คอร์ดเพลง ฮำฮอน – เอิร์น วราภรณ์ : ซองเดอ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฮำฮอน เอิร์น วราภรณ์ : ซองเดอ

คอร์ดเพลง ฮำฮอน - เอิร์น วราภรณ์ : ซองเดอ

เพลง :

ศิลปิน : เอิร์น วราภรณ์ : ซองเดอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เฟิร์น กัญญารัตน์

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,D,Bm,E


INTRO | A C#m | F#m C#m |
INTRO | D C#m | Bm E |
INTRO | A C#m | F#m C#m |
INTRO | D C#m | Bm E | A | E |

 
เฮ็ดอิหยังอยู่
A 
น้อ 
 
กินข้าวแล้วไ
C#m/G# 
ป่นอ
 
ไปเฮ็ดงานเมื่อย
F#m 
บ่ 
 
มื้อนี้เป็น
C#m 
จั่งใด๋
 
คิดอ่ำห
D 
ล่ำๆ 
 
นำผู้ลัง
C#m 
คนที่อยู่บักไกล
 
เทกแคร์กั
Bm 
นได้ 
 
แค่ผ่านไลน์ท่อนั้
E 
นแหล่ว

 
สิตายยามมื้อแ
A 
ลง 
 
แฮงค่ำกะแฮงคิ
C#m 
ดฮอด
 
คิดในใจพออยากสิ
F#m 
กอด 
 
แต่บ่กล้
C#m 
าเว่า
 
เจ้าบ่เขินบ่อ
D 
ายคิดจั่งใด๋กะส่งบอก
C#m 
กันบ่เซา
 
แต่ท
Bm 
างนี้ 
 
ที่บ่เ
E 
ว่าย้อนย่านเจ้า
A 
บ่อิน

 
เช้าสายบ่าย
Bm 
เย็น 
 
บ่เป็นตาอยู่คั่นบ่ได้
 
แชตหา
 
บ่ได้ยินเ
C#m 
สียง บ่ได้เห็นหน้า เห็น
F#m 
ข้อความกะยังดี
 
สิได้
Bm 
ฮู้ว่ายังมีเจ้าอยู่หม่องนี้
 
หม่องที่เ
E 
ฮากำจัดความเหงา 
 
ไปด้วยกัน

 
ไผน้อว่าคิดฮ
A 
อด 
 
ไผน้อว่าอยาก
C#m 
กอด
 
ไผน้ออยากสิ
F#m 
พ้อหน้าแฮงจนใ
C#m 
จสิขาด
 
แม่นผู้ใ
D 
ด๋น้อเว่าให้คิด
C#m 
นำขนาด
 
บ่อยากสิพ
Bm 
ลาดจั่กข้อความที่ต้องเ
E 
ห็น

 
กะเป็นคือกันกับเ
A 
จ้า 
 
จั่กสิเว่าจังใด๋สิ
C#m 
ส่วง
 
มันพออยาก สิ
F#m 
ล้วงหัวใจมาแบไ
C#m 
ว้ให้เห็น
 
ให้เจ้าได้
D 
ฮู้ทุกอย่าง 
 
ทุกความ
C#m 
ฮู้สึกที่เป็น
 
บ่ต่างกั
Bm 
นเด้อ.. 
 
คิดฮอดอยา
E 
กกอด
 
อยากพ้อ อยากเห็น.
A 
.. อยู่บ่เซา  
E 

 
สิตายยามมื้อแ
A 
ลง 
 
แฮงค่ำกะแฮงคิ
C#m 
ดฮอด
 
คิดในใจพออยากสิ
F#m 
กอด 
 
แต่บ่กล้
C#m 
าเว่า
 
เจ้าบ่เขินบ่อ
D 
ายคิดจั่งใด๋กะส่งบอก
C#m 
กันบ่เซา
 
แต่ท
Bm 
างนี้ 
 
ที่บ่เ
E 
ว่าย้อนย่านเจ้า
A 
บ่อิน

INSTRU | Bm | C#m F#m |
INSTRU | D C#m | Bm E | A C#m |
INSTRU | F#m C#m | D C#m | Bm E | A |

 
เช้าสายบ่าย
Bm 
เย็น 
 
บ่เป็นตาอยู่คั่นบ่ได้
 
แชตหา
 
บ่ได้ยินเ
C#m 
สียง บ่ได้เห็นหน้า เห็น
F#m 
ข้อความกะยังดี
 
สิได้
Bm 
ฮู้ว่ายังมีเจ้าอยู่หม่องนี้
 
หม่องที่เ
E 
ฮากำจัดความเหงา 
 
ไปด้วยกัน

 
ไผน้อว่าคิดฮ
A 
อด 
 
ไผน้อว่าอยาก
C#m 
กอด
 
ไผน้ออยากสิ
F#m 
พ้อหน้าแฮงจนใ
C#m 
จสิขาด
 
แม่นผู้ใ
D 
ด๋น้อเว่าให้คิด
C#m 
นำขนาด
 
บ่อยากสิพ
Bm 
ลาดจั่กข้อความที่ต้องเ
E 
ห็น

 
กะเป็นคือกันกับเ
A 
จ้า 
 
จั่กสิเว่าจังใด๋สิ
C#m 
ส่วง
 
มันพออยาก สิ
F#m 
ล้วงหัวใจมาแบไ
C#m 
ว้ให้เห็น
 
ให้เจ้าได้
D 
ฮู้ทุกอย่าง 
 
ทุกความ
C#m 
ฮู้สึกที่เป็น
 
บ่ต่างกั
Bm 
นเด้อ.. 
 
คิดฮอดอยา
E 
กกอด
 
อยากพ้อ อยากเห็น.
A 
.. อยู่บ่เซา  
E 

 
ไผน้อว่าคิดฮ
A 
อด 
 
ไผน้อว่าอยาก
C#m/G# 
กอด
 
ไผน้ออยากสิ
F#m 
พ้อหน้าแฮงจนใ
C#m 
จสิขาด
 
แม่นผู้ใ
D 
ด๋น้อเว่าให้คิด
C#m 
นำขนาด
 
บ่อยากสิพ
Bm 
ลาดจั่กข้อความที่ต้องเ
E 
ห็น

 
กะเป็นคือกันกับเ
A 
จ้า 
 
จั่กสิเว่าจังใด๋สิ
C#m 
ส่วง
 
มันพออยาก สิ
F#m 
ล้วงหัวใจมาแบไ
C#m 
ว้ให้เห็น
 
ให้เจ้าได้
D 
ฮู้ทุกอย่าง 
 
ทุกความ
C#m 
ฮู้สึกที่เป็น
 
บ่ต่างกั
Bm 
นเด้อ.. 
 
คิดฮอดอยา
E 
กกอด
 
อยากพ้อ อยากเห็น.
A 
.. 
 
อยู่บ่เซา..

 
ไม่ต่างกัน
Bm 
เลย..
 
คิดถึงอยา
E 
กกอด อยากพบ อยากเห็น..
 
อยู่ทุ
A 
กวัน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮำฮอน


เฮ็ดอิหยังอยู่น้อ กินข้าวแล้วไป่นอ
ไปเฮ็ดงานเมื่อยบ่ มื้อนี้เป็นจั่งใด๋
คิดอ่ำหล่ำๆ นำผู้ลังคนที่อยู่บักไกล
เทกแคร์กันได้ แค่ผ่านไลน์ท่อนั้นแหล่ว

สิตายยามมื้อแลง แฮงค่ำกะแฮงคิดฮอด
คิดในใจพออยากสิกอด แต่บ่กล้าเว่า
เจ้าบ่เขินบ่อายคิดจั่งใด๋กะส่งบอกกันบ่เซา
แต่ทางนี้ ที่บ่เว่าย้อนย่านเจ้าบ่อิน

เช้าสายบ่ายเย็น บ่เป็นตาอยู่คั่นบ่ได้แชตหา
บ่ได้ยินเสียง บ่ได้เห็นหน้า เห็นข้อความกะยังดี
สิได้ฮู้ว่ายังมีเจ้าอยู่หม่องนี้
หม่องที่เฮากำจัดความเหงา ไปด้วยกัน

ไผน้อว่าคิดฮอด ไผน้อว่าอยากกอด
ไผน้ออยากสิพ้อหน้าแฮงจนใจสิขาด
แม่นผู้ใด๋น้อเว่าให้คิดนำขนาด
บ่อยากสิพลาดจั่กข้อความที่ต้องเห็น

กะเป็นคือกันกับเจ้า จั่กสิเว่าจังใด๋สิส่วง
มันพออยาก สิล้วงหัวใจมาแบไว้ให้เห็น
ให้เจ้าได้ฮู้ทุกอย่าง ทุกความฮู้สึกที่เป็น
บ่ต่างกันเด้อ.. คิดฮอดอยากกอด
อยากพ้อ อยากเห็น… อยู่บ่เซา

สิตายยามมื้อแลง แฮงค่ำกะแฮงคิดฮอด
คิดในใจพออยากสิกอด แต่บ่กล้าเว่า
เจ้าบ่เขินบ่อายคิดจั่งใด๋กะส่งบอกกันบ่เซา
แต่ทางนี้ ที่บ่เว่าย้อนย่านเจ้าบ่อิน

( ดนตรี

เช้าสายบ่ายเย็น บ่เป็นตาอยู่คั่นบ่ได้แชตหา
บ่ได้ยินเสียง บ่ได้เห็นหน้า เห็นข้อความกะยังดี
สิได้ฮู้ว่ายังมีเจ้าอยู่หม่องนี้
หม่องที่เฮากำจัดความเหงา ไปด้วยกัน

ไผน้อว่าคิดฮอด ไผน้อว่าอยากกอด
ไผน้ออยากสิพ้อหน้าแฮงจนใจสิขาด
แม่นผู้ใด๋น้อเว่าให้คิดนำขนาด
บ่อยากสิพลาดจั่กข้อความที่ต้องเห็น

กะเป็นคือกันกับเจ้า จั่กสิเว่าจังใด๋สิส่วง
มันพออยาก สิล้วงหัวใจมาแบไว้ให้เห็น
ให้เจ้าได้ฮู้ทุกอย่าง ทุกความฮู้สึกที่เป็น
บ่ต่างกันเด้อ.. คิดฮอดอยากกอด
อยากพ้อ อยากเห็น… อยู่บ่เซา

ไผน้อว่าคิดฮอด ไผน้อว่าอยากกอด
ไผน้ออยากสิพ้อหน้าแฮงจนใจสิขาด
แม่นผู้ใด๋น้อเว่าให้คิดนำขนาด
บ่อยากสิพลาดจั่กข้อความที่ต้องเห็น

กะเป็นคือกันกับเจ้า จั่กสิเว่าจังใด๋สิส่วง
มันพออยาก สิล้วงหัวใจมาแบไว้ให้เห็น
ให้เจ้าได้ฮู้ทุกอย่าง ทุกความฮู้สึกที่เป็น
บ่ต่างกันเด้อ.. คิดฮอดอยากกอด
อยากพ้อ อยากเห็น… อยู่บ่เซา..

ไม่ต่างกันเลย..
คิดถึงอยากกอด อยากพบ อยากเห็น..
อยู่ทุกวัน…

มิวสิควิดีโอ ฮำฮอน เอิร์น วราภรณ์ : ซองเดอ

เพลง ฮำฮอน
ศิลปิน : เอิร์น วราภรณ์ : ซองเดอ
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 06 2632 4939
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend