คอร์ดเพลง สุดแรง มอมแมม feat. ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง สุดแรง มอมแมม feat. ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ด :

ศิลปิน : มอมแมม feat. ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เท่ห์ พอใจ

คอร์ดในเพลง : A,Bm,C#m,D,E,F#m,G


INTRO | A C#m | F#m | D E | A E |

 
ถอนหา
A 
ยใจเป็นครั้ง
C#m 
ที่เท่าไรแล้ว
F#m 
ไม่รู้
 
ที่เป็น
D 
อยู่ 
 
ก็
E 
รู้ว่ามันหนักห
A 
นา
 
สู้ลำ
D 
พังหลายครั้งมัน
E 
ท้อ
 
แต่หน้าแม่
C#m 
พ่อยังลอยเข้า
F#m 
มาถามไถ่
 
ในความ
Bm 
ฝันว่าต้องสู้ให้ได้
 
เรายังไม่ต
D 
าย.
E 
..ยังหายใจวั
A 
นนี้
E 

 
เศรษฐ
Bm 
กิจไม่ดี 
 
ค่าแรงภา
C#m 
ษีกะเดินสวนทาง
 
น้ำตาไ
D 
หลท้อใจอยู่บ้
E 
าง 
 
แต่ยังคง
A 
ฝืน
 
โลกมันวก
Bm 
วน 
 
ผู้คนสับ
C#m 
สนด้วยอำนาจเงิน
 
เหนื่อยแทบหมดแ
D 
รงจะล้มทั้งยืน
 
กัด
Bm 
ฟัน 
 
ลุกขึ้นสู้ต่อไ
E 

 
กลับมาถามใ
A 
จตัวเองว่ายังมี
C#m 
แรงเหลือสักแค่
F#m 
ไหน
 
คนข้างห
E 
ลังยังไม่ส
D 
บาย 
 
จะให้ถอดใ
E 
จง่ายๆคงไม่ไ
A 
หว
 
อด
D 
ทนสู้มันใ
E 
ห้ถึงฝั่ง 
 
เป็นความ
C#m 
หวังของคน
F#m 
ที่รอ
 
ภาพไอ้เ
D 
ท่งหนังลุงส
E 
ะตอ 
 
เสียงโน
D 
ราห์ยังเอื้อนว่า
E 
ออ
 
ให้ลุยต่อให้สุ
A 
ดแรง
E 

INSTRU | A C#m | F#m E | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |

 
เศรษฐ
Bm 
กิจไม่ดี 
 
ค่าแรงภา
C#m 
ษีกะเดินสวนทาง
 
น้ำตาไ
D 
หลท้อใจอยู่บ้
E 
าง 
 
แต่ยังคง
A 
ฝืน
 
โลกมันวก
Bm 
วน 
 
ผู้คนสับ
C#m 
สนด้วยอำนาจเงิน
 
เหนื่อยแทบหมดแ
D 
รงจะล้มทั้งยืน
 
กัด
Bm 
ฟัน 
 
ลุกขึ้นสู้ต่อไ
E 

 
กลับมาถามใ
A 
จตัวเองว่ายังมี
C#m 
แรงเหลือสักแค่
F#m 
ไหน
 
คนข้างห
E 
ลังยังไม่ส
D 
บาย 
 
จะให้ถอดใ
E 
จง่ายๆคงไม่ไ
A 
หว
 
อด
D 
ทนสู้มันใ
E 
ห้ถึงฝั่ง 
 
เป็นความ
C#m 
หวังของคน
F#m 
ที่รอ
 
ภาพไอ้เ
D 
ท่งหนังลุงส
E 
ะตอ 
 
เสียงโน
D 
ราห์ยังเอื้อนว่า
E 
ออ
 
ให้ลุยต่อให้สุ
F#m 
ดแรง 
 
 
G 
 
A 

 
กลับมาถามใ
D 
จตัวเองว่ายังมี
F#m 
แรงเหลือสักเพียงไ
Bm 
หน
 
คนข้างห
A 
ลังยังไม่ส
G 
บาย 
 
จะให้ถอดใ
A 
จง่ายๆคงไม่ไ
D 
หว
 
อด
G 
ทนสู้มันให้
A 
ถึงฝั่ง 
 
เป็นความ
F#m 
หวังของคน
Bm 
ที่รอ
 
ภาพไอ้เ
G 
ท่งหนังลุงสะ
A 
ตอ 
 
เสียงโน
G 
ราห์ยังเอื้อนว่า
A 
ออ
 
ให้ลุยต่อให้สุ
D 
ดแรง
A 

 
คิดถึงท้อง
D 
เลครั้งเคยผูก
F#m 
เปลนอนใต้ต้
Bm 
นพร้าว
 
แลไ
A 
ปเห็นหาดทรายข
G 
าว 
 
เด็กน้อยวิ่งว่
A 
าวหยอกเย้าสุ
D 
ขใจ
 
รออีกไม่น
G 
าน.
A 
..จะหอบความ
F#m 
ฝันที่มีหล
Bm 
บไป
 
แหลงได้เต็ม
Em 
ปากว่าลูกทำได้
 
พ่อแล
G 
ะแม่จะต้องภูมิ
A 
ใจในตัวลูกชายค
D 
นนี้
 
แหลงได้เต็ม
Em 
ปากว่าลูกทำได้
 
พ่อและ
G 
แม่จะต้องภูมิใ
A 
จในตัวลูกชาย..สุ
D 
ดแรง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สุดแรง


ถอนหายใจเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วไม่รู้
ที่เป็นอยู่ ก็รู้ว่ามันหนักหนา
สู้ลำพังหลายครั้งมันท้อ
แต่หน้าแม่พ่อยังลอยเข้ามาถามไถ่
ในความฝันว่าต้องสู้ให้ได้
เรายังไม่ตาย…ยังหายใจวันนี้

เศรษฐกิจไม่ดี ค่าแรงภาษีกะเดินสวนทาง
น้ำตาไหลท้อใจอยู่บ้าง แต่ยังคงฝืน
โลกมันวกวน ผู้คนสับสนด้วยอำนาจเงิน
เหนื่อยแทบหมดแรงจะล้มทั้งยืน
กัดฟัน ลุกขึ้นสู้ต่อไป

กลับมาถามใจตัวเองว่ายังมีแรงเหลือสักแค่ไหน
คนข้างหลังยังไม่สบาย จะให้ถอดใจง่ายๆคงไม่ไหว
อดทนสู้มันให้ถึงฝั่ง เป็นความหวังของคนที่รอ
ภาพไอ้เท่งหนังลุงสะตอ เสียงโนราห์ยังเอื้อนว่าออ
ให้ลุยต่อให้สุดแรง

( ดนตรี )

เศรษฐกิจไม่ดี ค่าแรงภาษีกะเดินสวนทาง
น้ำตาไหลท้อใจอยู่บ้าง แต่ยังคงฝืน
โลกมันวกวน ผู้คนสับสนด้วยอำนาจเงิน
เหนื่อยแทบหมดแรงจะล้มทั้งยืน
กัดฟัน ลุกขึ้นสู้ต่อไป

กลับมาถามใจตัวเองว่ายังมีแรงเหลือสักแค่ไหน
คนข้างหลังยังไม่สบาย จะให้ถอดใจง่ายๆคงไม่ไหว
อดทนสู้มันให้ถึงฝั่ง เป็นความหวังของคนที่รอ
ภาพไอ้เท่งหนังลุงสะตอ เสียงโนราห์ยังเอื้อนว่าออ
ให้ลุยต่อให้สุดแรง

กลับมาถามใจตัวเองว่ายังมีแรงเหลือสักเพียงไหน
คนข้างหลังยังไม่สบาย จะให้ถอดใจง่ายๆคงไม่ไหว
อดทนสู้มันให้ถึงฝั่ง เป็นความหวังของคนที่รอ
ภาพไอ้เท่งหนังลุงสะตอ เสียงโนราห์ยังเอื้อนว่าออ
ให้ลุยต่อให้สุดแรง

คิดถึงท้องเลครั้งเคยผูกเปลนอนใต้ต้นพร้าว
แลไปเห็นหาดทรายขาว เด็กน้อยวิ่งว่าวหยอกเย้าสุขใจ
รออีกไม่นาน…จะหอบความฝันที่มีหลบไป
แหลงได้เต็มปากว่าลูกทำได้
พ่อและแม่จะต้องภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้
แหลงได้เต็มปากว่าลูกทำได้
พ่อและแม่จะต้องภูมิใจในตัวลูกชาย..สุดแรง..

มิวสิควิดีโอ สุดแรง มอมแมม feat. ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : สุดแรง
ศิลปิน : มอมแมม feat. ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง : 098-705-0822
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend