คอร์ดเพลง ถ้าพี่ยอมไม่กินหมู – น้องมิน ฟินเวอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง ถ้าพี่ยอมไม่กินหมู
น้องมิน ฟินเวอร์
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | C Em | Am | F G | C | G |

C 
คำพี่แหลงออ
Em 
กมาอาจกินใ
Am 
จน้อง
 
หั
F 
วใจของนุ้ยสี่ห้
G 
องยังหม้ายใค
C 
รที
G 
C 
จะจีบแหลงอ
Em 
ะไร 
 
ให้บอกมาใ
Am 
ห้ดี
 
ความรู้
F 
สึกของนุ้ยก
G 
ะมี
 
หวังว่าพี่
C 
คงเข้าใจ
G 

 
* พี่บ่
C 
าวไทยพุทธ 
 
นุ้
G 
ยเป็นไทยมุส
Am 
ลิม
 
การเป็น
F 
อยู่วิธีการ
G 
กินต้องให้ถู
C 
กต้อง
G 
 
C 
ากพี่บ่าวชอ
Em 
บจริง 
 
หวังนิกะกั
Am 
บน้อง
 
เร
F 
าจะเปิดประตูท
G 
องสองศา
C 
สนา
C7 

 
** ซายอกาแซะแ
F 
ดมอ
 
ไม่ต้องบ
G 
อกแหลงเหมือนใค
C 
รเขา
 
ให้พี่แหลงซึ้ง ๆ ว่าชอ
F 
บเรา
 
แล้วกะเ
G 
อาความจริงใจเข้
C 
ามา
 
บอก
F 
มาให้ตรงปร
G 
ะเด็น
 
ไม่ต้องก
C 
ลัวที่
Em 
จะขา
Am 
ยหน้า
 
และพอเ
F 
จออย่าสบสา
G 
ยตา
 
แล้วตอใดน้อง
C 
อิโร้

 
*** พี่บ่าวอยู่ตั้งน่า
F 
รัก
 
ไม่ยาก
G 
นักถ้าคิดมา
C 
กไป
 
เรื่องศาสนาเรื่องหั
F 
วใจ
 
แยกแยะ
G 
ได้ถ้าพี่ให้ใ
C 
จมา
 
ป้ะกับ
F 
ม้ะคงไม่ว่าไ
G 
หร่
 
ถ้าพี่ต
C 
ามใจเ
Em 
รื่องอย่า
Am 
งว่า
 
พี่จะย
F 
อมอดหมูเดินห
G 
น้า
 
แล้วน้องให้บ่าวเป็
C 
นแฟน

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F | G |

( *, **, *** )

OUTRO | F G | C |

เนื้อเพลง
คำพี่แหลงออกมาอาจกินใจน้อง
หัวใจของนุ้ยสี่ห้องยังหม้ายใครที
จะจีบแหลงอะไร ให้บอกมาให้ดี
ความรู้สึกของนุ้ยกะมี
หวังว่าพี่คงเข้าใจ

* พี่บ่าวไทยพุทธ นุ้ยเป็นไทยมุสลิม
การเป็นอยู่วิธีการกินต้องให้ถูกต้อง
หากพี่บ่าวชอบจริง หวังนิกะกับน้อง
เราจะเปิดประตูทองสองศาสนา

** ซายอกาแซะแดมอ
ไม่ต้องบอกแหลงเหมือนใครเขา
ให้พี่แหลงซึ้ง ๆ ว่าชอบเรา
แล้วกะเอาความจริงใจเข้ามา
บอกมาให้ตรงประเด็น
ไม่ต้องกลัวที่จะขายหน้า
และพอเจออย่าสบสายตา
แล้วตอใดน้องอิโร้

*** พี่บ่าวอยู่ตั้งน่ารัก
ไม่ยากนักถ้าคิดมากไป
เรื่องศาสนาเรื่องหัวใจ
แยกแยะได้ถ้าพี่ให้ใจมา
ป้ะกับม้ะคงไม่ว่าไหร่
ถ้าพี่ตามใจเรื่องอย่างว่า
พี่จะยอมอดหมูเดินหน้า
แล้วน้องให้บ่าวเป็นแฟน

( *, **, *** )
คอร์ด ถ้าพี่ยอมไม่กินหมู – น้องมิน ฟินเวอร์
คอร์ดเพลง ถ้าพี่ยอมไม่กินหมู
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend