คอร์ดเพลง หล่นหายระหว่างทาง Phumin

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C G | F G C |
INTRO | C G | F G C |
INTRO | Am Em | F G C |
INTRO | Am Em | F G C |

 
มี
บางคำที่ยังค้าง
คา..
 
จากชายชร
า..ผู้เ
ปลี่ยวเห
งา
 
วัน
เวลากำลังจะพราก
เอา..
 
ตัวของเข
าคืนสู่
..ดิ

 
หมื่นความฝั
Am 
นที่มี 
 
แต่ไม่เคย
Em 
โบยบิน
 
หมื่นคำถา
มที่ยังกัดกิ
นใจอ
ยู่
 
ว่าในตอ
Am 
นมีแรง 
 
ทำไมไม่ทำ
Em 
ไม่รู้
 
มานั่
งคิดดู
โคตรเสีย
ดาย

 
อยากจะไป
..ยังที่
ใด
 
ก็ต้องมาร
อใครต่อใค
รพร้
อม
 
อยากจะเดิ
นทางไกลอย่างใจที่หม
ายปอง
 
ก็ต้องมาร
อวันเ
วลา
 
ก็จนมารู้
Am 
สึกตัวมันก็เกิ
Em 
นความฝัน
 
หมดไปแล้
วพลั
งที่เราเคย
มีอยู่
 
แล้วในตอ
Am 
นมีแรง 
 
ทำไมไม่ไป
Em 
ไม่รู้
 
มานั่
งคิดดู
โคตรเสีย
ดาย

 
อยากจะย้
Am 
อนกลับไปแก้
Em 
ไข
 
อยากกลับไปใช้
ช่วงเวล
าให้พอ
ใจ
 
เพราะถ้าฉันรู้
Am 
แบบนี้ 
 
ก็คงไม่รอ
Em 
ให้มันสาย
 
ถ้าเกิดสุดท้า
ยต้องมาเสียดา
ยคืนวั
 
ความฝั
Am 
น..ที่หลุด
Em 
ลอย
 
เพราะฉันมัวคอ
ยเวล
าอยู่อย่าง
นั้น
 
ในตอนนี้
Am 
ที่ทำไว้คือหายใจ
Em 
เพื่อผ่านวัน
 
ระลึ
กความฝั
นที่หล่นหา

 
หากฉันรู้
สึกว่ารั
กใคร
 
ฉันน่าจะบอ
กไปตั้ง
แต่ตอนนั้
 
บอกคำรั
กให้กันได้ฟั
ง 
 
ในตอนที่ยั
งคงพ
บเจ
 
แต่เมื่อพอมัน
Am 
ช้าไป 
 
เราก็ต่า
Em 
งเลือนหาย
 
บทสุดท้า
ยเราก็ต้องตา
ยจากกั
 
มันก็เลยกล
Am 
ายเป็นความรัก 
 
ที่ยังสถิ
Em 
ตในใจฉัน
 
แค่คนที่
ควรฟัง
เขาไม่มี
อยู่แล้ว

 
อยากจะย้อ
Am 
น..กลับไปแก้
Em 
ไข
 
อยากกลับไปใช้
คำว่ารั
กที่ค้างค
าใจ
 
เพราะถ้ารู้
Am 
แบบนี้ 
 
ก็คงไม่รอ
Em 
ให้มันสาย
 
ถ้าเกิดสุดท้า
ยต้องมาเสียดา
ยคืนวั
 
ใจฉั
Am 
น..ที่หลุด
Em 
ลอย
 
เพราะฉันมัวคอ
ยเวลา
อยู่อย่างนั้
 
ในตอนนี้
Am 
ที่ทำไว้คือหายใจเ
Em 
พื่อผ่านวัน
 
ระลึ
กถึงกั
นได้แค่นี้

INSTRU | C G | F G C |
INSTRU | C G | F G C |

 
อยากจะไป
..ยังที่
ใด
 
ก็ต้องมาร
อใครต่อใค
รพร้
อม
 
อยากจะเดิ
นทางไกลอย่างใจที่หม
ายปอง
 
ก็ต้องมาร
อวันเ
วลา
 
ก็จนมารู้
Am 
สึกตัวมันก็เกิ
Em 
นความฝัน
 
หมดไปแล้
วพลั
งที่เราเคย
มีอยู่
 
แล้วในตอ
Am 
นมีแรง 
 
ทำไมไม่ไป
Em 
ไม่รู้
 
มานั่
งคิดดู
โคตรเสีย
ดาย

 
อยากจะย้
Am 
อนกลับไปแก้
Em 
ไข
 
อยากกลับไปใช้
ช่วงเวล
าให้พอ
ใจ
 
เพราะถ้าฉันรู้
Am 
แบบนี้ 
 
ก็คงไม่รอ
Em 
ให้มันสาย
 
ถ้าเกิดสุดท้า
ยต้องมาเสียดา
ยคืนวั
 
ความฝั
Am 
น..ที่หลุด
Em 
ลอย
 
เพราะฉันมัวคอ
ยเวล
าอยู่อย่าง
นั้น
 
ในตอนนี้
Am 
ที่ทำไว้คือหายใจ
Em 
เพื่อผ่านวัน
 
ระลึ
กความฝั
นที่หล่นหา

 
หากฉันรู้
สึกว่ารั
กใคร
 
ฉันน่าจะบอ
กไปตั้ง
แต่ตอนนั้
 
บอกคำรั
กให้กันได้ฟั
ง 
 
ในตอนที่ยั
งคงพ
บเจ
 
แต่เมื่อพอมัน
Am 
ช้าไป 
 
เราก็ต่า
Em 
งเลือนหาย
 
บทสุดท้า
ยเราก็ต้องตา
ยจากกั
 
มันก็เลยกล
Am 
ายเป็นความรัก 
 
ที่ยังสถิ
Em 
ตในใจฉัน
 
แค่คนที่
ควรฟัง
เขาไม่มี
อยู่แล้ว

 
อยากจะย้อ
Am 
น..กลับไปแก้
Em 
ไข
 
อยากกลับไปใช้
คำว่ารั
กที่ค้างค
าใจ
 
เพราะถ้ารู้
Am 
แบบนี้ 
 
ก็คงไม่รอ
Em 
ให้มันสาย
 
ถ้าเกิดสุดท้า
ยต้องมาเสียดา
ยคืนวั
 
ใจฉั
Am 
น..ที่หลุด
Em 
ลอย
 
เพราะฉันมัวคอ
ยเวลา
อยู่อย่างนั้
 
ในตอนนี้
Am 
ที่ทำไว้คือหายใจเ
Em 
พื่อผ่านวัน
 
ระลึ
กถึงกั
นได้แค่นี้

 
อีกไม่นา
Am 
น..จะลา
Em 
ลับ
 
ก็ต้องมานั
บช่วงเวล
าที่หล่น
หาย
 
ไม่เคยคิ
Am 
ดถึงเส้นทาง
Em 
หลังความตาย
 
คิดแค่เพีย
งเสียดา
ยที่ผ่านม
า..


มีบางคำที่ยังค้างคา..
จากชายชรา..ผู้เปลี่ยวเหงา
วันเวลากำลังจะพรากเอา..
ตัวของเขาคืนสู่..ดิน

หมื่นความฝันที่มี แต่ไม่เคยโบยบิน
หมื่นคำถามที่ยังกัดกินใจอยู่
ว่าในตอนมีแรง ทำไมไม่ทำไม่รู้
มานั่งคิดดูโคตรเสียดาย

อยากจะไป..ยังที่ใด
ก็ต้องมารอใครต่อใครพร้อม
อยากจะเดินทางไกลอย่างใจที่หมายปอง
ก็ต้องมารอวันเวลา
ก็จนมารู้สึกตัวมันก็เกินความฝัน
หมดไปแล้วพลังที่เราเคยมีอยู่
แล้วในตอนมีแรง ทำไมไม่ไปไม่รู้
มานั่งคิดดูโคตรเสียดาย

อยากจะย้อนกลับไปแก้ไข
อยากกลับไปใช้ช่วงเวลาให้พอใจ
เพราะถ้าฉันรู้แบบนี้ ก็คงไม่รอให้มันสาย
ถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวัน
ความฝัน..ที่หลุดลอย
เพราะฉันมัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้น
ในตอนนี้ที่ทำไว้คือหายใจเพื่อผ่านวัน
ระลึกความฝันที่หล่นหาย

หากฉันรู้สึกว่ารักใคร
ฉันน่าจะบอกไปตั้งแต่ตอนนั้น
บอกคำรักให้กันได้ฟัง ในตอนที่ยังคงพบเจอ
แต่เมื่อพอมันช้าไป เราก็ต่างเลือนหาย
บทสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกัน
มันก็เลยกลายเป็นความรัก ที่ยังสถิตในใจฉัน
แค่คนที่ควรฟังเขาไม่มีอยู่แล้ว

อยากจะย้อน..กลับไปแก้ไข
อยากกลับไปใช้คำว่ารักที่ค้างคาใจ
เพราะถ้ารู้แบบนี้ ก็คงไม่รอให้มันสาย
ถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวัน
ใจฉัน..ที่หลุดลอย
เพราะฉันมัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้น
ในตอนนี้ที่ทำไว้คือหายใจเพื่อผ่านวัน
ระลึกถึงกันได้แค่นี้

( ดนตรี )

อยากจะไป..ยังที่ใด
ก็ต้องมารอใครต่อใครพร้อม
อยากจะเดินทางไกลอย่างใจที่หมายปอง
ก็ต้องมารอวันเวลา
ก็จนมารู้สึกตัวมันก็เกินความฝัน
หมดไปแล้วพลังที่เราเคยมีอยู่
แล้วในตอนมีแรง ทำไมไม่ไปไม่รู้
มานั่งคิดดูโคตรเสียดาย

อยากจะย้อนกลับไปแก้ไข
อยากกลับไปใช้ช่วงเวลาให้พอใจ
เพราะถ้าฉันรู้แบบนี้ ก็คงไม่รอให้มันสาย
ถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวัน
ความฝัน..ที่หลุดลอย
เพราะฉันมัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้น
ในตอนนี้ที่ทำไว้คือหายใจเพื่อผ่านวัน
ระลึกความฝันที่หล่นหาย

หากฉันรู้สึกว่ารักใคร
ฉันน่าจะบอกไปตั้งแต่ตอนนั้น
บอกคำรักให้กันได้ฟัง ในตอนที่ยังคงพบเจอ
แต่เมื่อพอมันช้าไป เราก็ต่างเลือนหาย
บทสุดท้ายเราก็ต้องตายจากกัน
มันก็เลยกลายเป็นความรัก ที่ยังสถิตในใจฉัน
แค่คนที่ควรฟังเขาไม่มีอยู่แล้ว

อยากจะย้อน..กลับไปแก้ไข
อยากกลับไปใช้คำว่ารักที่ค้างคาใจ
เพราะถ้ารู้แบบนี้ ก็คงไม่รอให้มันสาย
ถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวัน
ใจฉัน..ที่หลุดลอย
เพราะฉันมัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้น
ในตอนนี้ที่ทำไว้คือหายใจเพื่อผ่านวัน
ระลึกถึงกันได้แค่นี้

อีกไม่นาน..จะลาลับ
ก็ต้องมานับช่วงเวลาที่หล่นหาย
ไม่เคยคิดถึงเส้นทางหลังความตาย
คิดแค่เพียงเสียดายที่ผ่านมา..

มิวสิควิดีโอ หล่นหายระหว่างทาง Phumin

เพลง : หล่นหายระหว่างทาง
ศิลปิน : Phumin
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend