คอร์ดเพลง เรื่องเศร้า ปรีชา ปัดภัย

  
Text   


INTRO | C | Dm G | Em Am A7 | Dm G |

 
มันใจแล้วแม่
C 
นบ่ 
 
คำว่า
Dm 
พอกะสิรับฟังไหว 
 
 
G 
 
ถึงยังฮักเบิ
C 
ดใจ 
 
สิเฮ็ดใ
Dm 
จเข้าใจทุกอ
G 
ย่าง
 
ถ้าหากว่าคำเ
F 
ฮามันดีบ่พอสิไ
Fm 
ปต่อ
 
สิ่งที่เจ้า
Em 
รอคือให้อ้ายหลีก
Am 
ทาง
Dm 
เจ็บแต่ว่าจบ 
 
 
F 
จบกะบ่เป็นหยังเข้าใ
G 
จอยู่

 
ทรงฮักเข
C 
าคักแหน่ 
 
 
Em 
 
ก็เลยบ่แ
Dm 
ปลกสิแพ้เขาจั
G 
งซี่
 
ย้อนฮักมาห
C 
ลาย..
Em 
ปี
 
จนเบิ่ง
Dm 
ออกว่าตอนบ่ฮักเป็น
G 
จั่งใด๋

 
ความสำ
F 
คัญของอ้ายกับเขามันต่า
Fm 
งกัน
 
ตั้งแต่
Em 
วันที่เจ้าหวั่
Am 
นไหว
 
สิ่งที่
Dm 
คิดกับตอนสุดท้าย 
 
อ้ายถูกบีบให้ตาย
 
จนต
G 
ายจากใจของเจ้า

 
ถ้ามั่นใจแ
C 
ล้วว่าเขาดีกว่าอ้ายทุก
Am 
อย่าง
 
ก็พร้อมสิห
Dm 
ย่างหันหลังให้โด
G 
ยดี
 
สิให้ความเ
C 
จ็บกับน้ำตาอ้าย
Am 
มื้อนี้
 
ได้เป็นสะ
Dm 
พานความสุขของเจ้ากับเ
G 
ขา

 
ถึงว่ายัง
F 
ฮัก 
 
สิฮักส่ำใด๋
Fm 
ยังคิดฮอดปานใด๋ 
 
สิบอกเจ้า
Em 
ของ
 
ท่อง
Am 
จำว่าให้อ
Dm 
ดเอา
 
ฮักเ
F 
ฮามันเป็นเรื่องเศ
G 
ร้าที่บ่น่าจำ

INSTRU | C Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Dm G |

 
ทรงฮักเข
C 
าคักแหน่ 
 
 
Em 
 
ก็เลยบ่แ
Dm 
ปลกสิแพ้เขาจั
G 
งซี่
 
ย้อนฮักมาห
C 
ลาย..
Em 
ปี
 
จนเบิ่ง
Dm 
ออกว่าตอนบ่ฮักเป็น
G 
จั่งใด๋

 
ความสำ
F 
คัญของอ้ายกับเขามันต่า
Fm 
งกัน
 
ตั้งแต่
Em 
วันที่เจ้าหวั่
Am 
นไหว
 
สิ่งที่
Dm 
คิดกับตอนสุดท้าย 
 
อ้ายถูกบีบให้ตาย
 
จนต
G 
ายจากใจของเจ้า

 
ถ้ามั่นใจแ
C 
ล้วว่าเขาดีกว่าอ้ายทุก
Am 
อย่าง
 
ก็พร้อมสิห
Dm 
ย่างหันหลังให้โด
G 
ยดี
 
สิให้ความเ
C 
จ็บกับน้ำตาอ้าย
Am 
มื้อนี้
 
ได้เป็นสะ
Dm 
พานความสุขของเจ้ากับเ
G 
ขา

 
ถึงว่ายัง
F 
ฮัก 
 
สิฮักส่ำใด๋
Fm 
ยังคิดฮอดปานใด๋ 
 
สิบอกเจ้า
Em 
ของ
 
ท่อง
Am 
จำว่าให้อ
Dm 
ดเอา
 
ฮักเ
F 
ฮามันเป็นเรื่องเศ
G 
ร้าที่บ่น่าจำ

INSTRU | F Fm | Em Am | Dm F | G |

 
ถ้ามั่นใจแ
C 
ล้วว่าเขาดีกว่าอ้ายทุก
Am 
อย่าง
 
ก็พร้อมสิห
Dm 
ย่างหันหลังให้โด
G 
ยดี
 
สิให้ความเ
C 
จ็บกับน้ำตาอ้าย
Am 
มื้อนี้
 
ได้เป็นสะ
Dm 
พานความสุขของเจ้ากับเ
G 
ขา

 
ถึงว่ายัง
F 
ฮัก 
 
สิฮักส่ำใด๋
Fm 
ยังคิดฮอดปานใด๋ 
 
สิบอกเจ้า
Em 
ของ
 
ท่อง
Am 
จำว่าให้อ
Dm 
ดเอา
 
ฮักเ
F 
ฮามันเป็นเรื่องเศ
G 
ร้าของอ้ายคนเดียว

INSTRU | C | Dm G |

 
ฮักเฮามันเป็นเรื่องเศร้าของอ้าย..คนเดียว..  
 

OUTRO | Cmaj7 |


มันใจแล้วแม่นบ่ คำว่าพอกะสิรับฟังไหว
ถึงยังฮักเบิดใจ สิเฮ็ดใจเข้าใจทุกอย่าง
ถ้าหากว่าคำเฮามันดีบ่พอสิไปต่อ
สิ่งที่เจ้ารอคือให้อ้ายหลีกทาง
เจ็บแต่ว่าจบ จบกะบ่เป็นหยังเข้าใจอยู่

ทรงฮักเขาคักแหน่
ก็เลยบ่แปลกสิแพ้เขาจังซี่
ย้อนฮักมาหลาย..ปี
จนเบิ่งออกว่าตอนบ่ฮักเป็นจั่งใด๋

ความสำคัญของอ้ายกับเขามันต่างกัน
ตั้งแต่วันที่เจ้าหวั่นไหว
สิ่งที่คิดกับตอนสุดท้าย อ้ายถูกบีบให้ตาย
จนตายจากใจของเจ้า

ถ้ามั่นใจแล้วว่าเขาดีกว่าอ้ายทุกอย่าง
ก็พร้อมสิหย่างหันหลังให้โดยดี
สิให้ความเจ็บกับน้ำตาอ้ายมื้อนี้
ได้เป็นสะพานความสุขของเจ้ากับเขา

ถึงว่ายังฮัก สิฮักส่ำใด๋
ยังคิดฮอดปานใด๋ สิบอกเจ้าของ
ท่องจำว่าให้อดเอา
ฮักเฮามันเป็นเรื่องเศร้าที่บ่น่าจำ

( ดนตรี )

ทรงฮักเขาคักแหน่
ก็เลยบ่แปลกสิแพ้เขาจังซี่
ย้อนฮักมาหลาย..ปี
จนเบิ่งออกว่าตอนบ่ฮักเป็นจั่งใด๋

ความสำคัญของอ้ายกับเขามันต่างกัน
ตั้งแต่วันที่เจ้าหวั่นไหว
สิ่งที่คิดกับตอนสุดท้าย อ้ายถูกบีบให้ตาย
จนตายจากใจของเจ้า

ถ้ามั่นใจแล้วว่าเขาดีกว่าอ้ายทุกอย่าง
ก็พร้อมสิหย่างหันหลังให้โดยดี
สิให้ความเจ็บกับน้ำตาอ้ายมื้อนี้
ได้เป็นสะพานความสุขของเจ้ากับเขา

ถึงว่ายังฮัก สิฮักส่ำใด๋
ยังคิดฮอดปานใด๋ สิบอกเจ้าของ
ท่องจำว่าให้อดเอา
ฮักเฮามันเป็นเรื่องเศร้าที่บ่น่าจำ

( ดนตรี )

ถ้ามั่นใจแล้วว่าเขาดีกว่าอ้ายทุกอย่าง
ก็พร้อมสิหย่างหันหลังให้โดยดี
สิให้ความเจ็บกับน้ำตาอ้ายมื้อนี้
ได้เป็นสะพานความสุขของเจ้ากับเขา

ถึงว่ายังฮัก สิฮักส่ำใด๋
ยังคิดฮอดปานใด๋ สิบอกเจ้าของ
ท่องจำว่าให้อดเอา
ฮักเฮามันเป็นเรื่องเศร้าของอ้ายคนเดียว

( ดนตรี )

ฮักเฮามันเป็นเรื่องเศร้าของอ้าย..คนเดียว..

มิวสิควิดีโอ เรื่องเศร้า ปรีชา ปัดภัย

เพลง : เรื่องเศร้า
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง :ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานแสดง : 061-1531056
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend