คอร์ดเพลง ยิ้ม – วงลอง (LONG)

  
Text   

คอร์ดเพลง ยิ้ม
วงลอง (LONG)
เพลงใหม่ 2017/2560


Tune to Eb

INTRO | A | E/G# | F#m | Dm7 |

 
A 
ะให้ทำยังไง 
 
 
E/G# 
ฉันนั้นก็ยอม
 
F#m 
ะทำทุกอย่าง 
 
เพื่
E 
อไม่ให้เธอไป
 
ก็
A 
ฉันมีเพียง 
 
มี
E/G# 
เพียงเธอสุดใจ
 
F#m 
ต่เธอก็คงจะไป 
 
ทิ้
E 
งกัน

 
แล้วก็
F#m 
จริง จริง เธอทิ้
E 
งกัน
 
หมดควา
D 
มหมายกับรักขอ
A 
งเรา
 
แล้
F#m 
วเธอยังมาทิ้ง 
 
กั
E 
บอีกหนึ่งคำถาม..

 
ฉันมีแต่รอ
A 
ยยิ้ม 
 
เมื่
E/G# 
อใครถาม
 
ว่าทำ
F#m 
ไมเธอนั้นไม่
D 
มา
 
ฉันได้แต่เ
A 
ดินหนี 
 
ได้แ
E/G# 
ต่หลบหน้า
 
เบื่อคำ
F#m 
ถามที่มันได้เข้ามา
Dm7 
 
ในวันที่ฉันไม่มีเธอ
 

INSTRU | A | E/G# | F#m | D |
INSTRU | A | E/G# | D | E |

 
แล้วก็
F#m 
จริง จริง เธอทิ้
E 
งกัน
 
หมดควา
D 
มหมายกับรักขอ
A 
งเรา
 
แล้
F#m 
วเธอยังมาทิ้ง 
 
กั
E 
บอีกหนึ่งคำถาม..

 
แล้วต่อจา
A 
กนี้จะเป็นยังไง
 
เมื่อไม่มีกันและกัน  
 
 
และต่อจา
E/G# 
กนี้ 
 
จะมีแต่ฉัน
 
จะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีเธอ
 
 
และจากวั
F#m 
นนั้นในเวลาตอนนั้น
 
ที่เธอบอกฉันว่าเราจะต้อง..เ
D 
ดินแยกท
E 
าง

 
แล้วจากวั
A 
นนี้จะไม่มีเธอ
 
จะไม่มีคำบอกรักทุกวัน
E/G# 
ซ้ำๆ
 
เธอคงไม่กลับเธอคงไม่มา
 
 
ไม่มีโอกาสได้บอ
F#m 
กรักกัน
 
แล้วตั
D 
วฉัน 
 
จะบ
E 
อกกับเขายั
A 
งไง

 
ฉันมีแต่รอ
A 
ยยิ้ม 
 
เมื่
E/G# 
อใครถาม
 
ว่าทำ
F#m 
ไมเธอนั้นไม่ม
D 
 
ฉันได้แ
A 
ต่เดินหนีได้ 
 
แต่ห
E/G# 
ลบหน้า
 
เบื่อคำถ
D 
ามที่มันได้เข้
E 
ามา
 
ฉันมีแต่รอ
A 
ยยิ้ม
E/G# 
F#m 
D 

 
ฉันได้แ
A 
ต่เดินหนี 
 
ได้แต่ห
E/G# 
ลบหน้า
 
เบื่อคำถ
D 
ามที่มันได้เข้าม
Dm7 
 
ในวันที่ฉันไม่มีเธอ..
A 

 
ยังค
D 
งเบื่อคำถาม 
 
ที่้เข้
E 
ามา..
 
ที่ถามว่าเธออยู่.
A 
..ไหน

เนื้อเพลง
จะให้ทำยังไง ฉันนั้นก็ยอม
จะทำทุกอย่าง เพื่อไม่ให้เธอไป
ก็ฉันมีเพียง มีเพียงเธอสุดใจ
แต่เธอก็คงจะไป ทิ้งกัน

* แล้วก็จริง จริง เธอทิ้งกัน
หมดความหมายกับรักของเรา
แล้วเธอยังมาทิ้งกับอีกหนึ่งคำถาม

** มีแต่รอยยิ้มเมื่อใครถาม
ว่าทำไมเธอนั้นไม่มา
ฉันได้แต่เดินหนี ได้แต่หลบหน้า
เบื่อคำถามที่มันได้เข้ามา
ในวันที่ฉันไม่มีเธอ

( ดนตรี )

( * )

แล้วจากนี้จะเป็นยังไง
เมื่อไม่มีกันและกัน
และต่อจากนี้จะมีแต่ฉัน
จะอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีเธอ
และจากวันนั้นในเวลาตอนนั้น
ที่เธอบอกฉันว่าเรา
ต้องเดิน แยกทาง

แล้วจากวันนี้จะไม่มีเธอ
จะไม่มีคำบอกรักทุกวัน ซ้ำซ้ำ
เธอคงไม่กลับเธอคงไม่มา
ไม่มีโอกาสได้บอกรักกัน
แล้วตัวฉัน จะบอกกับเค้ายังไง

ฉันมีแต่รอยยิ้ม เมื่อใครถาม
ว่าทำไมเธอนั้นไม่มา
ฉันได้แต่เดินหนีได้ แต่หลบหน้า
เบื่อคำถามที่มันได้เข้ามา
ฉันมีแต่รอยยิ้ม

ฉันได้แต่เดินหนี ได้แต่หลบหน้า
ยังคงเบื่อคำถามที่มันได้เข้ามา
ที่ถามว่าเธออยู่ไหน
เพลง ยิ้ม – วงลอง (LONG)
คอร์ดเพลง ยิ้ม - วงลอง (LONG)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend