คอร์ดเพลง ง่ายเกิน Nixeen9

  
Text   


 
ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
 
 
เธอเอามัน ฉันไม่เอาต่อ..
 

INSTRU | Eb | Bb | Gm | Dm |
INSTRU | Eb | Bb | Gm | F |

 
กับท่าท
Eb 
างที่เธอได้มี 
 
มันสะ
Bb 
ท้อนนิสัยให้ชัด
 
ว่าเธอ
Gm 
นั้นต้องการจะมีสอ
Dm 
งใจ 
 
(สามใจ)

 
ดั่งละ
Eb 
ครที่เคยได้ดู 
 
เก็บบทเ
Bb 
รียนมากลายเป็นครู
 
ทำให้
Gm 
รู้ว่าเธอกำลังนอกใ
F 

 
ให้เธอ
Eb 
ไป 
 
ไปเลยกับเ
Bb 
ขา
 
เธอมันมาก
Gm 
รัก 
 
ไม่สนหัวใ
Dm 
คร
 
ให้เธอ
Eb 
ไป 
 
ไปเลยกับเ
Bb 
ขา
 
ไอ้คนขี้เ
Gm 
หงา 
 
อย่างเธอไม่เอา
F 
อีกแล้ว

 
ใจเธอมันง่า
Eb 
ยเกิน 
 
ไปเลยก็ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
เธอเอามันฉันไ
Gm 
ม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่
Dm 
ได้ง้อ
 
คนเดียวมันไ
Eb 
ม่พอ 
 
เธอนั้นต้องกา
Bb 
รสอง
 
ถ้าได้ลองทุก
Gm 
คนต้องจอด 
 
รู้นิสัยทุก
F 
คนจะร้อง

 
ใจเธอมันง่า
Eb 
ยเกิน 
 
ไปเลยก็ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
เธอเอามันฉันไ
Gm 
ม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่
Dm 
ได้ง้อ
 
คนเดียวมันไ
Eb 
ม่พอ 
 
เธอนั้นต้องกา
Bb 
รสอง
 
ถ้าได้ลองทุก
Gm 
คนต้องจอด 
 
รู้นิสัยทุก
F 
คนจะร้อง

 
สิ่งที่เ
Eb 
ธอได้ทำลงไป 
 
มันได้
Bb 
ย้ำให้ฉันได้รู้..
 
ว่าเธอ
Gm 
นั้นเป็นคนไม่มีหัวใ
Dm 
 
และเธอไ
Eb 
ป ไปชอบคนนั้น มาอีก
Bb 
วันไปชอบคนนี้
 
ไปเถอะ
Gm 
เธอ ไปเลย ไปเลยไ
F 
กล 
 

 
ให้เธอ
Eb 
ไป 
 
ไปเลยกับเ
Bb 
ขา
 
เธอมันมาก
Gm 
รัก 
 
ไม่สนหัวใ
Dm 
คร
 
ให้เธอ
Eb 
ไป 
 
ไปเลยกับเ
Bb 
ขา
 
ไอ้คนขี้เ
Gm 
หงา 
 
อย่างเธอไม่เอา
F 
อีกแล้ว

 
ใจเธอมันง่า
Eb 
ยเกิน 
 
ไปเลยก็ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
เธอเอามันฉันไ
Gm 
ม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่
Dm 
ได้ง้อ
 
คนเดียวมันไ
Eb 
ม่พอ 
 
เธอนั้นต้องกา
Bb 
รสอง
 
ถ้าได้ลองทุก
Gm 
คนต้องจอด 
 
รู้นิสัยทุก
F 
คนจะร้อง

 
ใจเธอมันง่า
Eb 
ยเกิน 
 
ไปเลยก็ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
เธอเอามันฉันไ
Gm 
ม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่
Dm 
ได้ง้อ
 
คนเดียวมันไ
Eb 
ม่พอ 
 
เธอนั้นต้องกา
Bb 
รสอง
 
ถ้าได้ลองทุก
Gm 
คนต้องจอด 
 
รู้นิสัยทุก
F 
คนจะร้อง

INSTRU | Eb | Bb | Gm | Dm |
INSTRU | Eb | Bb | Gm | F |

 
ใจเธอมันง่า
Eb 
ยเกิน 
 
ไปเลยก็ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
เธอเอามันฉันไ
Gm 
ม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่
Dm 
ได้ง้อ
 
คนเดียวมันไ
Eb 
ม่พอ 
 
เธอนั้นต้องกา
Bb 
รสอง
 
ถ้าได้ลองทุก
Gm 
คนต้องจอด 
 
รู้นิสัยทุก
F 
คนจะร้อง

 
ใจเธอมันง่า
Eb 
ยเกิน 
 
ไปเลยก็ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
เธอเอามันฉันไ
Gm 
ม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่
Dm 
ได้ง้อ
 
คนเดียวมันไ
Eb 
ม่พอ 
 
เธอนั้นต้องกา
Bb 
รสอง
 
ถ้าได้ลองทุก
Gm 
คนต้องจอด 
 
รู้นิสัยทุก
F 
คนจะร้อง

 
ใจเธอมันง่า
Eb 
ยเกิน 
 
ไปเลยก็ไ
Bb 
ด้เชิญ
 
เธอเอามันฉันไ
Gm 
ม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่
Dm 
ได้ง้อ
 
คนเดียวมันไ
Eb 
ม่พอ 
 
เธอนั้นต้องกา
Bb 
รสอง
 
ถ้าได้ลองทุก
Gm 
คนต้องจอด 
 
รู้นิสัยทุก
F 
คนจะร้อง

 
เธอมันมาก
Eb 
รัก 
 
เอาไปเลยค
Bb 
รับ
 
ฉันขอหยุด
Gm 
พัก 
 
ฉันไม่เอา
Dm 
ต่อ
 
เธอมันมาก
Eb 
รัก 
 
เอาไปเลยค
Bb 
รับ
 
ฉันขอหยุด
Gm 
พัก 
 
ฉันไม่เอา
F 
ต่อ

 
เธอมันมาก
Eb 
รัก 
 
เอาไปเลยค
Bb 
รับ
 
ฉันขอหยุด
Gm 
พัก 
 
ฉันไม่เอา
Dm 
ต่อ
 
เธอมันมาก
Eb 
รัก 
 
เอาไปเลยค
Bb 
รับ
 
ฉันขอหยุด
Gm 
พัก 
 
ฉันไม่เอา
F 
ต่อ


ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามัน ฉันไม่เอาต่อ..

ดนตรี

กับท่าทางที่เธอได้มี มันสะท้อนนิสัยให้ชัด
ว่าเธอนั้นต้องการจะมีสองใจ (สามใจ)
ดั่งละครที่เคยได้ดู เก็บบทเรียนมากลายเป็นครู
ทำให้รู้ว่าเธอกำลังนอกใจ

ให้เธอไปไปเลยกับเขา
เธอมันมากรัก ไม่สนหัวใคร
ให้เธอไป ไปเลยกับเขา
ไอ้คนขี้เหงา อย่างเธอไม่เอาอีกแล้ว

ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามันฉันไม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่ได้ง้อ
คนเดียวมันไม่พอ เธอนั้นต้องการสอง
ถ้าได้ลองทุกคนต้องจอด รู้นิสัยทุกคนจะร้อง

ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามันฉันไม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่ได้ง้อ
คนเดียวมันไม่พอ เธอนั้นต้องการสอง
ถ้าได้ลองทุกคนต้องจอด รู้นิสัยทุกคนจะร้อง

สิ่งที่เธอได้ทำลงไป มันได้ย้ำให้ฉันได้รู้..
ว่าเธอนั้นเป็นคนไม่มีหัวใจ
และเธอไป ไปชอบคนนั้น มาอีกวันไปชอบคนนี้
ไปเถอะเธอ ไปเลย ไปเลยไกล ๆ

ให้เธอไปไปเลยกับเขา
เธอมันมากรัก ไม่สนหัวใคร
ให้เธอไป ไปเลยกับเขา
ไอ้คนขี้เหงา อย่างเธอไม่เอาอีกแล้ว

ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามันฉันไม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่ได้ง้อ
คนเดียวมันไม่พอ เธอนั้นต้องการสอง
ถ้าได้ลองทุกคนต้องจอด รู้นิสัยทุกคนจะร้อง

ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามันฉันไม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่ได้ง้อ
คนเดียวมันไม่พอ เธอนั้นต้องการสอง
ถ้าได้ลองทุกคนต้องจอด รู้นิสัยทุกคนจะร้อง

ดนตรี

ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามันฉันไม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่ได้ง้อ
คนเดียวมันไม่พอ เธอนั้นต้องการสอง
ถ้าได้ลองทุกคนต้องจอด รู้นิสัยทุกคนจะร้อง

ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามันฉันไม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่ได้ง้อ
คนเดียวมันไม่พอ เธอนั้นต้องการสอง
ถ้าได้ลองทุกคนต้องจอด รู้นิสัยทุกคนจะร้อง

ใจเธอมันง่ายเกิน ไปเลยก็ได้เชิญ
เธอเอามันฉันไม่เอาต่อ ไปเลยไป ฉันไม่ได้ง้อ
คนเดียวมันไม่พอ เธอนั้นต้องการสอง
ถ้าได้ลองทุกคนต้องจอด รู้นิสัยทุกคนจะร้อง

เธอมันมากรัก เอาไปเลย..
ฉันขอหยุดพัก ฉันไม่เอาต่อ

เธอมันมากรัก เอาไปเลย..
ฉันขอหยุดพัก ฉันไม่เอาต่อ

เธอมันมากรัก เอาไปเลย..
ฉันขอหยุดพัก ฉันไม่เอาต่อ

มิวสิควิดีโอ ง่ายเกิน Nixeen9

เพลง : ง่ายเกิน
ศิลปิน : Nixeen9
เนื้อร้อง/ทำนอง : Nixeen9
เรียบเรียง : Nixeen9
ติดต่องานแสดง : 089-8827018
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend