผ่านพ้น
 
แค่ขอให้
A 
คน 
 
คนทุกคน
 
ยังอยู่บนถ
B 
นนความฝันด้วยกัน

 
โอ้ลูกเ
E 
อ๋ยเจ้าต้องย่างไป
 
ให้ฮอดเส้น
A 
ชัย 
 
อย่างที่ใ
B 
จเจ้าห
E 
วัง
 
คนทาง
E 
นี้ 
 
ยังอยู่ข้างหลัง
 
เมื่อไร้พ
A 
ลังลูก
B 
จงกลับ
E 
มา

 
ปัญ
E 
หาที่เจ้าผ่านพ้น
 
สิหลอมเจ้าเป็น
A 
คน 
 
ทนต่อ
B 
สิ่งนา
E 
นา
 
อยู่แ
E 
สนไกลคนละฟ้า
 
แค่เพียงกา
A 
ยาแต่ใ
B 
จแม่อยู่เ
E 
คียง

 
บัดยาม
C#m 
ที่เจ้าอ่อนแรง
 
ให้จันทร์ส่อง
G#m 
แสงเฉิดฉาย
 
ยามที่
A 
ลูกหมดไฟ
 
ฝากดวงดาวไ
B 
ปส่องแสงให้ที

 
ยาม
C#m 
ที่เจ้าอ่อนแรง
 
ให้จันทร์ส่อง
G#m 
แสงเฉิดฉาย
 
ยามที่
A 
ลูกหมดไฟ
 
ฝากดวงดาวไ
B 
ปส่องแสงให้ที

 
บัดยาม
C#m 
ที่เจ้าอ่อนแรง
 
แม่ให้จันทร์
G#m 
ส่องแสงเฉิดฉาย
 
และยามใด
A 
ลูกหมดไฟ
 
ฝากดวงดาวไ
B 
ปส่องแสงให้ที

 
บัดยาม
C#m 
ที่เจ้าอ่อนแรง
 
แม่ให้จันทร์ส่อง
G#m 
แสงเฉิดฉาย
 
และยามที่
A 
ลูกหมดไฟ
 
ฝากดวงดาวไ
B 
ปส่องแสงให้ที

OUTRO | E | A B E | ( 2 Times )


ยืนสับสนบนทางความฝัน
แล้วฉันจะไปอย่างไรให้ถึง
แสงดวงดาวยังคอยตราตรึง
ยิ่งหวนคำนึงให้ฉันคิดถึงบ้าน
ภาพภูเขาค่อยๆ เลือนหาย
ดั่งเป็นเครื่องหมายว่าฉันมาไกลเกิน
กลิ่นไอหวนภาพเก่าเดิมๆ
มาคอยซ้ำเติมว่าหมดเวลา

ไม่เหมือนเดิม อย่างก่อน
อู่เคยนอน ก็ลาร้าง
ช่วงวัยเยาว์ ได้พ้นผ่าน
ทุกสิ่งเปลี่ยนผันตามกาลเวลา

เพื่อนของฉันค่อยๆ ลาหาย
ปู่ย่าตายายก็เริ่มตายจากกัน
ตอนเด็กน้อยเคยพูดเล่นกัน
เล่าเรื่องความฝันว่าอยากเป็นอะไร
บางคนนั้นก็อยากเป็นหมอ
ส่วนบางคนพ่ออยากให้เป็นครู
มาถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้
ว่าที่ฉันเป็นอยู่ นะมันดีพอหรือยัง

แต่ฉันแค่อยาก ให้มัน
เป็นดั่งคืนวันที่เคยผ่านพ้น
แค่ขอให้คน คนทุกคน
ยังอยู่บนถนนความฝันด้วยกัน

( ดนตรี )

ไม่เหมือนเดิม อย่างก่อน
อย่างอู่ที่เคยนอน ก็ลาร้าง
ช่วงวัยเยาว์ ได้พ้นผ่าน
ทุกสิ่งเปลี่ยนผันตามกาลเวลา

เพื่อนของฉันค่อยๆ ลาหาย
ปู่ย่าตายายก็เริ่มตายจากกัน
ตอนเด็กน้อยเคยพูดเล่นกัน
เล่าเรื่องความฝันว่าอยากเป็นอะไร
บางคนนั้นก็อยากเป็นหมอ
ส่วนบางคนพ่ออยากให้เป็นครู
มาถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้
ว่าที่ฉันเป็นอยู่ นะมันดีพอหรือยัง

แต่ฉันแค่อยาก ให้มัน
เป็นดั่งคืนวันที่เคยผ่านพ้น
แค่ขอให้คน คนทุกคน
ยังอยู่บนถนนความฝันด้วยกัน

และฉันแค่อยาก ให้มัน
เป็นดั่งคืนวันที่เคยผ่านพ้น
แค่ขอให้คน คนทุกคน
ยังอยู่บนถนนความฝันด้วยกัน

โอ้ลูกเอ๋ยเจ้าต้องย่างไป
ให้ฮอดเส้นชัย อย่างที่ใจเจ้าหวัง
คนทางนี้ ยังอยู่ข้างหลัง
เมื่อไร้พลังลูกจงกลับมา

ปัญหาที่เจ้าผ่านพ้น
สิหลอมเจ้าเป็นคน ทนต่อสิ่งนานา
อยู่แสนไกลคนละฟ้า
แค่เพียงกายาแต่ใจแม่อยู่เคียง

บัดยามที่เจ้าอ่อนแรง
ให้จันทร์ส่องแสงเฉิดฉาย
ยามที่ลูกหมดไฟ
ฝากดวงดาวไปส่องแสงให้ที

ยามที่เจ้าอ่อนแรง
ให้จันทร์ส่องแสงเฉิดฉาย
ยามที่ลูกหมดไฟ
ฝากดวงดาวไปส่องแสงให้ที

บัดยามที่เจ้าอ่อนแรง
แม่ให้จันทร์ส่องแสงเฉิดฉาย
และยามใดลูกหมดไฟ
ฝากดวงดาวไปส่องแสงให้ที

บัดยามที่เจ้าอ่อนแรง
แม่ให้จันทร์ส่องแสงเฉิดฉาย
และยามที่ลูกหมดไฟ
ฝากดวงดาวไปส่องแสงให้ที

มิวสิควิดีโอ ผ่านวัยเยาว์ Phumin (ภูมิมินท์)

เพลง : ผ่านวัยเยาว์
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
เรียบเรียง : วงอาจินต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend