คอร์ดเพลง แม่นที่รักบ่น้อ – THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

  
Text   

คอร์ดเพลง : แม่นที่รักบ่น้อ THE TIK(ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดเพลง แม่นที่รักบ่น้อ - THE TIK(ปรีชา ปัดภัย)

เพลง :

ศิลปิน : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

เนื้อร้อง/ทำนอง : THE TIK (ปรีชา ปัดภัย)

คอร์ดทั้งหมด : A,G#m,B,E,F#m,G#m


Tune to Eb
INTRO | A | G#m | A B | E |
INTRO | C#m | G#m | A B | E B |

 
แค่ได้ห
E 
ยอกได้เวาได้จากะมีแฮงใ
C#m 
จแล้ว
 
ตามประ
A 
สาคนที่แอบฮัก
 
ก็เลยบ่
B 
ฮู้ว่าเจ้า 
 
คิดนำกันจั่งใ
E 
ด๋
 
ได้เป็น
C#m 
หมู่ในเฟซ 
 
ได้
G#m 
แชตคุยนำ
 
ส่ำ
A 
นี้ก็ดีหลาย 
 
 
F#m 
คนจั่งอ้าย
 
หวังไ
A 
กลแฮงหยับเข้าใกล้ 
 
หม่องอ
B 
กหัก

 
ตั้งแชต
C#m 
เจ้าไว้เป็นสีช
G#m 
มพู
 
ยามไผถ
A 
ามก็บอกว่าเป็นแค่
E 
หมู่
 
แต่ใน
F#m 
ใจไผสิฮู้ 
 
ว่าเ
B 
ฮาเอิ้นเพิ่นว่า
E 
ที่รัก

 
เขินบัก
F#m 
คักยามเจ้าทักม
G#m 
าหา
 
ทั้งที่ฮู้
A 
ว่าบ่สำคัญอีหยั
G#m 
งคัก
 
มันป่วย
F#m 
หนักล่ะน้อ 
 
หัวใ
A 
จใกล้ขั่นโ
B 
คม่า
A 
 
B 

 
กะคือว่านั่น
E 
ล่ะสิทธิ์คนแอ
B/D# 
บฮัก
 
กะเฮ็ดได้
C#m 
ส่ำนี้
B 
 
กะคือว่าละ
A 
ตี้ 
 
เพิ่นบ่คิดอิห
B 
ยัง
 
นำเฮ้าจั่กก
E 
ะหน่อย

 
เลยได้แต่
C#m 
หรอยคิดเองฝ่าย
G#m 
เดียว
 
ถึงทางเ
A 
ทียวก้าวไปมันเลื่อน
G#m 
ลอย
 
สิทธิ์
F#m 
น้อยๆ 
 
กะแค่ยามแชต
B 
ดัง
 
แม่นที่รักทักม
E 
าบ่น้อ

INSTRU | A | G#m | A B | E |
INSTRU | C#m G#m | A G#m | F#m B | E |

 
ตั้งแชต
C#m 
เจ้าไว้เป็นสีช
G#m 
มพู
 
ยามไผถ
A 
ามก็บอกว่าเป็นแค่
E 
หมู่
 
แต่ใน
F#m 
ใจไผสิฮู้ 
 
ว่าเ
B 
ฮาเอิ้นเพิ่นว่า
E 
ที่รัก

 
เขินบัก
F#m 
คักยามเจ้าทักม
G#m 
าหา
 
ทั้งที่ฮู้
A 
ว่าบ่สำคัญอีหยั
G#m 
งคัก
 
มันป่วย
F#m 
หนักล่ะน้อ 
 
หัวใ
A 
จใกล้ขั่นโ
B 
คม่า
A 
 
B 

 
กะคือว่านั่น
E 
ล่ะสิทธิ์คนแอ
B/D# 
บฮัก
 
กะเฮ็ดได้
C#m 
ส่ำนี้
B 
 
กะคือว่าละ
A 
ตี้ 
 
เพิ่นบ่คิดอิห
B 
ยัง
 
นำเฮ้าจั่กก
E 
ะหน่อย

 
เลยได้แต่
C#m 
หรอยคิดเองฝ่าย
G#m 
เดียว
 
ถึงทางเ
A 
ทียวก้าวไปมันเลื่อน
G#m 
ลอย
 
สิทธิ์
F#m 
น้อยๆ 
 
กะแค่ยามแชต
B 
ดัง
 
แม่นที่รักทักม
E 
าบ่น้อ 
 
 
B 

 
กะคือว่านั่น
A 
ล่ะสิทธิ์คนแอ
G#m 
บฮัก
 
กะเฮ็ดได้
C#m 
ส่ำนี้
B 
 
กะคือว่าละ
A 
ตี้ 
 
เพิ่นบ่คิดอิห
B 
ยัง
 
นำเฮ้าจั่ก
E 
กะหน่อย

 
เลยได้แต่
C#m 
หรอยคิดเองฝ่าย
G#m 
เดียว
 
ถึงทางเ
A 
ทียวก้าวไปมันเลื่อน
G#m 
ลอย
 
สิทธิ์
F#m 
น้อยๆ 
 
กะแค่ยามแชต
B 
ดัง
 
แม่นที่รักทักม
E 
าบ่น้อ

 
ถึงบ่ได้ไ
F#m 
ปต่อ.. 
 
ได้แอบ
B 
ฮัก..
 
ส่ำนี้ก็เ
E 
อา 
 
 
B/D# 
 
C#m 
 
B 
 
A 
 
B 
 
E 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แม่นที่รักบ่น้อ


แค่ได้หยอกได้เวาได้จักกะมีแฮงใจแล้ว
ตามประสาคนที่แอบฮัก
ก็เลยบ่ฮู้ว่าเจ้าคิดนำกันจั่งใด๋
ได้เป็นหมู่ในเฟซได้แชตคุยนำ
ส่ำนี้ก็ดีหลาย คนจั่งอ้าย
หวังไกลแฮงหยับเข้าใกล้ หม่องอกหัก

ตั้งแชตเจ้าไว้เป็นสีชมพู
ยามไผถามก็บอกว่าเป็นแค่หมู่
แต่ในใจไผสิฮู้ ว่าเฮาเอิ้นเพิ่นว่าที่รัก

เขินบักคักยามเจ้าทักมาหา
ทั้งที่ฮู้ว่าบ่สำคัญอีหยังคัก
มันป่วยหนักล่ะน้อ หัวใจใกล้ขั่นโคม่า

กะคือว่านั่นล่ะสิทธิ์คนแอบฮัก
กะเฮ็ดได้ส่ำนี้
กะคือว่าละตี้ เพิ่นบ่คิดอิหยัง
นำเฮ้าจั่กกะหน่อย

เลยได้แต่หรอยคิดเองฝ่ายเดียว
ถึงทางเทียวก้าวไปมันเลื่อนลอย
สิทธิ์น้อยๆ กะแค่ยามแชตดัง
แม่นที่รักทักมาบ่น้อ

ตั้งแชตเจ้าไว้เป็นสีชมพู
ยามไผถามก็บอกว่าเป็นแค่หมู่
แต่ในใจไผสิฮู้ ว่าเฮาเอิ้นกันว่าที่รัก

เขินบักคักยามเจ้าทักมาหา
ทั้งที่ฮู้ว่าบ่สำคัญอีหยังคัก
มันป่วยหนักล่ะน้อ หัวใจใกล้ขั่นโคม่า

กะคือว่านั่นล่ะสิทธิ์คนแอบฮัก
กะเฮ็ดได้ส่ำนี้
กะคือว่าละตี้ เพิ่นบ่คิดอิหยัง
นำเฮ้าจั่กกะหน่อย

เลยได้แต่หรอยคิดเองฝ่ายเดียว
ถึงทางเทียวก้าวไปมันเลื่อนลอย
สิทธิ์น้อยๆ กะแค่ยามแชตดัง
แม่นที่รักทักมาบ่น้อ

กะคือว่านั่นล่ะสิทธิ์คนแอบฮัก
กะเฮ็ดได้ส่ำนี้
กะคือว่าละตี้ เพิ่นบ่คิดอิหยัง
นำเฮ้าจั่กกะหน่อย

เลยได้แต่หรอยคิดเองฝ่ายเดียว
ถึงทางเทียวก้าวไปมันเลื่อนลอย
สิทธิ์น้อยๆ กะแค่ยามแชตดัง
แม่นที่รักทักมาบ่น้อ

ถึงบ่ได้ไปต่อ ได้แอบฮัก
ส่ำนี้ก็เอา

มิวสิควิดีโอ แม่นที่รักบ่น้อ THE TIK(ปรีชา ปัดภัย)

เพลง แม่นที่รักบ่น้อ
ศิลปิน : THE TIK(ปรีชา ปัดภัย)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend