คอร์ดเพลง จนกว่าเราจะตายจากกัน – MAMA Dragon

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | D | A | G | Gm |

 
หากว่า
D 
ฟ้าจะไม่มีดาว
 
หากโล
F#m 
กนี้จะมืดมิดไป
 
จะเกิดอะไ
G 
รแค่ไหน 
 
จงอ
F#m 
ย่ากลัว
 
เธอจ
Em 
ะยังมีฉันข้
A 
างๆ 
 
กาย

 
ไม่ว่าร้
G 
ายหรือดี 
 
มี
F#m 
อันตราย
 
ยอ
Em 
มตาย 
 
แทน
A 
กันได้เส
D 
มอ
Bm 
ก็ทั้งชีวิต 
 
เป็นข
F#m 
องเธอ
 
คือเ
G 
ธอ 
 
แค่เ
A 
ธอคนเดียว

 
* เกิด
D 
มาเพื่อรัก 
 
แค่เ
A 
ธอ
 
แม้ว่า
G 
วันจะเปลี่ยนผัน
F#m 
แปร
 
สำห
G 
รับฉัน 
 
ไม่
F#m 
มีข้อแม้
 
Em 
ะยังเป็นเธอเส
A 
มอไป

 
** จะน
D 
านแค่ไหน 
 
ก็
A 
คือเธอ
 
และจะเ
G 
ป็นอย่างนั้นเรื่อ
F#m 
ยไป
 
โปรดอ
G 
ยู่กับฉัน 
 
F#m 
นวันสุดท้าย
 
จน
Em 
กว่าเราจะต
A 
าย(จากกัน)

INSTRU | Bm | F#m | G | Gm | A |

 
ไม่ว่าร้
Bm 
ายหรือดี 
 
มี
F#m 
อันตราย
 
ยอ
G 
มตาย 
 
แทน
A 
กันได้เส
D 
มอ
Bm 
ก็ทั้งชีวิต 
 
เป็นข
F#m 
องเธอ
 
คือเ
G 
ธอ 
 
แค่เ
A 
ธอคนเดียว

( * , ** , * , ** )

INSTRU | Bm | E |

 
โปรด
G 
อยู่กับฉัน 
 
จนวันสุดท้าย
 
จน
Gm 
กว่าเราจะตาย.. 
 
จา
Bm 
กกัน

เนื้อเพลง
หากว่าฟ้าจะไม่มีดาว
หากโลกนี้จะมืดมิดไป
จะเกิดอะไรแค่ไหน จงอย่ากลัว
เธอจะยังมีฉันข้างๆ กาย

* ไม่ว่าร้ายหรือดี.. มีอันตราย
ยอมตาย แทนกันได้เสมอ
ก็ทั้งชีวิต เป็นของเธอ
คือเธอ.. แค่เธอคนเดียว

** เกิดมาเพื่อรัก แค่เธอ
แม้ว่าวันจะเปลี่ยนผันแปร
สำหรับฉัน ไม่มีข้อแม้
จะยังเป็นเธอเสมอไป

*** จะนานแค่ไหน ก็คือเธอ
และจะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไป
โปรดอยู่กับฉัน จนวันสุดท้าย
จนกว่าเราจะตาย(จากกัน)

(ดนตรี)

( * , ** , *** , ** , *** )

(ดนตรี)

โปรดอยู่กับฉัน จนวันสุดท้าย
จนกว่าเราจะตาย.. จากกัน
ติดต่องานแสดง
โทร 02-234-6669 , 080-0740925 (คุณพลอย)
PR 097-3394551 (คุณเนย)
MAMA Dragon - จนกว่าเราจะตายจากกัน - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend